ေဆာက္လုပ္ေရးကန္ထရိုက္လုပ္ငန္းမ်ား လတ္တေလာအေျခအေနမ်ား

javascript

၂၀၁၆ မတ္လအတြင္းက ကန္ထရိုက္တုိက္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသူ အေရအတြက္ပိုမုိမ်ားျပား 

လာေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ ေျပာၾကားျခင္းမ်ား ရိွခဲ့ေသာ္လည္း ၿမိဳ႔နယ္

အခ်ိဳ႔တြင္လုပ္ငန္းမၿပီးျပတ္ေသးေသာ ေဆာက္လက္စတုိက္မ်ား၊ ဆက္လက္ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံရန္ အၾကပ္

အတည္းေတြ႔ေနေသာ  ေဆာက္လုပ္ေရး ကန္ထရိုက္ လုပ္ငန္းရွင္းအခ်ိဳ႔လည္း ရိွေနေၾကာင္း သိရသည္။

ေနရာအကြက္အကြင္းေကာင္းမြန္၍ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္ေသာ ေနရာေကာင္း တုိက္ခန္း

မ်ားအမ်ားအားျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ ႀကိဳ႔ပြိဳင့္မ်ား လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္၀ယ္ယူေနထုိင္

လုိသည့္ ၀ယ္လက္ အခ်ိဳ႔မွအပ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ေအးေနသည့္အတြက္ ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံရန္၀ယ္ယူသည့္ 

၀ယ္လက္မ်ား မရိွျဖစ္ေနၾကာင္း သာေကတၿမိဳ႔နယ္ အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

 

"ေအာင္ခ်မ္းသာလမ္း၊ေျမနီလမ္းဘက္ေတြမွာ ေဆာက္လက္စတုိက္ေတြရိွပါတယ္ ဘုရားလမ္းထဲမွာ

ေတြလည္းေဆာက္ၿပီးတာေတြရိွတယ္ တခ်ိဳ႔အခန္းေတြကေတာ့ အစိုးရသစ္တာ၀န္ယူမႈမတုိင္ခင္ 

၂၀၁၅ ႏွစ္ကုန္ေလာက္ထဲကႀကိဳပြင့္၀ယ္ယူထားတာေတြ အေရာင္းျဖစ္ပါတယ္ အခန္းေပးအခန္းယူ 

ေဆာက္ၿပီးတဲ့တုိက္ေတြဆုိရင္ အိမ္ရွင္ကေတာ့အရံႈးမရိွပါဘူး အက်ိဳးတူ ေဆာက္လုပ္တာဆုိရင္ေတာ့ 

အိမ္ရွင္ရဲ႕ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံမႈ ရာခုိင္ႏႈန္းအခ်ိဳးအစားအေပၚေတာ့ မူတည္တာေပ့ါ အိမ္ရွင္ေတြအဖုိ႔ေတာ့ မူလ

အိမ္ေနရာမွာလည္း ျပန္ေနျဖစ္တယ္ အခန္းပိုင္လည္း ေလးငါးခန္းရတယ္ဆုိေတာ့ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ 

အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈေတာ့ ပိုမ်ားပါတယ္ ကန္ထရိုက္ေတြအေနနဲ႔ေတာ့ လတ္တေလာကာလထိအိမ္တုိက္ခန္း 

၀ယ္ေရာင္းေစ်းကြက္က ေအးေနတာေၾကာင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ပါးတဲ့အေပၚမူတည္ၿပီး အခက္ခဲ ျဖစ္ၾက

တာမ်ိဳးေတာ့ ရိွတယ္ အခုတခ်ိဳ႔ေဆာက္လက္စတုိက္ေတြက ဘယ္လုိျဖစ္ေနလဲဆုိေတာ့ တစ္ႏွစ္အၿပီး 

သို႔မဟုတ္ တစ္ႏွစ္ခြဲအၿပီးေဆာက္မယ္ လ်ာထားေပမယ့္ ေစ်းကြက္ဆင္းေနတဲ့သက္ေရာက္မႈက လုပ္ငန္း

အေပၚ ထိတာေပ့ါ" ဟု သာေကတ ၆ ရပ္ကြက္ေန အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္၀င္းက 

Property.com.mm သတင္းမီဒီယာသုိ႔ ေျပာသည္။

 

"တခ်ိဳ႔တုိက္ေတြဆုိ သတ္မွတ္ကာလထိ မၿပီးတဲ့အခါ အိမ္ရွင္ေတြအတြက္လည္း အခက္အခဲျဖစ္ရ 

ျပႆနာ တတ္ရတာေတြ ျဖစ္တယ္ အေရာင္းအ၀ယ္ပါးတဲ့အခါ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ျပန္ညိွႏိႈင္းရတာမ်ိဳးေတြ 

ျဖစ္လာတာေပ့ါ ဒီၾကားထဲ တခ်ိဳ႔ ကန္ထရိုက္ေတြ လိမ္ေျပးတာခံရတဲ့ အိမ္ရွင္ေတြဆုိ ကန္ထရိုက္က 

ၿပီးျပတ္ေအာင္မေဆာက္ပဲ ႀကိဳ႔ပြိဳင့္ေတြ ရသေလာက္ႀကိဳယူၿပီး ေျပးတာေတြလည္း ရိွေနတယ္ အိမ္ရွင္

ေတြအေနနဲ႔ နာမည္ေကာင္းရိွတဲ့ ကန္ထရိုက္လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ေနာက္ခံစီးပြား အေျခအေန ခုိင္မာတဲ့ 

လုပ္ငန္းရွင္ေတြကိုလည္း ကိုယ့္အိမ္ကိုယ့္ၿခံေနရာ တုိက္မေဆာက္ခင္ ႀကိဳတင္ေလ့လာၿပီးမွ အက်ိဳးတူ

ပူးေပါင္းလုပ္သင့္ပါတယ္" ဟုဦးေက်ာ္၀င္းက Property.com.mm မီဒီယာသို႔ ေျပာၾကားသည္။

 

အခ်ိဳ႔ေဆာက္လက္စ ကန္ထရိုက္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္ အေျခအေနအေပၚ

မူတည္ၿပီး လုပ္ငန္းၾကန္႔ၾကာေႏွာင့္ေႏွးမႈ မျဖစ္ေစရန္ ေစ်းႏႈန္းျပင္ဆင္ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း၊ အရစ္က် 

ႀကိဳ႕ပြင့္ေရာင္း၀ယ္မႈ သက္တမ္းကာလ တုိးေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္၍ လုပ္ငန္းအေျခအေန 

ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ ေနမႈမ်ားလည္း ရိွေနေၾကာင္း သိရသည္။

 

လတ္တေလာအေျခအေနတြင္အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားေဆာက္လုပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ 

ေဆာက္လက္စ အေဆာက္အအံုမ်ား ေခတၱရပ္နားထားရန္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႔မွ

ညႊန္ၾကားခ်က္အသစ္ ထုတ္ျပန္ ထားေၾကာင္း သိရၿပီး ျမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအဂၤါရပ္ႏွင့္ ကိုက္ညီၿပီး ပိုမိုစနစ္

တက်ရွိေစရန္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ဖြဲ႕ၿပီးအထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ခြင့္ကို 

အေသးစိတ္စစ္ေဆးေတာ့မည္ဟု  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီမွ ေၾကညာခ်က္

ထုတ္ျပန္ထားသည္။အေဆာက္အအံုမ်ားကို ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးၿပီး သတ္မွတ္ခ်က္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ 

ကိုက္ညီ မွသာ ဆက္လက္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳမည္ဟု သိရသည္။ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအုံမ်ား 

ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳရာတြင္၁၃ထပ္ေအာက္ အေဆာက္အအုံမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး

ေကာ္မတီ က စစ္ေဆး ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးေနၿပီး ၁၃ထပ္ႏွင့္အထက္ရိွေသာ အေဆာက္အအုံမ်ားကို 

အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအုံမ်ား စစ္ေဆးေရး ေကာ္မတီက စစ္ေဆးၿပီးမွ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး 

အစုိးရအဖြဲ႕မွ တုိက္႐ုိက္ခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။

 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ ၿမိဳ႔နယ္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ကန္ထရိုက္တုိက္ေဆာက္ခ်င္သူ အိမ္ရွင္မ်ား၊ အက်ိဳးတူပူးေပါင္း

လုပ္ကိုင္လုိသူေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အမ်ားအျပားက်န္ရိွေနဆဲျဖစ္သည္။အမ်ားစုမွာလက္ရိွ

အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ျဖစ္တည္မႈအေပၚ ေစာင့္ၾကည့္သံုးသပ္၍ ေစ်းကြက္၀ယ္လုိအားေကာင္းမြန္ႏိုင္သည့္ 

အခ်ိန္အခါကို ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကၿပီးလုပ္ငန္းစတင္ရန္ မ၀ံ့မရဲျဖစ္ေနၾကသည္ကို ေလ့လာသံုးသပ္မိပါသည္။ 

ေဆာက္လုပ္ေရး ကန္ထရိုက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း အက်ိဳးအျမတ္နည္းႏိုင္သည့္ ေစ်းကြက္ျဖစ္

တည္မႈ အေျခအေနေၾကာင့္ လုပ္ငန္းဆုိင္းငံ့ေနၾကေသာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားလည္းရိွကာလုပ္ငန္းစတင္

ထားသည့္ကန္ထရိုက္တုိက္မ်ားကိုလည္း ႀကိဳ႔ပိြဳင့္မ်ား၀ယ္လုိမ်ား ေၾကာ္ညာ၍ ေစာင့္ဆိုင္းလုပ္ကိုင္ေနသည့္ 

အေျခအေနမ်ားရိွပါေၾကာင္း Property.com.mm သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႔မွေရးသားတင္ျပအပ္ပါသည္။

 

Property.com.mm Media Team

www.Property.com.mm

Facebook comments