ရက္ ၁ဝဝ စီမံခ်က္ျဖင့္ ေျမငွားဂရန္ ထုတ္ေပးႏုိင္ေရး ကြင္းဆင္း

javascript
ဟားခါးခ႐ုိင္ ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ရက္ေပါင္း ၁ဝဝ စီမံခ်က္ျဖင့္ ေက်းရြာ (၁)ရြာ ေျမငွားဂရန္ ထုတ္ ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ ေမ ၁၇ ရက္က ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္ ဘြာလ္တပ္ေက်းရြာအုပ္စု ေနျပည္ ေက်းရြာသုိ႔ ဟားခါးခ႐ုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးထူးလြင္ႏွင့္ ခ႐ုိင္ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးသိန္းေဇာ္ဦးႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားမွ ကြင္းဆင္းၿပီး ေျမငွားဂရန္ခ်ထားေရးေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအမံမ်ားကုိ ေက်းရြာသူ ေက်းရြာသားမ်ားအား ခ်ျပရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္။

ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရက္ေပါင္း ၁ဝဝ စီမံခ်က္ျဖင့္ ေနျပည္ေက်းရြာရွိ ေနအိမ္မ်ား အား ေျမငွားဂရန္ထုတ္ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ စတင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ၿပီးစီးေရး ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီမ်ားမွ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Source: MOI Webportal Myanmar

Facebook comments