အိမ္ရွင္၊ အိမ္ငွားမ်ားတြင္ ႀကံဳ႕ေတြ႔ရတတ္သည့္ အေျခအေနမ်ား

javascript

 

တုိက္ခန္းႏွင့္လံုးခ်င္းအိမ္ငယ္မ်ား ငွားရမ္းေနထုိင္မႈမ်ားတြင္ အိမ္ရွင္အေပၚမူတည္၍ အဆင္ေျပေသာ

အိမ္ငွားမ်ား ရိွသလုိ အိမ္ရွင္၏ လူမႈဆက္ဆံေရး စိတ္ေနစရိုက္ႏွင့္ အိမ္၏ အဆုိးအေကာင္း အေျခအေန

မ်ားအေပၚ မူတည္၍ ေနေရးထုိင္ေရး အဆင္မေျပေသာ အိမ္ငွားမ်ားလည္း ရိွေနၾကသည္။

 

ငွားရမ္းေနထုိင္သည့္ အိမ္တြင္ ျပဳျပင္ျပင္ဆင္ရမယ့္ အေျခအေနမ်ားရိွပါက  မူလအိမ္ရွင္မွ ျပင္ဆင္

ေဆာင္ရြက္ ေပးရမည့္ တာ၀န္ရိွပါသည္။   အိမ္ရွင္မွ တာ၀န္ယူျပင္ဆင္ေပးပါက ငွားရမ္းေနထုိင္သူမ်ား

အတြက္ စရိတ္စက သက္သာၿပီးအဆင္ေျပေျပေျပာင္းေရႊ႔ေနထုိင္ႏုိင္ေသာ္လည္း ငွားရမ္းသည့္အိမ္ရာ

တုိက္ခန္းခ်ိဳ႔ယြင္းခ်က္မ်ားအား ျပင္ဆင္ေပးမႈ မရိွသည့္ အိမ္ခန္းရွင္မ်ားလည္း ရိွၾကေၾကာင္း သန္လ်င္ျမိဳ႔နယ္

ရိွ အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုေက်ာ္ျမင့္မွ ေျပာသည္။

 

“ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ အက်ိဳးေဆာင္ပြဲစားဆုိေတာ့ အိမ္ရွင္အိမ္ငွား အဆင္ေျပရင္ ၿပီးတာပါပဲ 

အိမ္ငွားမယ့္သူရယ္အိမ္ရွင္ရယ္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးဖုိ႔က အဓိကေပ့ါ ငွားျဖစ္ရင္ ပြဲခရမယ္ အိမ္အဆုိး

အေကာင္းအေျခအေနကေတာ့အိမ္ရွင္အေပၚမွာမူတည္ေပမယ့္ ေနဖုိ႔ထုိင္ဖုိ႔ အခက္အခဲျဖစ္ေနတဲ့ 

သူေတြကေတာ့ အဆင္ေျပသလုိပဲ ေနလုိက္ ၾကတာေပ့ါ သိပ္အကုန္အက်မမ်ားလွတာဆုိ အိမ္ရွင္ကို 

ေျပာမေနေတာ့ပဲ ကိုယ့္ဘာသာ ျပင္ဆင္ေနလုိက္ၾကတာပါပဲ အိမ္ရွင္ကသေဘာေကာင္းရင္ေတာ့ 

အဆင္ေျပတာေပ့ါ  အိမ္ငွားခကို သက္သက္သာသာနဲ႔ ေပးတယ္ အိမ္ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ အေျခအေနရိွေနရင္

လည္း အိမ္ငွားတဲ့သူက အိမ္ရွင္ကဆီက အကူအညီေတာင္းဖုိ႔ေတြ ၾကည့္မေန ေတာ့ဘူးေပ့ါ ႏွစ္ဦး

ႏွစ္ဘက္ အဆင္ေျပေက်နပ္ၿပီး ေနၾကတာေတြလည္း ရိွပါတယ္” ဟု  ကိုေက်ာ္ျမင့္က ဆက္လက္ 

ေျပာၾကားသည္။

 

အိမ္ရွင္အိမ္ငွား အဆင္အေျပမႈမ်ားအၾကား ေနထုိင္ေရးအတြက္ အခက္အခဲ ျပႆ နာအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ 

အိမ္ခန္း အသစ္ရွာေဖြေနသူမ်ားလည္း ရိွတတ္ၾကၿပီး အလုပ္ေနရာႏွင့္နီးျခင္း သြားေရးလာေရး 

အဆင္ေျပျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေနထုိင္ေရးျပႆ နာရိွေသာ္လည္း   သည္းခံေနထုိင္ရသည္မ်ားလည္းရိွၾကသည္။

 

“ကြ်န္ေတာ္တုိ႔  ငွားေနတာ ၁ ႏွစ္ေက်ာ္ပါၿပီ ေျပာင္းလာခါကာစက အိမ္မုိးက မလံုဘူး သြပ္မုိးေပါ့ 

မီးဖုိေခ်ာင္ဘက္ကေရခဲေသတၱာ၊ ထမင္းေပါင္းအုိး၊ လွ်ပ္စစ္မီးဖုိနဲ႔ မီးခလုတ္ခံုေတြရိွေတာ့ ေရထိရင္

အႏ ၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္တာေၾကာင့္ ကိုယ့္စရိတ္နဲ႔ကိုယ္ပဲ ျပင္လုိက္တယ္ အိမ္ရွင္ကေတာ့ လာျပင္ေပမယ့္

ေျပာၿပီး မလာႏိုင္တာနဲ႔ေျပာင္းလာစက မုိးက်ခါစဆုိေတာ့ ကိုယ့္ဘာသာျပင္လုိက္ရပါတယ္ မီးခလုတ္

ခုံေတြကအစေပါ့ ျပင္ဆင္ေနထုိင္ရတယ္ ေရေမာ္တာ၊ မီးအဆင္ေျပေတာ့ ပ်ဥ္ေထာင္လံုးခ်င္းေလး ငွား

ေနျဖင္တာပါ ဒီဘက္မွာမေနခင္က သာေကတ ျမင္ေတာ္သာလမ္းမွာ ငွားေနပါတယ္ အဲဒီတုန္းကေတာ့ 

အိမ္ရွင္ကအေပၚထပ္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က ေအာက္ထပ္ေပ့ါ ငွားေနၾကတဲ့အခါ အိမ္သာမွ်သံုးရတာတုိ႔ မီတာ 

တစ္ေယာက္တစ္၀က္ ေဆာင္တာတုိ႔ စသျဖင့္ ေနရပါတယ္ အဲဒီမွာ အိမ္ရွင္က ေရလုိသေလာက္ 

မေပးတာတုိ႔ ေဆာင္ရတဲ့မီတာခကို စာရြက္မျပပဲ အမွန္တကယ္က်သင့္တာထက္ ပိုေတာင္းတာတုိ႔ 

လုပ္တာေတြရိွတယ္ ဒါေၾကာင့္ဆက္မေနခ်င္ေတာ့တာနဲ႔ သန္လ်င္ဘက္ေျပာင္းျဖစ္တာပါ” ဟု 

ေအးေမတၱာ ရပ္ကြက္ေန ေဒသတစ္ဦးမွ ေျပာျပသည္။

 

အိမ္ရွင္အိမ္ငွား စာခ်ဳပ္တြင္ အိမ္ရွင္မွ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားတြင္ မိမိဘက္လုိရာအားျပဳေရးသား၍ ခ်ဳပ္ဆုိ

ထားသည့္ စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ အကယ္၍အိမ္ငွားမွ စာခ်ဳပ္ပါကာလအတုိင္းအတာအထိ ေနထုိင္ျခင္းမျပဳပဲ 

ေျပာင္းေရႊ႔ေနထုိင္လွ်င္က်န္ေသာလမ်ားအတြက္ စေပၚေငြျပန္မအမ္းႏိုင္ျခင္း၊ အကယ္၍ အိမ္ရွင္မွ 

လုိအပ္ပါက ငွားရမ္းေနထုိင္သည့္ အိမ္အား လုိအပ္သလုိ အခန္းကန္႔၍ လူငွားထပ္တင္လွ်င္ တင္ႏိုင္သည့္ 

အခ်က္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းခ်ဳပ္ဆုိမႈမ်ား ရိွတတ္ၾကသည္။ အိမ္ငွားသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း အမွန္တကယ္

ေျပာင္းေရႊေနထုိင္ရန္ အေျခအေနမ်ား ႀကံဳလာပါက စာခ်ဳပ္ပါအတုိင္းသာ လုိက္နာရသည့္အတြက္ စေပၚ

ေငြအျပည့္ျပန္မရပဲ အိမ္ငွားမ်ားဘက္မွနစ္နာသည္မ်ားရိွေၾကာင္းစာခ်ဳပ္တြင္ အိမ္ရွင္ေရးသားထားသည့္

အတုိင္း အိမ္ငွားထပ္တင္သည့္ ကိစၥမ်ားတြင္လည္း အိမ္ေထာင္စုႏွစ္ခု ပူးေပါင္းေနထုိင္ရသည့္အတြက္ 

လူမႈေရးျပႆ နာမ်ားႏွင့္ ေနမႈထုိင္မႈ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္တတ္ၾကေၾကာင္းကိုလည္း အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္ 

ေဒသခံတစ္ဦးမွ  ေျပာသည္။ 

 

အိမ္ငွားရမ္းေနထုိင္မည္ဆုိလွ်င္ မိမိငွားရမ္းေနထုိင္မည့္ အိမ္အေျခအေနကိုၾကိဳတင္စစ္ေဆးၾကည့္ရႈ

ရာတြင္ အဓိက ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးသင့္သည္မွာ လွ်ုပ္စစ္မီးႀကိဳးမ်ား၊ မီးခလုတ္ခံုမ်ားႏွင့္ အိမ္အမိုးမ်ား 

စစ္ေဆးသင့္ၿပီးျပင္ဆင္ရန္ လုိအပ္ပါက အိမ္ရွင္အား မငွားမီကပင္ ၾကိဳတင္ေျပာၾကား၍ ျပင္ဆင္ေပးရန္ 

ေျပာသင့္သည္။ အိမ္အမုိးမ်ားမွာ မုိးရာသီမဟုတ္ေသာ ကာလမ်ားတြင္ ငွားရမ္းေနထုိင္ခဲ့၍ မုိးရြာသည့္

အခါမွ သြပ္ရိုက္သံမ်ားမွတဆင့္ မုိးရည္မ်ားစီဆင္းၿပီး လွ်ပ္စစ္အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား ေနရာထုိင္ခင္းမ်ား 

ပ်က္စီးမႈ အဆင္မေျပမႈမ်ား ေတြ႔ႀကံဳရေသာအခါ အိမ္ရွင္မွ မျပင္ဆင္ေပး၍ မိမိစရိတ္စကႏွင့္ ျပင္ဆင္မွသာ 

အဆင္ေျပၾကသည္မ်ား ႀကံဳေတြ႔ရတတ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ မုိးရာသီမဟုတ္ေသာ ကာလမ်ားတြင္ ငွားရမ္း

ေနထုိင္ၿပီး မုိးရက္ဆက္ ရြာေသာအခါ အိမ္ၾကမ္းျပင္ထိ ေရတက္၍ ေနမႈထုိင္မႈအဆင္မေျပျဖစ္ၾကရသည္

မ်ားလည္း ျဖစ္တတ္ၾကသည္။

 

ထုိ႔ေၾကာင့္ အိမ္ငွားရမ္းေနထုိင္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိေနထုိင္မည့္ အိမ္အေျခအေနအား အေသအခ်ာ 

စစ္ေဆး ၾကည့္ရႈျခင္း၊ အိမ္ရွင္ႏွင့္ အေပၚထပ္ေအာက္ထပ္ေနထုိင္ရမည္ဆိုလွ်င္လည္း အိမ္ရွင္၏ 

စိတ္ေနသေဘာထား လူမႈ ဆက္ဆံေရး အဆုိးအေကာင္းအေျခအေနမ်ားအား ေဘးပတ္၀န္းက်င္မႈ 

တဆင့္ ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း၊ မုိးအခါ ေရ၀ပ္ႏိုင္သည့္ ေျမေနရာ၊လမ္းဟုတ္မဟုတ္ ႀကိဳတင္ေလ့လာ

ေမးျမန္းျခင္း၊ အိမ္ရွင္အိမ္ငွား စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိ ရာတြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ အရႈပ္အရွင္းမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ 

အေရးအသားမ်ားကို စာခ်ဳပ္မခ်ဳပ္ဆုိမီ အေသအခ်ာ စစ္ေဆး ဖတ္ရႈရန္ လုိအပ္ၿပီး ျပင္ဆင္သင့္သည္မ်ားအား 

ျပင္ဆင္၍ အိမ္ရွင္အိမ္ငွား အခြင့္အလမ္းမွ်တစြာ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ခ်ဳပ္ဆုိ၍ ေလ့လာငွားရမ္းသင့္ပါေၾကာင္း

Property.com.mm သတင္းမီဒီယာမွ ေရးသားတင္ျပလုိက္ပါသည္။

 

 

Property.com.mm Media Team

www.Property.com.mm

Facebook comments