အစုိးရသစ္ႏွင့္ တနသၤာရီတုိင္းရွိ စီမံကိန္းမ်ား အလားအလာ

javascript

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ဘက္ပိုင္းရွိ တနသၤာရီတုိင္း ေဒသႀကီးသည္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ႏိုင္သည့္
အလားအလာေကာင္းမ်ားစြာ ရွိေနၿပီး ေဒသတြင္းရွိ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား
အေပၚ ေကာင္းမြန္စြာ စီမံခန္႔ခြဲ ႏိုင္ရန္လုိအပ္လ်က္ရွိသည္။

တနသၤာ ရီတုိင္းေဒသႀကီးရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆုိင္ရာစီမံကိန္းမ်ားႀကီးကုိ ယခင္အစုိးရလက္ထက္တြင္
ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ရာ အစုိးရသစ္ လက္ထက္တြင္ မည္သုိ႔ကုိင္တြယ္သြားမည္ကုိ ေဒသခံမ်ားက
ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိသည္။ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းမွ စ၍ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ား၊ အျခား စီးပြားေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ၿပီးခဲ့သည့္အစုိးရ လက္ထက္ သက္တမ္း
မကုန္မီရက္ပိုင္းတြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ေရနံခ်က္စက္ ႐ုံစီမံကိန္းအထိ
တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးရွိ စီမံကိန္းမ်ားအေပၚေဒသခံမ်ား၊ အစုိးရတာ၀န္ ရွိသူမ်ားႏွင့္ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတုိ႔အၾကား လိပ္ခဲ တည္းလည္းျပႆနာမ်ား က်န္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ 
စက္မႈသီးႏွံစီမံကိန္းမ်ား (ဆီအုန္းႏွင့္ ေရာ္ဘာစိုက္ပ်ဳိးေရး)၊ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း၊
ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ စက္မႈဇုန္စီမံကိန္း မ်ား၊ ေက်ာက္မီးေသြးသုံးဓာတ္အားေပးစက္႐ံု 
စီမံကိန္မ်ား၊ သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေရသယံဇာတအလြန္အကြ်ံထုတ္ယူျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္
ေဒသခံမ်ား နစ္နာဆံုး႐ႈံးေနရ မႈမ်ားအေပၚ ေျဖရွင္းေပးရန္ လိုအပ္ေနသည္။ အစိုးရသစ္၏
လာမည့္ငါးႏွစ္တာသက္တမ္းအတြင္း တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားကို ထုတ္ ယူသည့္စီမံကိန္းမ်ားထက္
သယံဇာတမ်ားကိုထိန္းသိမ္းရင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ႏုိင္မည့္ နည္း လမ္းျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္သြား
မည္ဟု တုိင္း ေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒၚလဲ့လဲ့ေမာ္က ျမန္မာ တုိင္း(မ္)ႏွင့္ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ေျပာၾကား
သည္။ "သက္တမ္းငါးႏွစ္အတြင္းမွာ အဓိက လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ႏွစ္ခ်က္ရွိတယ္။ လွ်ပ္စစ္မီးကို
တစ္ယူနစ္ က်ပ္ ၁၀၀ ထက္နည္းတဲ့ႏႈန္း ထားနဲ႔ တစ္တုိင္းလံုးကို မီးရေအာင္ လုပ္မယ္။
ေနာက္တစ္ခုက ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြကို ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္း မဟုတ္ရင္ေတာင္ 
သံုးပံုႏွစ္ပံုေလာက္ကုိ ကြ်န္မတို႔ေဒသကို ျပန္ ေခၚႏုိင္ေအာင္လုပ္မယ္"ဟု ၎ကေျပာသည္။

တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးရွိ၊စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသခံမ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာ
တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းႏုိင္ ရန္ ျမန္မာတုိင္း(မ္)က ယခုလဆန္းတြင္ အဆုိပါေဒသသုိ႔ 
သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္း ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတုိ႔
ပူးေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း ႏွင့္အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းသည္
ပထမ အဆင့္တြင္ ၂၇ ကီလိုမီတာအက်ယ္အ၀န္း ရွိၿပီး စီမံကိန္းေနာက္ဆံုးအဆင့္တြင္ ၂၀၄ 
ဒသမ ၅ စတုရန္းကီလိုမီတာရွိသည္ဟု အထူး စီးပြားေရးဇုန္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ ထံမွ
သိရသည္။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္း တြင္ ေဒသခံတို႔၏ ေျမဧကေပါင္း သံုးေသာင္းေက်ာ္ 
(၃၂,၃၈၅ ဒသမ ၉၆၁၂ ဧက) အထိ ပါ၀င္ေနသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္ထိ အီတာလ်ံ ထုိင္းကုမၸဏီက က်ပ္ေငြ ၂၄၃ ဘီလ်ံအထိ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးထားၿပီးျဖစ္ကာ ေက်းရြာ ေျခာက္ရြာ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးရမည္ျဖစ္သည္။
ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးအပ္သည့္ ပံုစံသည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိသည့္အျပင္ ေပးအပ္သည့္
ပမာဏကြဲျပားေနျခင္း၊ လံုး၀ မရရွိသည့္ေဒသခံမ်ားလည္း ပါ၀င္ေနျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္း ႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဒသခံမ်ားကို အသိေပးေျပာၾကားမႈ လံုး၀ မရွိျခင္း
တုိ႔ေၾကာင့္ အဆုိပါစီမံကိန္းကို ေထာက္ခံမႈ နည္းပါးေနသည္။

စီမံကိန္းတြင္ ေဒသခံမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းဖန္းတီးေပးရန္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး၏ ဖြံ႕ၿဖိဳး 
တုိးတက္မႈကုိ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ရန္ ရည္ ရြယ္ထားေသာ္လည္း ကုိးႏွစ္နီးပါး ၾကာျမင့္သည္
အထိ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းကုိ ပီပီျပင္ျပင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။ 
"ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပဲျဖစ္ျဖစ္ ေဒသခံေတြ နစ္နာေအာင္ လုပ္လုိ႔မရပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း
စီမံကိန္းေပါ့။ တခ်ဳိ႕ကို ေလ်ာ္ေၾကးေပးတယ္၊ တခ်ဳိ႕ကို မေပးဘူး။ လုပ္ စားကိုင္စားလို႔မရတဲ့ေနရာမွာ
အိမ္သြား ေဆာက္ေပးထားတယ္။ မီးမရွိ၊ ေရမရွိနဲ႔၊ ဒါမ်ဳိး လုပ္လုိ႔မရဘူး။ အရင္အစိုးရနဲ႔ ခ်ဳပ္ဆို
သေဘာတူညီခဲ့တဲ့ စီမံကိန္းေတြျဖစ္တဲ့အျပင္ သေဘာတူညီမႈေတြမွာ ဘယ္လိုအခ်က္ေတြ 
ပါ၀င္လဲ မသိရေသးပါဘူး" ဟု တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒၚလဲ့လဲ့ေမာ္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈအတြက္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ဥပေဒခိုင္ခုိင္မာမာမရွိျခင္း၊
လုပ္ခလစာသတ္မွတ္ ခ်က္နည္းပါးျခင္းတုိ႔သည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အတြက္ အခြင့္အေရးသဖြယ္
ျဖစ္ေနသည္ကို ထား၀ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း တည္ေထာင္သူ ကိုေလးလြင္က ေျပာသည္။ "ခု ဂ်ပန္
ကုမၸဏီေတြက ခဏခဏေျပာေနတဲ့စကားက ျမန္မာျပည္ရဲ႕ဥပေဒကို လုိက္နာ မယ္ဆုိတာပဲ။ ေျပာ
မွာေပါ့၊ အဲဒီလုိ လုိက္နာ တာကိုက ေခ်ာင္ေနတာကိုး။ တစ္ေန႔မွ အေျခခံလုပ္ခလစာက က်ပ္
၃,၆၀၀ ဆိုေတာ့ သူတုိ႔ ေပးႏုိင္တာေပါ့။ ျမန္မာျပည္မွာ စက္မႈ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒဆုိ
လည္း ေလ်ာ္ ေၾကးက သံုးဆေပးရမယ္။ ေျမကိုက ႏုိင္ငံ ေတာ္က ပိုင္တယ္တုိ႔ အဲဒီလုိ
သဘာ၀မက်တာ ေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီလုိစီမံကိန္းေတြလုပ္ တုိင္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔လူေတြ 
အဆင္ေျပရဲ႕လား။ သူတုိ႔နဲ႔ တစ္ေျပးညီ လုပ္ခလစာရရဲ႕လား။ ဒါေတြကို အစုိးရက စဥ္းစား
ရမယ္။ ခု အသစ္ ေတြ ထပ္မလုပ္ခင္မွာ အေဟာင္းေတြကို အရင္ရွင္းရမွာ"ဟု ၎က
ေျပာသည္။

Source: Myanmar Times

Facebook comments