ရန္ကုန္ျမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္း ေနရာေျပာင္း စတင္ရန္ ပညာရွင္မ်ား တိုက္တြန္း

javascript
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကုိ တုိးခ်ဲ႕ရာတြင္ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္ေသာ အိမ္ၿခံေျမ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏အက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းေရးထက္ ျပည္သူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီေရးကုိ အဓိကထားေဆာင္ရြက္ရန္ ၿမိဳ႕ျပ စီမံကိန္း ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ (YCDC) က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေျမာက္ စီမံကိန္းကို ဦးစားေပး အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရကို အႀကံျပဳထားေၾကာင္း YCDC ၏ ၿမိဳ႕ျပ စီမံကိန္းႏွင့္ ေျမယာစီမံ ခန္႔ ခြဲ႔ေရးဌာနမွဴး ေဒါက္တာတိုးေအာင္က ဆိုသည္။

ေျမဧက ၁၇၀၀၀ ေက်ာ္ က်ယ္၀န္းေသာ အေရွ႕ေျမာက္ စီမံကိန္းသည္ လူဦးေရနည္းပါးၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးဆုိင္ရာ စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားသယ္ေဆာင္ရန္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးလည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ တုိးေအာင္ကေျပာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ လႈိင္ျမစ္ ျခားနားကာ တည္ ရွိေနၿပီး ၾကည့္ျမင္တိုင္ တဖက္ကမ္းရွိ အေနာက္ေတာင္ပုိင္းထက္ ယွဥ္လွ်င္ ရႈပ္ေထြးမႈ နည္းပါးလိမ့္မည္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

“အေရွ႕ေျမာက္က ေနထိုင္သူေတြအတြက္ ပိုအက်ိဳးရွိလိမ့္မယ္။ ေျမအေလ်ာ္အစားကိစၥေတြက ၾကည့္ျမင္တိုင္ တဖက္ကမ္းေလာက္ မမ်ားႏိုင္ဘူး။ အစိုးရေျမေတြ မ်ားတယ္” ဟု ေဒါက္တာတုိးေအာင္က ဧရာ၀တီကုိ ေျပာသည္။ ေဒါက္တာတုိးေအာင္ ေျပာဆိုေသာ ရန္ကုန္အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းတြင္ လတ္တေလာ ျမိဳ႕သစ္တိုးခ်ဲ႕စီမံကိန္းအေနျဖင့္ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္တြင္ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ယာမ်ား ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိသည္။

ဂ်ပန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) ၏ Greater Yangon Strategic Plan 2040 စီမံကိန္း တြင္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕၏အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္း၊ အေနာက္ေတာင္ပုိင္း၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဒလၿမိဳ႕နယ္၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေမွာ္ဘီ ၿမိဳ႕နယ္၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ အစရွိသျဖင့္ စုစုေပါင္း ၇ ပုိင္း ခြဲျခားထားကာ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ အႀကံျပဳထားၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန လူဦးေရသည္ ၂၀၄၀ ခုႏွစ္တြင္ ၁၀ သန္းအထိ ရွိလာႏိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားခဲ့သည္။ JICA ၏ အႀကံျပဳခ်က္ မ်ားအရ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္းဇုံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိပ ထမဆုံးဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း YCDC က ရန္ကုန္တုိင္း လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ၿပီးခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္းက အဆိုျပဳခဲ့ဖူးသည္။

ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေရး ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္တဦး ျဖစ္သည့္ ဦးသံမုိးကလည္း အစုိးရအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းမ်ားကို ျပည္သူမ်ား အတြက္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ နီးေသာဧရိယာမ်ားတြင္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ မဟုတ္ဘဲ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လူမႈဖူလုံေရးကုိ အဓိကပူပန္သင့္ေၾကာင္း ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာသည္။

“ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းဆိုတာ Developer ကို ေပးရတာမဟုတ္ဘူး။ အစိုးရက Policy ဆြဲ၊ စီမံကိန္းဆြဲၿပီးမွ Developer ေတြကို လုပ္ႏိုုင္မလား။ အစိုးရက အရင္ဆံုးအေသးစိတ္ Planning ကို အရင္ခ်ရမယ္။ Action Plan ကို အရင္ခ်ရမယ္။ ဒီအတိုင္း တင္ဒါေခၚရမယ္” ဟု ဦးသံမုိးက ေျပာသည္။

ပညာရွင္မ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္အတိုင္း မဟုတ္ဘဲ ယခင္အစုိးရက ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အေနာက္ေတာင္ ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းသည္ အရင္ဦးဆံုး ေဖာ္ေဆာင္သင့္သည့္ စီမံကိန္းတခု မဟုတ္ေၾကာင္း ဦးသံမိုးက ေျပာသည္။ ၿမိဳ႕သစ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ေဖာ္ေဆာင္ မည့္ေနရာ ၏ ေရ၊ မီးအေနအထားကို အထူးဂရုျပဳကာ ေဖာ္ေဆာင္မည့္ ၿမိဳ႕သစ္အတြက္ ေရႏွင့္ မီး ေထာက္ပံ့ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို မျဖစ္မေန ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသံမိုးက ဆက္လက္ ေျပာဆိုသည္။

အေနာက္ေတာင္ပုိင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရက စတင္ တင္ဒါဖြင့္ေပးခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွစကာ လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္ အတြင္း အေျခခံအေဆာက္အဦဆိုင္ရာထက္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ထားေပးမႈမ်ားက ဖံုးလႊမ္းထားသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့ေစတနာ ၿမိဳ႕သစ္ကုမၸဏီက ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္ တဦးတည္း ကန္ထ႐ိုက္ ရရွိခဲ့သည္။ ထုိကုမၸဏီကုိ ရန္ကုန္တုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးျမင့္ေဆြႏွင့္ နီးစပ္ေသာ လူသိနည္းသည့္ တရုတ္လူမ်ဳိး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ၂ ေယာက္ ျဖစ္သည့္ ေရွာက္ပန္း ႏွင့္ ေရွာက္စမ္းတို႔က ပိုင္ဆိုင္သည္။ အဆုိပါ စီမံကိန္းအတြက္ တင္ဒါလုပ္ငန္း စဥ္သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ နည္းပါးေသာေၾကာင့္ လူထုက ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ယင္းစီမံကိန္းကုိ ရပ္တန္႔ရန္ ၿမိဳ႕ေတာ္က ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလက ယင္းစီမံကိန္းအတြက္ တင္ဒါ ေနာက္တႀကိမ္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ရာ ကုမၼဏီသုံးခုက အႏုိင္ရခဲ့သည္။ ယင္းကုမၼဏီသုံးခုမွာ ရန္ကုန္အေနာက္ေတာင္ပိုင္း ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကုမၸဏီ၊ ေရႊသံလြင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းစု၏ လက္ေအာက္ ခံျဖစ္ေသာ Shwe Popa Internationational Construction Company၊ ထင္ရွားေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္တဦးျဖစ္သည့္ ဦးေမာင္၀ိတ္ ဦးေဆာင္ေသာ Business Capital City Development တုိ႔ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္အေနာက္ေတာင္ပိုင္း ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကုမၼဏီမွာ ပထမအႀကိမ္က တင္ဒါအႏုိင္ရခဲ့ေသာ တရုတ္လူမ်ိဳး စီးပြားေရးသမား ၂ ဦး၏ ကုမၼဏီျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီလကတည္းကစ၍ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္း
ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား မေတြ႔ရွိ ရေသးပါ။

Source : Irrrawaddy

Facebook comments