အထပ္ျမင့္ ေခတၱရပ္ဆိုင္းထားေပမဲ့ ရွစ္ထပ္ခြဲအထိ ခြင့္ျပဳမည္ဟုဆို

javascript
အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ခြင့္ကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီကေခတၱရပ္ဆိုင္းထားေပမဲ႔ ေလးထပ္ကေန ရွစ္ထပ္ခြဲ အထိကိုေတာ့ တည္ေဆာက္ခြင့္ျပဳသြားမယ္လို႔ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ၊အင္ဂ်င္နီယာဌာန (အေဆာက္အအံု)ကသိရပါတယ္။

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ၊အင္ဂ်င္နီယာဌာနက တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက အခုကအေသးစိတ္ျပန္စိစစ္မွာ ၊အထပ္ျမင့္ကိုးထပ္ကစမွာ၊ ရွစ္ထပ္ခြဲအထိကိုေတာ့ပံုမွန္အတိုင္းခြင့္ျပဳေပးမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ရန္ကုန္ျမိဳ႕႔ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီနယ္နမိတ္ အတြင္းက အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ခြင့္ကို အထပ္ျမင့္ကိုးထပ္ကေန ၁၂ ထပ္ခြဲအထိ ကိုရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ၊ေကာ္မတီ၀င္မ်ား အစည္းအေ၀းကခြင့္ျပဳေပးျပီး အေဆာက္အအံု ဒီဇိုင္းကိုေတာ့ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္မႈဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား စစ္ေဆးေရးႏွင့္ ၾကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔ (HIC) က စီစစ္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။

၁၃ထပ္နဲ႔ အထက္ အေဆာက္အအံု ေတြကိုေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႔က မူအားျဖင့္ခြင့္ျပဳေပးျပီး အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းမ်ား ၾကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရး ပညာရွင္ အဖြဲ႔ (CQHP) ကအေဆာက္အအံုဒီဇိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး စီစစ္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။

HIC နဲ႔ CQHP တို႔က ဒီဇိုင္းခြင့္ျပဳ စီစစ္ထားတာကို အင္ဂ်င္နီယာဌာန (အေဆာက္အအံု) ကေန အျပီးသက္ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။လက္ရွိ မူအားျဖင့္ ခြင့္ျပဳေပးထားတဲ႔ ကိုးထပ္နဲ႔ အထက္ေတြကို ျမိဳ႕ျပအဂၤါရပ္နဲ႔ ကိုက္ညီဖို႔ အေသးစိတ္ျပန္လည္စီစစ္သြားမယ္လို႔
ေၾကညာထားပါတယ္။

လက္ရွိမူအားျဖင့္ ခြင့္ျပဳထားတဲ႔ အေဆာက္အအံုေတြကို တည္ေဆာက္ခြင့္ ေခတၱရပ္ဆိုင္းထားရမွာ ျဖစ္ျပီး ညိွ႔ႏိႈင္းေဆာက္ရြတ္ေရးအဖြဲ႕ က ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးျပီး သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႕ ကိုက္ညီမွသာ အေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္ခြင့္ျပဳသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

Source: The Kumudra

Facebook comments