မေကြးျမိဳ႕နယ္ ဒဟတ္ကန္ေက်းရြာတြင္ ေက်းရြာအတြင္းေျမမ်ားအား သုံးလအတြင္း ေျမငွားဂရန္ထုတ္ေပးမည္

javascript
မေကြးျမိဳ႕နယ္ ဒဟတ္ကန္ေက်းရြာအုပ္စု ဒဟတ္ကန္ေက်းရြာရွိ ေက်းရြာေနအိမ္မ်ားအား ေျမငွားဂရန္ထုတ္ေပးေရးအတြက္ ညိွႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ဒဟတ္ကန္ေက်းရြာရွိ ရြာဦးဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း၌ ဇူလိုင္ ၁၂ ရက္ 
နံနက္ ၁၀ နာရီက က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အခမ္းအနားတြင္ ေက်းရြာေျမငွားဂရန္ ထုတ္ေပးေရး ေကာ္မတီ ဥကၠဌ မေကြးျမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးး ဦးေစာထြန္းဦးက ေက်းရြာအတြင္း ဝိုင္းေျမမ်ားအား ေျမငွားဂရန္မ်ား သုံးလအတြင္း အျပီးေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ျပီး သက္ဆိုင္ရာေျမစာရင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ဦးေဆာင္၍ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်းရြာအတြင္း ေျမကြက္စိပ္တိုင္းတာရာတြင္ ေပ ၂၀ အထက္ ဝိုင္းကြက္မ်ားကို ဂရန္ခ်ထားေပးသြားမည္ျဖစ္ျပီး ေပ ၂၀ ေအာက္ေျမကြက္မ်ားကို ဂရန္ထုတ္ေပးမည္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ ဂရန္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ကန္႔ကြက္လႊာကို ၁၅ ရက္အတြင္း ေခၚယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေျမကြက္မ်ားကို တိုင္းတာရာတြင္ လိုအပ္ေသာေငြေၾကး ကုန္က်စရိတ္အား ရြာသူရြာသားမ်ားက တစ္ျပားမွေပးစရာမလိုဘဲ တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖဲြ႕ ရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
စသည္ျဖင့္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။ ျမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဦးစီးအရာရွိ ဦးပိုင္ေပၚထြန္းက ရြာေျမသည္ အဝန္းအဝိုင္းပဲရွိသည့္အတြက္ ကြက္စိပ္ဟူ၍ မရွိသျဖင့္ တိုင္းတာရာတြင္ ကြက္စိပ္တိုင္းတာျပီးမွ ဂရန္ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး ကြက္စိပ္တိုင္းတာျပီးပါက ေျမျပင္မွရွိသည့္ အတိုင္းအတာသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်းရြာေျမအား ကြက္စိပ္တိုင္းတာပါက ၁၈ ရက္ခန္႔ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ျပီး ေျမပုံေရးဆဲြျပီးပါက ေက်းရြာေျမ ေပ ၂၀ ေက်ာ္ပါက တစ္ခါတည္း တိုင္းတာ၍ ဂရန္အား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဂရန္ေလွ်ာက္ထားသူသည္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ျပီးသူ ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ျပီး မွတ္ပုံတင္ပါရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။ ယင္းေနာက္
တက္ေရာက္လာၾကေသာ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအား တာဝန္ရွိသူမ်ားက ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ မေကြးျမိဳ႕နယ္အတြင္း ေက်းရြာေပါင္း ၂၁၆ ရြာရွိသည့္အနက္ ဒဟတ္ကန္ေက်းရြာကို ပထမဦးဆုံးအၾကိမ္ စတင္စမ္းသပ္ခ်ထားေပးမည္ျဖစ္ျပီး ယခု စီမံခ်က္ေအာင္ျမင္ပါ က်န္ရွိေနေသာ မေကြးျမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာ ၂၁၅ ရြာကို ဆက္လက္ခ်ထားေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း ျမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ 
သိရသည္။ အဆိုပါ ဒဟတ္ကန္ေက်းရြာတြင္ အိမ္ေျခ ၁၄၄ အိမ္၊ အိမ္ေထာင္စု ၁၅၀၊ လူဦးေရ ၅၁၄ ဦး ေနထိုင္ေၾကာင္း ေက်းရြာေန ျပည္သူတစ္ဦးထံမွ သိရသည္။

Facebook comments