ေမာ္ခ်ီးေဒသ ေျမၿပိဳမႈအတြက္ ရြာအသစ္တည္ေဆာက္လွဴဒါန္း

ကယားျပည္နယ္ ေမာ္ခ်ီးေဒသတြင္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ေျမၿပိဳမႈမ်ားေၾကာင့္ ေဘးဒုကၡက်ေရာက္ခဲ့သည့္ ေဒသခံတုိင္းရင္း သားမ်ားေနထုိင္ရန္ ကေၻာဇအနာဂတ္အလင္းတန္းျမန္မာ ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ရြာအသစ္တည္ေဆာက္လွဴဒါန္းခဲ့ရာ ရာႏႈန္း ျပည့္ၿပီးစီးၿပီျဖစ္၍ ေဒသခံတုိင္းရင္းသား အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၅၃ စု ေနထုိင္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ ကေၻာဇအနာဂတ္ အလင္းတန္း ျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္းက ကယားျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ေအာက္တုိဘာ ၁၄ ရက္ ၂ဝ၁၅ မွ စတင္ကာ ေနအိမ္အလုံး ၆ဝ၊ စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္၊ စာၾကည့္ တုိက္တစ္လုံး၊ ေရသုိေလွာင္ရန္အတြက္ ဂါလန္ ၅ဝဝဝ ဆံ့ တစ္လုံး၊ ဂါလန္ ၃ဝဝဝ ဆံ့ႏွစ္လုံးႏွင့္ ေနအိမ္အေရာက္ ေရပုိက္ လုိင္းသြယ္တန္းေပးျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီးအတြက္ ၁ဝဝ ေကဗီြေအ ထရန္စေဖာ္မာတစ္လုံး၊ အိမ္သံုးမီတာ ၆၂ လုံးတို႔အျပင္ရြာအတြင္း ေျမသားလမ္းမ်ားေဖာက္လုပ္ျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္။

ကေၻာဇအနာဂတ္အလင္းတန္း ျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္း သည္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံံံ႔အျပား၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ သည့္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈျဖစ္စဥ္မ်ားအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၂ သန္းေက်ာ္အသုံးျပဳ၍ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ တက္ၾကြစြာေဆာင္ ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Source: MoI Webportal Myanmar

Facebook comments