က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္မႈႏွင့္ က်ဳးေက်ာ္ရပ္ကြက္မ်ား ပေပ်ာက္ႏိုင္ဖုိ႔

javascript

က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္မႈမ်ား က်ဴးေက်ာ္ရပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္စပ္စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ဖြယ္ 

အခ်က္အလက္မ်ားအားကြ်န္ေတာ္တုိ႔ Property.com.mm သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႔မွ ေလ့လာေရးသား

တင္ျပလုိပါသည္။ က်ဴးေက်ာ္ရပ္ကြက္မ်ားအိမ္ေျခရာေျခမဲ့မ်ားမ်ားျပားလာျခင္းမွာ ရာဇ၀တ္မႈ၊ 

လုယက္မႈမ်ားမ်ားျပားလာျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ ယွက္ႏြယ္လ်က္ ရိွေနသည္ျဖစ္ရာထုိက်ဴးေက်ာ္အိမ္ရာမ်ား

အားတရားဥပေဒနည္းလမ္းအတုိင္း  သိမ္ေမြ႔စြာကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ သတ္မွတ္အိမ္ရာမ်ား

ေနရာတက် အကြက္ခ်စီမံေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္မွာလည္း အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ အဓိက

လုပ္ေဆာင္ေပးရမည့္ တာ၀န္ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္ေနသည္။

 

လိႈင္သာယာၿမိဳ႔နယ္သည္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ အနီးဆံုးဆက္စပ္ရာ ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚေဒသ

ျဖစ္ေသာ ဧရာ၀တီ တုိင္း၊ ပဲခူးတုိင္းႏွင့္ အျခားေဒသမ်ားမွ အလုပ္လက္မဲ့ ျပသ၁နာမ်ားေၾကာင့္

လည္းေကာင္း၊ အလုပ္အကိုင္ ရွားပါး ျခင္းေၾကာင့္ စက္မႈဇုန္နယ္ေျမမ်ား၌ လာေရာက္အလုပ္ရွာေဖြ

လ်က္ နီးစပ္ရာေနရာမ်ားတြင္ အဆင္ေျပသလုိရပ္တည္ ေနထုိင္ၾက ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ 

ေရႊ႔ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာအိမ္ေျခမဲ့မ်ားႏွင့္ က်ဴးေက်ာ္ရပ္ကြက္မ်ား တျဖည္းျဖည္းမ်ားျပား

လာေနျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္နယ္ေျမအတြင္း၌ စက္ရံုစုစုေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္ 

ရိွသည့္အတြက္ အလုပ္အကိုင္အတြက္ လာေရာက္ေနထုိင္ၾကသူမ်ားလည္းရိွသလုိတရားဥပေဒႏွင့္ 

အညီမဟုတ္ပဲအဆင္ေျပရာလုပ္ကိုင္ အသက္ေမြးၾကသည့္ အိမ္ေျခမဲ့မ်ားပါ ဒြန္တြဲေနထုိင္မႈမ်ားရိွ

လာေသာေၾကာင့္ အမႈအခင္းျဖစ္ပြားမႈမ်ားလည္းမၾကာခဏ ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာေၾကာင့္ ေဒသခံ

ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္းအသက္ အုိးအိမ္စည္းစိမ္းမ်ားလံုၿခံဳ စိတ္ခ်ရမႈ ေလ်ာ့နည္းလာကာအစိုးရ

အေနျဖင့္လည္းစနစ္တက် ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးရန္ လုိအပ္ေနသည့္ အေျခအေနတစ္ခု ျဖစ္သည္။

 

ဧၿပီလအတြင္း ရန္ကုန္တုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းမွ ေျပာၾကားရာတြင္ က်ဴးေက်ာ္ ျပသ၁နာမ်ား

ကို မိမိတို႔ တာ၀န္ရိွသူမ်ား အေနျဖင့္ အဆင္ေျပေအာင္ ေျဖရွင္းေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိျပသ၁နာမ်ားမွာ 

အိမ္ရာတုိက္ခန္း သစ္မ်ားေဆာက္လုပ္ေရာင္းခ်ေပးမည့္ အခ်က္တစ္ခုတည္းျဖင့္ မေျပလည္ႏိုင္ကာ 

စက္ရံုလုပ္သားမ်ား ဆုိသည္မွာလည္း ႏိုင္ငံကုန္ထုတ္စြမ္းအားအတြက္ အသံုး၀င္သူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 

သင့္ေတာ္ထုိက္တန္သည့္ ေျမေနရာမ်ားညိႈႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားပိုမုိဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ အစုိးရအေနျဖင့္ ပံ့ပိုးအားေပးလုပ္ေဆာင္လာမႈမ်ား၊ 

ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္ေကာင္းမြန္လာသည္ႏွင့္အမွ် ျပည္တြင္း ျပည္ပစက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား

လည္းပိုမုိရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံ ၀င္ေရာက္လာႏိုင္သည္ျဖစ္ရာလုပ္သားအေရအတြက္ လုိအပ္ခ်က္လည္းမ်ားျပား

လာမည္ျဖစ္သလုိ က်ဴးေက်ာ္ ေနထုိင္သူမ်ားသည္လည္းတစ္ႏြယ္ငင္တစ္စင္ပါ မ်ားျပားလာဦးမည္ ဟု

မွန္းဆရသည္။ အခ်ိဳ႔က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္ သူမ်ားဆုိလွ်င္ က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္ခ်ိန္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုထိေရာက္

လာပါကေျမကြက္ တစ္ကြက္ ရႏိုင္သည္ ဟူေသာအေတြးျဖင့္ တမင္ေဆာက္လုပ္ေနထုိင္သူမ်ားပင္ 

ရိွလာၾကၿပီးထုိသို႔ေနထုိင္သူမ်ားမ်ားျပားလာသည့္အခါ က်ဳးေက်ာ္ရပ္ကြက္မ်ားအတြင္း၌ပင္ ၿခံေျမအေရာင္း

အ၀ယ္ကိစၥမ်ားအား အရပ္စာခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္ ခ်ဳပ္ဆုိေရာင္း၀ယ္မႈမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္အထိေတြ႔ျမင္လာေနရသည္။

 

 

က်ဴးေက်ာ္ဆုိသည္မွာမိမိတုိ႔ေနထုိင္ရာအရပ္ေဒသမ်ား၌ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ ခက္ခဲျခင္း၊ အစိုးရမွ

ေန၍လည္း အလုပ္အကိုင္ေနရာဖန္တီးေပးႏိုင္မႈ အားနည္းခဲ့ျခင္း၊ ပညာရည္ နိမ့္ပါးျခင္း၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျခင္း

စသည့္ အေၾကာင္းကိစၥ အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔ေၾကာင့္ ၿမိဳ႔ျပအစြန္အဖ်ားေဒသမ်ား၊ စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ားႏွင့္ နီးစပ္ရာေျမ

ေနရာမ်ား၌ အစုအဖြဲ႔အျဖစ္စုေပါင္းေနထုိင္ရာမွ က်ဴးေက်ာ္အိမ္ က်ဳးေက်ာ္ရပ္ကြက္မ်ားဟူ၍ ေပၚေပါက္လာ

ေနၾကျခင္း ျဖစ္ရာ က်ဳးေက်ာ္ႏွင့္ အိမ္ေျခယာေျခမဲ့မ်ား ျပသ၁နာမွာ အိမ္ရာတုိက္ခန္းေျမေနရာမ်ားတုိးခ်ဲ႔

ေဆာက္လုပ္ စီမံခ်မွတ္ ခြဲေ၀ေပးျခင္းတစ္ခုျဖင့္ ေရရွည္ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ ျပသ၁နာမဟုတ္ပဲ ျမန္မာျပည္ 

ျမိဳ႔ရြာေဒသနယ္ပယ္အသီးသီးတြင္  ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အေၿခခံလူမႈ စီးပြားက႑မ်ားကို

လုိအပ္လွ်င္လုိအပ္သလုိတစ္ႏိုင္ငံလံုးတေျပးညီေကာင္းမြန္ေအာင္စီမံျပဳျပင္ႏုိင္မွသာလွ်င္ထုိျပသ၁နာမ်ား 

ေလ်ာ့ပါးလာႏိုင္မည္ဟူ၍လည္း  သံုးသပ္မိပါသည္။


ထုိ႔အျပင္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၿမိဳ႔ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၏ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားအရ 

ရန္ကုန္ ၿမိဳ႔ေတာ္တြင္ လူဦးေရ ၁ ဒသ၁မ ၈ သန္းခန္႔မွာအိမ္ရာတုိက္ခန္းပိုင္ဆုိင္မႈ မရိွၾကေသးေၾကာင္း

သိရၿပီး ႏွစ္စဥ္ အိမ္ရာအခန္းလုိအပ္ခ်က္မွာလည္းအခန္းေပါင္း ၇၅၀၀၀ ခန္႔ရိွေနေၾကာင္းသိရသည္။

 

အိမ္ရာတုိက္ခန္းပိုင္ဆုိင္လူသူမ်ားအေနျဖင့္ လက္ရိွအေကာင္အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္ေပးေနၾကေသာ

တန္ဖုိးသင့္တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာဟူသည္မ်ားမွာလည္း သာမန္၀င္ေငြရိွသည့္ လူတန္းစားတုိ႔အဖုိ႔ အလွမ္း

ကြာေနဆဲေစ်းကြက္အေနအထားျဖစ္ေနေသးသည့္ အားေလ်ာ္စြာ က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္ၾကေသာအိမ္ေၿခမဲ့မ်ား 

ျပသ၁နာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ မႈမ်ားသာမက က်ဴးေက်ာ္ ေနထုိင္ျခင္းမဟုတ္ေသာအိမ္ရာတုိက္ခန္းပိုင္ဆုိင္မႈ 

မရိွၾကေသးသည္ အေၿခခံ လူတန္းစားတုိ႔အတြက္ ေျမယာႏွင့္ အေဆာက္ အအံုမ်ားေဖာ္ေဆာင္ ေပးႏုိင္မႈ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈက႑မ်ားတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရတာ၀န္ယူရိွသူမ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ 

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္အစိုးရ တာ၀န္ရိွသူမ်ားအားလံုးမွ ေန၍လည္းထိထိေရာက္ေရာက္ 

အစီအမံမ်ားကူညီမႈမ်ားျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္း လုပ္ေဆာင္သင့္ပါေၾကာင္း Property.com.mm သတင္းမီဒီယာမွ 

သံုးသပ္ေရးသားတင္ျပလုိက္ပါသည္။

 

 

Property.com.mm Media Team

www.Property.om.mm

 

Facebook comments