မိုင္းဆတ္၌ လယ္မဲ့ယာမဲ့ျပည္သူမ်ားသို႔ လယ္ယာေျမမ်ားေဖာ္ထုတ္ေပးအပ္

javascript
ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း) မိုင္းဆတ္ၿမိဳ႕နယ္ရိွ ေက်းလက္ေန လယ္မဲ့ယာမဲ့ျပည္သူမ်ား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘဝဖြံ႕ၿဖိဳး
တိုးတက္ေစေရးအတြက္ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြ က်ပ္သိန္း ၂ဝ၈ဝျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည့္ လယ္ေျမ ၁၃၉ ဒသမ ၃၂
ဧကအား ေတာင္သူလက္ဝယ္အေရာက္ေပးအပ္ပဲြ အခမ္းအနားကို ေမ ၁ဝ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီက တန္႔ဆိုင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ က်အူဖုရားေက်းရြာ ၌ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးႏိုးေဝက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ခ႐ိုင္စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးမွဴး ဦးဝင္းထိန္က မိုးရာသီအခ်ိန္မီ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ေရးႏွင့္ နည္းစနစ္ မွန္ကန္စြာစိုက္ပ်ဳိးေရး ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအးႏိုင္က လယ္ယာေျမေဖာ္ထုတ္ၿပီးစီးမႈအေျခအေနမ်ား ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးႏိုးေဝက က်အူဖုရားေက်းရြာရိွ လယ္မဲ့ယာမဲ့ေတာင္သူ ၃၁ ဦးအတြက္ လယ္ေျမ ၉၄ ဒသမ ၉ဝ ဧက
ကိုလည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအးႏိုင္က မယ္ေကာ္(၁)ေက်းရြာရိွ လယ္မဲ့ ယာမဲ့ ေတာင္သူ ၂၂ ဦးအတြက္ လယ္ေျမ ၃၉
ဒသမ ၉ဝ ဧကကိုလည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္စိုက္ပ်ဳိး
ေရးဦးစီးမွဴး ဦးႏိုင္လင္းက နာေဘြရဲေက်းရြာရိွ လယ္မဲ့ယာမဲ့ေတာင္သူ ခုနစ္ဦးအတြက္ လယ္ေျမ ၄ ဒသမ ၅၂ ဧကကို လည္းေကာင္း ေတာင္သူ
လက္ဝယ္အေရာက္ေပးအပ္ခဲ့သည္။

က်အူဖုရားေက်းရြာေန လယ္မဲ့ယာမဲ့ေတာင္သူ ဦးက်တီက ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ လယ္ေျမမရိွ သည့္အတြက္ ႏွစ္စဥ္ေတာင္ယာခုတ္ၿပီး စပါး
စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ရေၾကာင္း၊ ပင္ပန္းႀကီးစြာလုပ္ကိုင္ရေသာ္လည္း ေတာင္ယာသည္ လယ္ေျမေလာက္ စပါးအထြက္ႏႈန္း မေကာင္းေၾကာင္း၊ ေတာင္
ယာခုတ္သျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈရိွသည္ဟု သိရိွထားေသာ္လည္း မိသားစုစားဝတ္ေနေရးအတြက္ ေတာင္ယာ
ကိုသာအားျပဳလုပ္ကိုင္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ယခု လယ္ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရရိွသျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ေတာင္ယာခုတ္စရာမလိုေတာ့၍ မ်ားစြာဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ တာဝန္ရိွသူမ်ားအားလုံးကို ေက်းဇူး တင္ရိွေၾကာင္းေျပာသည္။

Source: MOI Webportal Myanmar

Facebook comments