ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရြာငါးရြာတြင္ ျမစိမ္းေရာင္ေက်းရြာစီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္မည္

javascript
မေကြးတုိင္း ေအာင္ လံၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာငါး ရြာကို ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ အတြက္ ျမစိမ္းေရာင္ေက်းရြာစီမံ ကိန္းအျဖစ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာင္ လံၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ သတင္း ရရွိသည္။

ျမစိမ္းေရာင္ေက်းရြာမ်ားအ ျဖစ္ ေႁမြ႐ိုးေက်းရြာ၊ ကန္ႏွစ္ဆင့္ ေက်းရြာ၊ ျမစ္နားေက်းရြာ၊ ဆည္ ေလာင္းေက်းရြာႏွင့္ ဥသွ်စ္ကုန္း ေက်းရြာတို႔ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာင္လံ ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ဦးစီးဌာန ဦးစီး အရာရွိ ဦးတုိးၾကည္ကေျပာသည္။

ျမစိမ္းေရာင္ေက်းရြာစီမံ ကိန္းသည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့က်ေစေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ားလူမႈ ဘ၀ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေက်းလက္ဦးစီးဌာနက အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ စီမံကိန္း ျဖစ္သည္။


ျမစိမ္းေရာင္ေက်းရြာစီမံ ကိန္းေဆာင္ရြက္မည့္ ေက်းရြာ မ်ား ေရြးခ်ယ္သည့္ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ဦးစီးဌာန ဦးစီးအရာရွိ ဦးတုိးၾကည္က ‘‘ေက်းရြာေတြကို ေရြးခ်ယ္တဲ့ေနရာမွာ အဲဒီေက်းရြာ ဟာ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး အမွန္ တကယ္လုပ္ကိုင္ရမယ္။ တရား ဥပေဒစိုးမုိးမႈ ရွိရမယ္။ ေက်းရြာ ဟာ စည္းလုံးညီညြတ္မႈရွိရမယ္။ ေနာက္ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ နည္းပါးေနေသး တဲ့ရြာကုိ ဦးစားေပးတယ္’’ ဟု ဆုိ သည္။

ယင္းစီမံကိန္းအရ ေက်းရြာ တစ္ရြာလွ်င္ အရင္းမေပ်ာက္ေခ်း ေငြအျဖစ္ က်ပ္သိန္းသုံးရာအထိ ထုတ္ေခ်းေပးၿပီး သင့္တင့္ေသာ အတိုးႏႈန္းရယူကာ ရရွိလာသည့္အတိုးေငြမ်ားကို ေက်းရြာဖံြ႕ၿဖိဳး ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အသင္းသားမ်ားထပ္မံတုိးခ်ဲ႕၍ ေငြျပန္လည္ ေခ်းငွားမည္ ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ေခ်းေငြလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ေဒသခံ ရြာသူ၊ရြာသားအနည္းဆုံးခုနစ္ဦးပါ၀င္သည့္ ေက်းရြာေကာ္မတီ တစ္ခုကိုလည္း ေဒသခံမ်ား၏ အမ်ားဆႏၵျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ေပးရမည္ ျဖစ္ၿပီး ၎အဖဲြ႕ကသာ ေခ်းေငြစီမံခန္႔ခဲြမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြား ရမည္ျဖစ္သည္။

အတိုးႏႈန္းအျဖစ္ တစ္က်ပ္ လွ်င္ ျပားငါးဆယ္မွ တစ္က်ပ္ခဲြ အထိ အဆိုပါ ေကာ္မတီကပင္ သတ္မွတ္ေကာက္ယူေပးရမည္ ျဖစ္ၿပီး ရရွိလာေသာ အတုိးမ်ားကိုအသင္း၀င္တုိးခ်ဲ႕ေခ်းငွားေပးျခင္၊ ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေစ မည္ဟု ဆုိသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းကို ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္က စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေက်းရြာ တစ္ရြာ၊ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၁၀ ရြာ၊ ယခုႏွစ္တြင္ ငါးရြာ၊ စုစုေပါင္းေက်းရြာ ၁၆ ရြာရွိေၾကာင္း ေက်းလက္ဦးစီးအရာရွိက ေျပာသည္။

Source: 7Daydaily

Facebook comments