ကမၻာ႔ပံုစံအဆိုးရြားဆံုးၿမိဳ႕ေတာ္စာရင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ပါဝင္

javascript

ေနျပည္ေတာ္သည္ ကမၻာ႔ပံုစံ အဆိုးရြားဆံုးၿမိဳ႕ေတာ္ ကိုးၿမိဳ႕အနက္ တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ ေၾကာင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စု၊ နယူးေယာက္ျပည္နယ္အေျခ စိုက္ Thrillist မီဒီယာ ကုမၸဏီက လတ္တေလာထုတ္ျပန္သည့္ အစီ ရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ဆယ္ႏွစ္အတြင္း ေနျပည္ေတာ္သည္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕အရြယ္အစားထက္ အၾကမ္း ဖ်င္းေျခာက္ဆ ပိုမိုႀကီးမားလာၿပီး လမ္း ၂၀ သြား အေဝးေျပးလမ္းမ ႀကီးမ်ား၊ ဝိုင္ဖုိင္ကြန္ရက္မ်ားျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ကို လႊမ္းၿခံဳထားသည္။

သို႔ေသာ္ ေနျပည္ေတာ္သည္ အစိုးရအရာရွိမ်ားကလြဲ၍ အျခားမည္ သူမွ် ေနထုိင္မႈမရွိေသာ သီးျခား ထီးတည္း ေဝးလံေခါင္ဖ်ားရာ အ ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ထုတ္ျပန္ထားေသာ လူဦး ေရအေရအတြက္မွာ ကိုးသိန္းခန္႔ ရွိသည္ဟုဆိုေသာ္လည္း ယင္း ကိန္းဂဏန္းမွာ လုပ္ဇာတ္ခင္းခ်ဲ႕ ကားထားသည့္ အေရအတြက္ သာျဖစ္ေၾကာင္း လူအမ်ားက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မွတ္ယူၾက သည္။

ေန႔တစ္ေန႔၏ အလုပ္အ မ်ားဆံုး အခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္ ပင္ ေနျပည္ေတာ္ လမ္းမက်ယ္ ႀကီးမ်ားသည္ လူသူမရွိ ဟာလာ ဟင္းလင္း ဗလာက်င္း ျဖစ္ေန သည္ဟု အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပထားသည္။

‘‘ၿမိဳ႕ေတာ္ေတြဟာ လူေတြ ေနထုိင္ၾကဖို႔ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ ျမန္ မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ကေတာ့ ဒီအေျခအေနအတိုင္းဆို အႀကီး အက်ယ္ သတင္းႀကီးေနတဲ့ မ ေအာင္ျမင္က်ဆံုးမႈပါပဲ။ တကယ္ အတည္ေျပာတာပါ။ တစ္ခါတ ေလ ပဲ့တင္ထပ္သံေတြကိုေတာင္ ခင္ဗ်ားၾကားႏိုင္တယ္။ လူမရွိ သူ မရွိ ဟင္းလင္းႀကီးပါ’’ဟု Thrillist က ေရးသားထားသည္။

ပံုစံဆိုးရြားမႈအျဖစ္ သတ္ မွတ္ႏုိင္ရန္ ကမၻာ႔အႀကီးဆံုးၿမိဳ႕ ေတာ္မ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕၏ အျပစ္ အနာအဆာမ်ားကို မီးေမာင္းထိုး ျပရန္ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း ေရးဆြဲသူ ေျမာက္ျမားစြာ၏ထင္ျမင္မႈ ဆန္း စစ္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို Thrillist က ေမးျမန္းရယူခဲ့သည္။

ထုိစစ္တမ္းမွတစ္ဆင့္ရရွိေသာ ကမၻာ႔ပံုစံအဆိုးရြားဆံုး ၿမိဳ႕ေတာ္ ကိုးၿမိဳ႕မွာ အင္ဒိုနီးရွား၏ ဂ်ကာ တာ၊ အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ား ျပည္ ေထာင္စု၏ဒူဘိုင္း၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ အတၱလန္တာ၊ ျမန္မာ၏ေနျပည္ေတာ္၊ ဘရာဇီး ၏ေဆာ္ေပၚလို၊ အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စု၏ေဘာ္စတြန္၊ ဘရာဇီး ၏ဘရာစီးလီးယား၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ မစ္ဇူးလားႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၏ဒါကာတို႔ျဖစ္ၾက သည္။

Source: 7daydaily

Facebook comments