သတိထားေနရဦးမည့္ ငလ်င္အႏ ၱရာယ္

javascript


 

 

သဘာ၀ေဘးအႏ ၱရာယ္မ်ားတြင္ ၿမိဳ႔ျပ လူေနတုိက္တာအေဆာက္အအံုအုိးအိမ္တုိ႔ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈအမ်ားဆံုး

ေဘးမွာငလ်င္အႏ ၱရာယ္ပင္ျဖစ္သည့္အတြက္ ငလ်င္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတိျပဳဆင္ျခင္ဖြယ္အေၾကာင္း

အရာမ်ားကို Property.com.mm သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႔မွ ေလ့လာေရးသားတင္ျပလုိက္ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္

အတြင္းတြင္ပင္ ဂ်ပန္၊ အိႏိၵယ၊ အီေကြေဒါႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတုိ႔တြင္ လႈပ္ခတ္ခဲ့သည့္ ငလ်င္မ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ပင္

 ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္းလုိလုိထုိ ၾကိဳတင္မွန္းဆရမလြယ္ကူေသာငလ်င္အႏ ၱရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္ 

ငလ်င္ဒဏ္ မၾကာခဏေတြ႔ၾကံဳခံစားၾကရသည့္ ကမ ၻာ့ႏုိင္ငံသားတုိ႔ စိုးရိမ္ေသာကမ်ားျပားၾကရၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ

အေနျဖင့္မူကမ ၻာ့ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႔ကဲ့သုိ႔ ျမင့္မားေသာ လူေနတုိက္တာ အေဆာက္အဦး ၿမိဳ႔ျပမ်ားနည္းပါးေသာေၾကာင့္ 

ဆံုးရံႈးပ်က္စီးမႈ ႀကီးႀကီးမားမားပ်က္စီးမႈမ်ား မေတြ႔ရသည္ကကံေကာင္းေနေပေသးသည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အင္အားျပင္းငလ်င္မ်ားအေနျဖင့္ ၁၉၃၀ ျပည့္ႏွစ္ကလႈပ္ခတ္ခဲ့ေသာပဲခူးငလ်င္ေၾကာင့္ ပ်က္စီး

ဆံုးရံႈးမႈ ႀကီးမားခဲ့ၿပီးပဲခူးႏွင့္ ရန္ကုန္ ပတ္၀န္းက်င္တ၀ိုက္ လူေသဆံုးမႈ ၅၅၀ ဦးရိွခဲ့ကာ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ 

လႈပ္ခတ္ခဲ့သည့္ ပုဂံငလ်င္ေၾကာင့္ လူေသဆံုးမႈ အနည္းငယ္ႏွင့္ေစတီပုထိုးအေဆာက္အအံုမ်ားအမ်ားအျပား

ပ်က္စီးခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ တာခ်ီလိတ္အနီး၊ ၂၀၁၂ စစ္ကိုင္းမႏ ၱေလး ပတ္၀န္းက်င္တုိ႔၌ အင္အားျပင္းငလ်င္မ်ား

ျဖစ္ေပၚခဲ့ကာယခုႏွစ္ ၂၀၁၆ ဧၿပီလအတြင္း၌လည္းကေလးၿမိဳ႔ အေ႔ရွေတာင္ မုိင္ ၄၀ ခန္႔အကြာဗဟုိျပဳၿပီး

လႈပ္ခတ္ခဲ့ေသာအင္အားျပင္းငလ်င္ဒဏ္ကို ျမန္မာျပည္ေဒသအေတာ္မ်ားမ်ားကသိရိွခံစားခဲ့ရကာစစ္ကိုင္း

တုိင္းေဒသ ၿမိဳ႔ရြာမ်ားတြင္ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ ခဲ့ရသည္။

 

မႏ ၱေလး၊စစ္ကိုင္းတုိင္း၊ပဲခူးတုိင္းေဒသမ်ားမွာ ငလ်င္ရပ္၀န္းမ်ားႏွင့္နီးကပ္ဆက္စပ္စြာတည္ရိွေနေသာေၾကာင့္

အထပ္နိမ့္အေဆာက္အအံုမ်ားေဆာက္လုပ္ေနထိုင္ျခင္း၊ အထပ္ျမင့္မ်ား အေနျဖင့္လည္း ငလ်င္ဒဏ္ခံႏိုင္ေရး 

ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္၍ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားေဆာက္လုပ္ေနထုိင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သင့္

ပါသည္။ ငလ်င္လႈပ္ခတ္၍ လူေသဆံုးမႈျဖစ္ရာတြင္ သဘာ၀လႈပ္ခတ္ေသာ ငလ်င္ဒဏ္ တုိက္ရိုက္ထိေတြ႔ 

သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးၾကရျခင္းမဟုတ္ပဲေျမငလ်င္လႈပ္ရွားမႈဒဏ္ေၾကာင့္ ေျမျပင္ေပၚတြင္ ေဆာက္လုပ္

ထားေသာ လူေနတုိက္တာ အေဆာက္အအံုမ်ားပိ၍သာ ေသဆံုးၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ေက်းလက္

ေဒသမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းစာလွ်င္ တုိက္တာအေဆာက္အအံု ပိုမုိေပါမ်ားေသာ ၿမိဳ႔ျပေဒသေန ျပည္သူမ်ားအဖုိ႔ ပိုမုိထိခုိက္

ဆံုးရံႈးမႈ ျဖစ္ေပၚၾကမည္ ျဖစ္သည္။

 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေနလူထုအေနျဖင့္လည္း ငလ်င္စက္ကြင္းႏွင့္ မလြတ္ကင္းသည့္ ေနရာေဒသျဖစ္သင့္အေလ်ာက္ စံရည္

စံေသြး မမီေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ကန္ထရိုက္တုိက္မ်ားမၾကာခဏေတြ႔ျမင္ၾကားသိေနရသည့္အတြက္ စိုးရိမ္ 

ေသာကမကင္းရိွေနၾကေသာ ျပည္သူမ်ားလည္းရိွေနၾကေလသည္။ ေဆာက္လုပ္ေနထုိင္မႈ မၾကာေသးသည့္ 

တုိက္သစ္ အခ်ိဳ႔တြင္ပင္ အင္အားအသင့္အတင့္ ငလ်င္မ်ားသက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ၊ နဂိုမူလစေဆာက္စဥ္က 

တာ၀န္ယူ တာ၀န္ခံေဆာက္လုပ္သူတုိ႔ နည္းစနစ္ မွန္ကန္က်နစြာတြက္ခ်က္ထည့္သြင္းေဆာက္လုပ္ျခင္းမဟုတ္

သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ယိုယြင္းပ်က္စီးမႈမ်ားေတြ႔လာရေသာတုိက္တာမ်ားလည္းရိွေနၾကေလသည္။


၂၀၁၀ ခုႏွစ္ကလူေပါင္းသိန္းေက်ာ္ေသဆံုးခဲ့ရေသာေဟတီငလ်င္ႀကီးကဲ့သို႔ ျပင္းထန္ေသာ ငလ်င္ႀကီးမ်ား လႈပ္ခတ္

ခဲ့ပါလွ်င္ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးႏိုင္မည့္ အတုိင္းအတာပမာဏကိုမွန္းဆလ်က္ တာ၀န္ရိွသူမ်ားအေနျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး 

လုပ္ငန္းဆုိင္ရာနည္းဥပေဒဆုိင္ရာက႑မ်ားတြင္ ပိုမုိေကာင္းမြန္ျပည့္စံုေသာအခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ျဖည့္တင္း 

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ၾကရန္မွာလည္းအေရးႀကီးေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံေျမငလ်င္ေကာ္မတီမွလည္း ႏိုင္ငံအတြင္း သဘာ၀ေဘးအႏ ၱရာယ္က်ေရာက္ႏုိင္မႈ အေျခအေနမ်ား

အနက္ငလ်င္အႏ ၱရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတိေပးခ်က္မ်ားတြင္ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႔ေၾကာေၾကာင့္ အင္အားျပင္း

ငလ်င္ႀကီးမ်ားလႈပ္ခတ္လာႏုိင္သည့္အေျခအေနရိွေနေၾကာင္းသတိေပးေျပာၾကားခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ထားျခင္းမ်ား

ရိွေနသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔အေနျဖင့္မူစစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႔ႏွင့္ အလွမ္းကြာေသာ္လည္းေျမထုအေျခအေန ျပတ္ေရြ႔႕၏ 

ဆက္စပ္သက္ေရာက္လႈပ္ခတ္မႈအရအင္အားျပင္းငလ်င္အျဖစ္ လႈပ္ခတ္လာပါကထိခုိက္ဆံုးရံႈးမႈအေျခအေန 

ျမင့္မားႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။

 

ပညာရွင္မ်ားေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားအရလူဦးေရထူထပ္သည့္  ၿမိဳ႔ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာစစ္ကိုင္း၊ မႏ ၱေလးႏွင့္ 

ေနျပည္ေတာ္ေဒသ၊ ပဲခူးႏွင့္ ျဖဴးေဒသပတ္၀န္းက်င္မ်ားတြင္ ထိခုိက္ႏိုင္မႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ႏိုင္ၿပီးငလ်င္လႈပ္ခတ္လွ်င္ 

သစ္ႏွင္ အုတ္ ေရာညွပ္ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ အိမ္မ်ားမွာငလ်င္ဒဏ္ခံရမႈ အႏ ၱရာယ္ပိုမုိႀကံဳေတြ႔ႏုိင္ၿပီး ပဲခူးတုိင္း

ေဒသ၊ မႏ ၱေလးတိုင္းေဒသ ၿမိဳ႔ရြာအမ်ားစုတြင္ ထုိသုိ႔ေဆာက္လုပ္ေနထုိင္မႈ မ်ားျပားသည့္အေလ်ာက္ ငလ်င္

လႈပ္ခတ္လွ်င္ အိမ္အျပင္ထြက္၍ေနထုိင္ျခင္းကပိုမုိစိတ္ခ်ရေၾကာင္းသိရသည္။

 

ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ငလ်င္အႏ ၱရာယ္ ျဖစ္ေပၚလာပါကအေဆာက္အအံုထိခုိက္ပ်က္စီးမႈ ေလ်ာ့နည္း 

သက္သာေစႏိုင္သည့္ ကြန္ကရစ္ဘေလာက္တံုးမ်ားျဖင့္ အေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္မႈ နည္းပညာကဲ့သုိ႔ 

သစ္ကို အသံုးျပဳတည္ေဆာက္မႈနည္းပါးသည့္ နည္းပညာမ်ားနားလည္တတ္ကြ်မ္းၾကရန္ လုိအပ္လွၿပီးထုိ႔သုိ႔ 

နည္းပညာျဖင့္ ေဆာက္လုပ္မႈမ်ားကိုလြန္ခဲ့သည့္ ၅ ႏွစ္ခန္႔က ဘုိကေလးေဒသတ၀ိုက္ မုန္တုိင္းဒဏ္ခံ

အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းသစ္မ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္းစီမံခ်က္ မ်ားတြင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ 

တည္ေဆာက္မႈမ်ားရိွခဲ့သည္။


ျမစ္ဆံုေရကာတာေဆာက္လုပ္မႈ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ပညာရွင္မ်ားတားျမစ္သည့္ အခ်က္တြင္ သဘာ၀ 

ပတ္၀န္းက်င္ ေဂဟစနစ္ပ်က္စီးမည့္ အႏ ၱရာယ္အျပင္ အဓိကအေရးႀကီးေသာအခ်က္မွာငလ်င္အႏ ၱရာယ္

င္ျဖစ္သည္။ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ျခင္းသည္ ေရမီးမုန္တုိင္းတုိ႔ကဲ့သုိ႔ ရုတ္တရက္ၾကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္မႈ အေျခ

အေနအလြန္နည္းပါးသည့္အေလ်ာက္ ငလ်င္လႈပ္ခတ္လွ်င္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္မည့္ အႏ ၱရာယ္မ်ားကို ႀကိဳတင္

ကာကြယ္မႈအေနျဖင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားအားငလ်င္အႏ ၱရာယ္ဆုိင္ရာခုခံႏိုင္မႈနည္းစနစ္မ်ားထည့္သြင္း

တြက္ခ်က္ ေဆာက္လုပ္ျခင္းကသာအဓိကအားထားရမည့္ အေနအထားသာရိွၿပီး ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း

ငလ်င္အႏၱရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိသင့္သိထုိက္ေသာပညာေပးဗဟုသုတမ်ားရိွၾကရန္ လုိအပ္လွသည္။

 

ထုိ႔အျပင္ ထုိ႔သုိ႔ ႀကိဳတင္မွန္းဆရန္ ခက္ခဲသည့္ ငလ်င္ေဘးအႏ ၱရာယ္မ်ားအတြက္ တာ၀န္ရိွသူ အစိုးရမ်ား၊ 

လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ငလ်င္အႏ ၱရာယ္ က်ေရာက္ပါကအခ်ိန္ႏွင့္ 

တေျပးညီကူညီကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားထိေရာက္လွ်င္ျမန္ကြ်မ္းက်င္စြာလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈအေျခအေနမ်ား

ကလည္း ျပည္သူမ်ား အသက္ေဘးအႏ ၱရာယ္က်ေရာက္မႈ နည္းပါးႏိုင္ေရးအတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူ

ပဳႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္လည္း ႀကိဳတင္စီမံခ်က္ခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္သင့္ေသာက႑

တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း Property.com.mm သတင္းမီဒီယာမွ ေရးသားတင္ျပလုိက္ပါသည္။

 

 

Property.com.mm Media Team

www.Property.com.mm

 

Facebook comments