ျမစိမ္းေရာင္ေက်းရြာ စီမံကိန္း ေက်းရြာမ်ား ထပ္မံ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္

javascript

ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျမစိမ္းေရာင္ေက်းရြာ စီမံကိန္းေက်းရြာမ်ား တိုးခ်ဲ႕ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ညႇိနွဳိင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ဧၿပီလ ၃၀ ရက္န႔ နံနက္ ၁၀ နာရီက ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန ရံုး၌ ျပဳလုပ္ခဲ႔ရာ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦး၀င္းေရႊက အမွာ စကား ေျပာၾကားၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန ဦးစီးမွဴး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ က ျမစိမ္းေရာင္ေက်းရြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေန မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။


ထို႔ေနာက္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ၊ ၿမိဳ႕နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၀န္ထမ္းမ်ားက ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျမစိမ္းေရာင္ေက်းရြာ ဦးစားေပး လ်ာထား စာရင္း ေရြးခ်ယ္ရန္ႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ ရြက္ ခ်က္မ်ား၊ အယ္နီညိဳေၾကာင့္ ေရရွားပါးမႈ အေပၚ ေသာက္သံုးေရ ျဖန္႔ေ၀ ေပးမႈမ်ား၊ ျမစိမ္းေရာင္ ေက်းရြာစီမံကိန္း ေက်းရြာမ်ားတိုးခ်ဲ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရး ကိစၥရပ္ မ်ားကို ေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


Source: MOI Webportal Myanmar

Facebook comments