သိမ္းဆည္းခံေျမယာမ်ား ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ ေပးႏိုင္ရန္ တနသၤာရီတုိင္း အစိုးရအဖြဲ႕သစ္ထံ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အကူအညီေတာင္း

javascript

တနသၤာရီတိုင္းေဒသ ႀကီးအတြင္း ေျမဧရိယာအမ်ားဆံုး သိမ္းဆည္းခံထားရသည့္ စိုက္ပ်ိဳး ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျခားလုပ္ ငန္းမ်ား၏ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံထားမႈမ်ားကို စိစစ္ၿပီး ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေပးႏုိင္ရန္ ေဒသခံမ်ားက ဧၿပီ ၂၇ ရက္တြင္ ကရင္တုိင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ေစာလုကာအပါအဝင္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ထံသို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အကူအညီ ေတာင္းခံခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ယင္းသိမ္းဆည္း ေျမမ်ား တြင္ ကလိန္ေအာင္ၿမိဳ႕၊ ႏွမ္းႀကဲ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေက်းဇူးေတာ္ ေက်းရြာအနီးရွိ ေရႊပဒုမၼာဆီအုန္း စိုက္ပ်ိဳးေရးကုမၸဏီက သိမ္းယူ ထားသည့္ ေျမဧရိယာ ၆၁၁ ဧက၊ ကြၽန္းစုၿမိဳ႕နယ္ ကတန္းကြၽန္းေပၚ ရွိ ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာအျဖစ္ သိမ္းဆည္းထားေသာဧက ၈,၅၀၀ေက်ာ္၊ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ ပင္ကြင္း ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း ခ်စ္ကမၻာ(CKB)ကုမၸဏီက ဆီ အုန္းစိုက္ပ်ိဳးရန္ သိမ္းယူထား သည့္ ေျမဧရိယာ ဧက ၂,၀၀၀၊ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ သိမ္ျပင္ေက်း ရြာအုပ္စုရွိ MSPP ကုမၸဏီက ဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳးရန္ သိမ္းယူ ထားသည့္ေျမဧရိယာ ၄၂,၂၀၀ ဧကႏွင့္ ပုေလာၿမိဳ႕နယ္ ပေလာက္ၿမိဳ႕တြင္ တပ္မေတာ္တန္းျမင့္သင္ တန္းေက်ာင္းဧရိယာအျဖစ္ သိမ္း ယူထားသည့္ ေျမ ၆၈၇ ဧကတို႔ အား ျပန္လည္စိစစ္၍ စြန္႔လႊတ္ ေပးႏုိင္ရန္ သက္ဆုိင္ရာေဒသခံ မ်ားက အကူအညီေတာင္းခံခဲ့ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္း အစိုးရအဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။

အဆိုပါျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ ေပးရန္ အကူအညီေတာင္းခံထား သည့္ ေျမယာမ်ားသည္ ကရင္ တုိင္းရင္းသားအမ်ားစု ေနထုိင္ သည့္ ေက်းရြာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရထားသည့္ ေျမေနရာမ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ား၏ဥယ်ာဥ္ ၿခံေျမမ်ားပါဝင္ေနကာ ယင္းေနရာမ်ား၌ စီမံကိန္းမ်ားကို အျပည့္ အဝ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိေသး၍ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ရန္ ကရင္တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးအပါအ ဝင္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးတို႔ထံ အကူအညီ ေတာင္းခံျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

‘‘ေဒသခံေတြရဲ႕အကူအညီ ေတာင္းခံထားတဲ့ စာေတြမွာ ေျမ ယာသိမ္းဆည္းခံထားရတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အခ်က္အလက္ေတြ ပါေနပါတယ္။ အခုလို အကူအညီ ေတာင္းခံထားတဲ့ ဒီအခ်က္အ လက္ေတြကို စုေဆာင္းထားရမွာ ပါ။ ဒါမွေျမယာသိမ္းဆည္းခံ ထားရတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေျဖရွင္း ဖို႔ မူဝါဒေတြရလာရင္ ျမန္ျမန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားႏိုင္မယ္။ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္နဲ႔ ေျဖရွင္း ႏိုင္ရင္ တုိင္းေဒသႀကီးမွာ ေျဖရွင္း ရမယ္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္က ေျဖရွင္းရမယ့္အရာေတြကို ျပည္ ေထာင္စုကို ေပးပို႔သြားမယ္။ မဟုတ္ရင္ မူဝါဒေတြ ရလာၿပီးမွ အခ်က္အလက္ေတြ ျပန္ရွာရမယ္ ဆိုရင္ အခ်ိန္ေတြ ၾကန္႔ၾကာသြား ႏုိင္တယ္’’ဟု ကရင္တုိင္းရင္းသား ေရးရာဝန္ႀကီး ေစာလုကာက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါအကူအညီေတာင္း ခံသည့္ စာမ်ားသည္ သိမ္းဆည္းခံ ေျမယာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တုိင္း ေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႕သစ္ထံ ပထမဦးဆံုးအကူအညီေတာင္းခံ သည့္စာမ်ားလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ထို႔အျပင္ ဧၿပီ ၂၇ ရက္တြင္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားသည္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ရွိ CEC ရိပ္သာ၌ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားမွ သိမ္းဆည္းခံေျမယာမ်ား ႏွင့့္ပတ္သက္၍ ပထမဦးဆံုး ေတြ႕ ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးအ တြင္း သိမ္းဆည္းခံထားရေသာ ေျမယာမ်ားတြင္ အဓိကလုပ္ကိုင္ သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ သတၱဳတူး ေဖာ္ေရးႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိမ္းဆည္းခံေျမ ယာျပႆနာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကူညီေျဖရွင္းေပးေနေသာ တာက ေပါအဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။ ထို႔အ ျပင္ ႀကိဳးဝုိင္း၊ ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ ေတာမ်ား သတ္မွတ္ရာတြင္လည္း ေဒသခံမ်ား၏ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမမ်ား ပါဝင္ေနေၾကာင္း တာကေပါအဖြဲ႕ က ဆိုသည္။

ေဒသအတြင္းရွိ ကရင္တုိင္း ရင္းသားေက်းရြာအမ်ားစုသည္  ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ဝန္းက်င္တြင္ ျပည္တြင္းစစ္မ်ားေၾကာင့္ နယ္စပ္ ေဒသမ်ားႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံသို႔ တိမ္း ေရွာင္ေနၾကခဲ့ရၿပီး ျပန္လည္အ ေျခခ်သည့္အခ်ိန္၌ ယခင္ေက်းရြာေနရာမ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ကုမၸဏီမ်ား၏ဧရိယာအတြင္း က် ေရာက္ေနၾကေၾကာင္း တာကေပါ အဖြဲ႕မွ ေနာ္ပီသေလာက ေျပာ ၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္အစိုးရလက္ထက္ တြင္ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း သိမ္း ဆည္းခံေျမယာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ ၍ သက္ဆုိင္ရာအစိုးရထံ တင္ျပ အကူအညီ ေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း ျပန္လည္ေျဖရွင္းေပးမႈ နည္းပါးခဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆက္ လက္ေျပာၾကားသည္။

Source: 7daydaily

Facebook comments