ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း ခုနစ္ခုအတြင္းရွိ လယ္ေျမမ်ားကို တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၁ဝဝ သာ ေပးေလ်ာ္ရန္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳထား

javascript
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းအရ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေဖာ္ထုတ္မည့္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း ခုနစ္ခုအတြက္ ေျမ ဧက တစ္သိန္းေက်ာ္ အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ကာ ယင္းလယ္ေျမမ်ားကိုလည္း ေျမတစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၁ဝဝ ႏႈန္းျဖင့္သာ ေပးေလ်ာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ သတင္းရရွိသည္။ ဇြန္လအတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဒသမ ပံုမွန္အစည္းအေဝးတြင္ လြႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပလာသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း ၂ဝ၄ဝ အရ ေျမဧက ေပါင္းတစ္သိန္းေက်ာ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း ခုနစ္ခုအတြက္ လိုအပ္သည့္ ေျမေနရာမ်ား ရရွိေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ မူလလက္ငုတ္လက္ရင္း ပိုင္ဆိုင္သည့္ လယ္သမားမ်ားကိုလည္း တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္ ၁ဝဝ ႏႈန္းျဖင့္ ေပးေလ်ာ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးလွျမင့္က တင္ျပခဲ့ၿပီး
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစုက ေထာက္ခံေဆြးေႏြး အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ”အစိုးရက လုပ္တဲ့လမ္းေၾကာင္းေတြက မွားေနလို႔ ကြၽန္ေတာ္ကန္႔ကြက္ထားတယ္။ တစ္ဧကကို သိန္း ၁ဝဝ ေလ်ာ္မယ္လို႔ပဲ ေျပာသြားတယ္။ ဒီကိစၥက ျပႆသနာႀကီးတယ္။ အရင္ေခတ္က လွည္းကူးဘက္ျခမ္းမွာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးတစ္ေယာက္က ေျမေတြကိုသိမ္းၿပီး တစ္ဧကကို သံုးသိန္းပဲ ေလ်ာ္ခဲ့တယ္။ ၿပီးေတာ့ ေျမကို ျပန္ခြဲၿပီး ေရာင္းတာ ေတာ္ေတာ္ျမတ္သြားတယ္။ ဒီေန႔ သူကအထင္ကရ ပုဂၢိဳလ္ႀကီး ျဖစ္ေနတယ္။ စီမံကိန္းေတြကို လက္ရွိအစိုးရက အေကာင္အထည္ေဖာ္တာျဖစ္ၿပီး စကားရပ္အေနနဲ႔ပဲပါတာ ေတြ႕ရတယ္။ လက္ေတြ႕မွာ ဘယ္လိုရွင္းၾကမလဲဆိုတာ ေနာက္အေနအထားပံုစံနဲ႔ရွင္းရမွာ ျဖစ္တယ္။ လတ္တေလာပံုစံ ေျဖရွင္းတဲ့ အေျခအေနပဲ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ကမွားလို႔ ကန္႔ကြက္ထားတယ္”ဟု တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ က ေျပာသည္။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအခန္း (၅) အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အပိုဒ္ခြဲ ၂၅၁ အရ တိုင္းေဒသႀကီး (သို႔) ျပည္နယ္အစိုးရသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ခ်မွတ္ထားသည့္ မူဝါဒမ်ား ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒမ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း မဆန္႔က်င္ေစဘဲ တိုင္းေဒသႀကီး (သို႔) ျပည္နယ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ စီမံကိန္းမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး (သို႔) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္သာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ျမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း ခုနစ္ခုအတြက္ ေျမမ်ားကို သိမ္းဆည္းေဆာင္ရြက္
သြားမည္ဆိုေသာ္လည္း စီမံကိန္းဧရိယာအတြက္ ေနထိုင္ေနသည့္ မူလပိုင္ရွင္ လယ္သမားမ်ားအတြက္ ခိုင္မာေသခ်ာသည့္ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိကဝတ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဦးစြာေပးအပ္ထားၿပီးမွသာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။ မဟာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း ၂ဝ၄ဝ အရ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္မ်ား
တိုးခ်ဲ႕ရန္အတြက္ ဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပခဲ့ၿပီး ဦးစားေပး (၁) အျဖစ္ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းၿမိဳ႕သစ္ ၁၇,၃၇၅ ဧက၊ (၂) ရန္ကုန္အေနာက္ေတာင္ပိုင္း ၿမိဳ႕သစ္ ၂၁,၇၁၆ ဧက၊ (၃) သန္လ်င္ ျမိဳ႕သစ္ ၂၁,၁၉၃ ဧက၊ (၄) ဒလ ျမိဳ႕သစ္ ၁၅,၁၇၃ ဧက၊ (၅) ထန္းတပင္ၿမိဳ႕သစ္ ၂၄,၇၄၈ ဧက၊ (၆) ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕သစ္ ၁၁,၅၉၄ ဧကႏွင့္ ဦးစားေပး (၇) အေနျဖင့္ လွည္းကူး ၿမိဳ႕သစ္ ၆,၉၃၃ ဧက စုစုေပါင္း ၁၁၈,၇၃၂ ဧက ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းမွာ ဒုတိယဦးစားေပးစီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္သည္။ ”လႊတ္ေတာ္မွာအတည္ျပဳထားတာက ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း ခုနစ္ခုအတြက္ ေျမသိမ္းဖို႔ပဲအတည္ျပဳခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ဒါ့အျပင္ လႊတ္ေတာ္ကို
တင္ျပလာတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြအရလည္း ေျမေတြကို တစ္ဧက သိန္း ၁ဝဝ ႏႈန္းနဲ႔ပဲ ေလ်ာ္မယ္လို႔ သိရတယ္။ ေျမႀကိဳဝယ္ထားတဲ့လူကိုေတာ့ သိန္း ၁,ဝဝဝ ေလ်ာ္ၿပီး လယ္သမားက်ေတာ့ သိန္း ၁ဝဝ ေလ်ာ္မယ္ဆိုရင္ ဘယ္သူမွလက္ခံမွာ မဟုတ္ဘူး။ အခုလက္ရွိ ေစ်းႀကီးႀကီးနဲ႔ ဝယ္ထားတဲ့သူေတြ နစ္နာႏိုင္တယ္”ဟု တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းက ေျပာသည္။
စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္းေျမမ်ားကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ ႀကိဳတင္ဝယ္ယူထားသူမ်ားအေနျဖင့္ နစ္နာဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သလို ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒႏွင့္သာမက မၾကာေသးခင္ကာလ၌ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ဥပေဒမ်ားႏွင့္လည္း အေရးယူႏိုင္သည္။ ”စီမံကိန္းတစ္ခုကို သတင္းႀကိဳသိလို႔ ေျမကိုႀကိဳတင္ဝယ္ထားရင္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ ဥပေဒအျပင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒေတြနဲ႔လည္း
ၿငိစြန္းတယ္။ စီမံကိန္းလုပ္မယ္ဆိုရင္လည္း ေျမသိမ္းလုပ္ငန္းစမယ္။ တစ္ဧကကို သိန္း ၁ဝဝ လို႔ သတ္မွတ္ထားရင္ အားလံုးကို သိန္း ၁ဝဝ နဲ႔ ေလ်ာ္ရမယ္”ဟု ဥပေဒပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ညိဳညိဳသင္းက ေျပာသည္။

Facebook comments