အိမ္ျခံေျမ အေရာင္းအ၀ယ္ အသိသက္ေသ လက္မွတ္ထုိးတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြကုိ သတိေပး

javascript
အိမ္ျခံေျမ အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ရာမွ ရပ္ကြက္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြက အသိသက္ေသအျဖစ္ လက္မွတ္ထိုးတာေတြ အေပၚ ျပင္ဦးလြင္ ခရုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက သတိေပးေျပာၾကားပါတယ္။ 

ျပင္ဦးလြင္ ခရုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရၚမွဴးရံုးမွာ ယေန႕ ဧျပီ ၂၅ ရက္ ျပဳလုပ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ခရုိင္ျမိဳ႕နယ္ ဌါနဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြ ျမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရး ေဆြးေႏြး ပဲြမွာ ေျပာတာပါ။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႕ ၾကားေနတာရွိပါတယ္။ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြ ေျမအေရာင္းအ၀ယ္လုပ္တဲ့ ကိစၥမွာ သူ႕ဟာသူသတ္မွတ္တဲ့ ျမိဳ႕ေျမ ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္မယ္။ သစ္ေတာေျမျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္၊ဒီေျမကုိ ေရာင္း၀ယ္တဲ့ ေနရာမွာ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကေန အသိသက္ေသလက္မွတ္ထုိုးေနတယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေတြ႕ရပါတယ္ လို႕ ျပင္ဦးလြင္ ခရုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးလွမ်ိဳးက ေျပာပါတယ္။ 

ေျမအေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ရာမွာ တခ်ိဳ႕ေျမေတြဟာ လဲြေျပာင္းေရာင္း၀ယ္ခြင့္ မရွိတဲ့ သစ္ေတာ ေျမေတြ ပါ၀င္ေကာင္း ပါ၀င္ႏုိင္တယ္။ ဒါေတြကုိ သိရွိျခင္း မရွိဘဲ အသိသက္ေသအျဖစ္ လက္မွတ္ထုိးေပးပါက ဥပေဒအေၾကာင္းအရ ပါ၀င္ျငိစြန္းႏုိင္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးလွမ်ိဳးကကုိယ္ထိန္းသိမ္းရမယ့္ ေနရာတစ္ခုကုိကုိယ္က ေနျပီးေတာ့မွမသိက်ိဳးကၽြန္ျပဳျပီးေတာ့မွ ေရာင္းစားေနတယ္၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္လဲ ေရာင္းစားေနတဲ့ဟာကုိ အားေပးအားေျမွာက္ျပဳေနတယ္ဆိုလို႕ ရွိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ေဒသ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ၊ ပလုိင္းေပါက္နဲက ဖားေကာက္သလုိ ျဖစ္မွာေပါ့လုိ႕ ေျပာပါတယ္။ 

Source: The Kumudra

Facebook comments