ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စက္မႈက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ လုပ္ငန္းတည္ေထာင္မည့္ ေျမေနရာ ေစ်းႀကီးျမင့္ျခင္း၊ ကုန္ၾကမ္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ ျမင့္မားျခင္းတုိ႔မွာ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေန

javascript
စက္မႈလုပ္ငန္း ေျမေနရာအတြက္ ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ျခင္း၊ ကုန္ၾကမ္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ ႀကီးျမင့္ျခင္းတုိ႔မွာ စက္မႈက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနေၾကာင္း စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စက္မႈလုပ္ငန္း မူ၀ါဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆုိပါ စက္မႈလုပ္ငန္း မူ၀ါဒတြင္ စက္မႈက႑၏ လက္ရွိ ျပႆနာမ်ားအျဖစ္ ကုန္ၾကမ္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ ႀကီးျမင့္ျခင္း၊ အရည္အေသြးႏွင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ အားနည္းၿပီး ထုတ္လုပ္မႈနည္းပညာ နိမ့္က်ျခင္း၊ ျပည္ပေစ်းကြက္ မထုိးေဖာက္ႏုိင္ျခင္း၊ ထိေရာက္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ဓနအင္အား မရွိျခင္း၊ အရည္အေသြး ျပည့္၀ေသာ စြမ္းအင္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ အျပည့္အ၀ မရရွိျခင္း၊ စြမ္းအင္ကုိ အက်ဳိးရွိ ထိေရာက္စြာ အသုံးျပဳႏုိင္မႈ အားနည္းျခင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ျပည့္စုံေကာင္းမြန္မႈ မရွိေသးျခင္း၊ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား အလုံအေလာက္ မရရွိျခင္း၊ အခ်ဳိ႕ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည္ ေခတ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီမႈ မရွိျခင္း၊ အလုပ္သမား၊ အလုပ္ရွင္ ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းရမႈ မ်ားျပားျခင္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္း ေျမေနရာအတြက္ ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ျခင္းတုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုတ္လုပ္မႈ ကြင္းဆက္အတြင္း မ၀င္ေရာက္ႏုိင္ျခင္း၊ သုေတသနျပဳမႈ အားနည္းျခင္း၊ ေစ်းကြက္ ထုိးေဖာက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈ နည္းပါးျခင္း၊ လယ္ယာ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ တန္ဖုိးျမႇင့္ ထုတ္ကုန္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္မႈ နည္းပါးျခင္း၊ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ မျပည့္စုံျခင္း၊ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ မဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္း၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအား သုံးသပ္ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲမႈ အားနည္းျခင္းတုိ႔မွာ စက္မႈက႑၏ လက္ရွိ ျပႆနာ  အရင္းအျမစ္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါ စက္မႈလုပ္ငန္း မူ၀ါဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရန္ကုန္၊ ပဲခူးႏွင့္ ဆက္စပ္ေဒသမ်ား၊ မႏၲေလး၊ စစ္ကုိင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေဒသမ်ားအား စက္မႈဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ အခ်က္အခ်ာက်သည့္ ေဒသမ်ားအျဖစ္ စက္မႈလုပ္ငန္း မူ၀ါဒတြင္ ေရြးခ်ယ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ပင္လယ္ေရေၾကာင္းလမ္းႏွင့္ အလွမ္းမကြာေ၀းျခင္း၊ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီး ျဖစ္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ယင္းေဒသ အပါအ၀င္ ဆက္စပ္ေဒသမ်ားကုိပါ ဟန္ခ်က္ညီညီ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္လာႏုိင္သည့္ အလားအလာ ရွိသျဖင့္ ရန္ကုန္၊ ပဲခူးႏွင့္ ဆက္စပ္ ေဒသမ်ားကုိ စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အခ်က္အခ်ာက်သည့္ ေဒသအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စီးပြားေရး စႀကၤ ံမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ တည္ရွိျခင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အထက္ပုိင္း၊ ေအာက္ပုိင္းႏွင့္ ကမ္း႐ုိးတန္း ေဒသမ်ားသုိ႔ လ်င္ျမန္စြာ ဆက္သြယ္ႏုိင္သည့္ ဗဟုိေနရာတြင္ တည္ရွိျခင္းႏွင့္ အာဆီယံ အေ၀းေျပး လမ္းမႀကီးမ်ား၏ တည္ေနရာႏွင့္ နီးကပ္စြာ တည္ရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ မႏၲေလး၊ စစ္ကုိင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေဒသမ်ားအား စက္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အခ်က္အျခာက်သည့္ ေဒသအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာင္ျမင္သည့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစေရးအတြက္ စက္မႈလုပ္ငန္း ေျမေနရာ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ေစ်းကြက္သုိ႔ တင္ပုိ႔ျဖန္႔ျဖဴးရန္ လြယ္ကူသည့္ ေနရာျဖစ္ျခင္း၊ ကုန္ၾကမ္း၊ ကုန္ေခ်ာ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ရန္ လြယ္ကူသည့္ ေနရာျဖစ္ျခင္း (ဆိပ္ကမ္း၊ ေလယာဥ္ကြင္း)၊ ကုန္ၾကမ္း၊ ေရ၊ ေလာင္စာ စြမ္းအင္ႏွင့္ လုပ္သားအင္အား လုံေလာက္စြာ ရရွိႏုိင္ေသာ ေနရာျဖစ္ျခင္း၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္စရိတ္ သက္သာေသာ ေနရာျဖစ္ျခင္း အစရွိသည့္ အားသာခ်က္မ်ားရွိေသာ ေဒသမ်ားကုိ စဥ္းစားေရြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္မႈလုပ္ငန္း မူ၀ါဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ွSource: http://news-eleven.com/

Facebook comments