ပဲခူးတိုင္မွာ စက္မႈျမိဳ႕ေတာ္ စီမံကိန္းနဲ႔ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာ ေဖာ္ေဆာင္မည္

javascript
ပဲခူးတိုင္ေဒသၾကီးအတြင္း စက္မႈျမိဳ႕ေတာ္စီမံကိန္း သံုးခုနဲ႔ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာ စီမံကိန္းတစ္ခု ၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး ပဲခူးျမိဳ႕အတြင္းမွာေတာ့ စက္မႈဥယ်ာဥ္ျမိဳ႕ေတာ္ စီမံကိန္းတစ္ခု ေဆာက္လုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး ပဲခူးျမိဳ႕ေဘာနက္ၾကီးေက်းရြာမွာေတာ့ စင္ကာပူအေျခစိုက္ i-Land park Myanmar ကုမၸဏီက ေျမ ၁၈၂ ဧကေပၚမွာ တဆာက္လုပ္ေနတာပါ။
ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး ပဲခူးျမိဳ႔အင္းတေကာ္ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ဘူကုန္းေက်းရြာ အုပ္စု၊ လသာကုန္းေက်းရြာအုပ္စု ၊ ေမွာ္လံုေက်းရြာအုပ္စု ရန္ကုန္-ပဲခူး၊ အမွတ္(၁) လမ္းမၾကီးအနီး၊ ေျမဧက ၂၄၅၅.၇၇ ဧကမွာေတာ့ ဟံသာဝတီအဆင့္ျမင့္အိမ္ရာ အတြင္း ေျမယာအေကာင္အထည္ေဖာ္ထုတ္ျပီး ျပန္လည္ငွါးရမ္းတာေတြ လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Hanthawwady Development Public ကုမၸဏီက ေဆာက္လုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး ေတာင္ငူျမိဳ႕ ပဲခ်က္ကုန္းေက်းရြာ ေျမဧက ၁၃၁၁ ဧကမွာေတာ့ စက္မႈဥယ်ာဥ္ေဖာ္ထုတ္ ငွါးရမ္းျခင္း လုပ္ငန္းေတြကို Kaytumadi Development Public ကုမၸဏီက အေကာင္အထည္ေဖာ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး ေတာင္ငူျမိဳ႕ ေနပူကုန္းေက်းရြာ အုပ္စုက ေျမဧက ၂၃၅.၅၄ မွာလည္းစက္မႈဥယ်ာဥ္ ေဖာ္ထုတ္ငွါးရမ္းလုပ္ငန္းေတြကို Kaytumadi Development Public ကုမၼဏီကပဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Source : The Modern

Facebook comments