ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ တင္ဒါေအာင္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီႏွင့္ပူးေပါင္းရန္ တင္ျပထားသည့္ ကုမၸဏီ ၁၉ ခုရွိ

javascript
ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီး ပြားေရးဇုန္တြင္ တင္ဒါေအာင္ ထားသည့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီႏွင့္ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ တင္ျပထား သည့္ ျမန္မာကုမၸဏီ ၁၉ ခုရွိ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အဆိုပါတ႐ုတ္အစိုးရပိုင္ CITIC ကုမၸဏီအုပ္စုႏွင့္ ပူးတြဲလုပ္ ေဆာင္ရန္ ျမန္မာဘက္မွ ကုမၸဏီ မ်ား ၂၀၁၆ မတ္လ ၃၁ ရက္ေနာက္ဆံုးထား၍ စိတ္၀င္စားမႈေဖာ္ျပ လႊာတင္ျပရန္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

‘‘အခုက တင္ျပလာတဲ့ ကုမၸဏီေတြကို သံုးသပ္ေနပါတယ္။ ဘယ္ကုမၸဏီကို ကမ္းလွမ္းမယ္ဆိုတာ ဧၿပီလကုန္ပိုင္းေလာက္ျဖစ္မယ္’’ဟု အဆိုပါ ေကာ္မတီမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ကုမၸဏီ ၁၉ ခု၏ ေငြေၾကးေတာင့္တင္းမႈ၊ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ တိုင္းရင္းသားကုမၸဏီဟုတ္၊ မဟုတ္တို႔ကို အဓိကစစ္ေဆးေနေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ ေရြးခ်ယ္ခံကုမၸဏီမ်ား၏ ေငြေရးေၾကးေရးေပၚမူတည္၍ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရမည့္ ကုမၸဏီအေရအတြက္ကို စဥ္းစားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါပုဂၢိဳလ္က ေျပာသည္။


ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရး ဇုန္တြင္စက္မႈဇုန္ႏွင့္ ေရနက္ဆိပ္ ကမ္းစီမံကိန္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ကုမၸဏီေျခာက္ခုျဖင့္ ဖြဲ႕ စည္းထားေသာ တ႐ုတ္အစိုးရပိုင္ CITIC Consortium က တင္ဒါ ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း အစိုးရက ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္၌ ထုတ္ ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ CITIC Consortium သည္ စီမံကိန္းႏွစ္ခု စလံုးအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚ လာ ကိုးဘီလီယံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီး ေျမဧက ၄,၂၀၀ ေက်ာ္ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

ထိုစီမံကိန္း၏ ေခ်းေငြသည္ အတိုးမဆပ္ႏိုင္ပါက လုပ္ငန္းပါ သိမ္းယူႏိုင္သည့္ ေခ်းေငြပံုစံျဖစ္ ၿပီး လုပ္ငန္းအျမတ္မွာ ႏွစ္ ၄၀ ေက်ာ္မွရရွိမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေခ်းေငြအတြက္ အတိုးကအျမတ္မရမီ ေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္သည္ဟု ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလိႈင္က ေျပာၾကားသည္။

အထူးစီးပြားေရးဇုန္နည္းဥပ ေဒ၌ တင္ဒါေအာင္ျမင္ၿပီး ကုမၸဏီႏွင့္ ေျခာက္လအတြင္း သေဘာတူ ညီခ်က္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္သည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသျဖင့္ လာမည့္ ေျခာက္လအတြင္း စာခ်ဳပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာအစိုးရက ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ထပ္မံေပးပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ကုန္ခါနီးတြင္ အဆိုပါစီမံကိန္းကိုအလ်င္အျမန္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းခဲ့ျဖစ္ၿပီး ေဒသခံမ်ားက တ႐ုတ္ကုမၸဏီ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိျခင္းအေပၚ စိုးရိမ္မႈ မ်ားရွိေနသည္။


ွSource: 7Daydaily

Facebook comments