အစုိုးရသစ္ တာဝန္ယူမည့္ႏွစ္တြင္ စီးပြားေရး ျပန္လည္ဦးေမာ့လာႏုိင္ဟု ADB ထုတ္ျပန္

javascript

အရပ္သားအစိုးရသစ္ စတင္တာဝန္ယူမည့္ႏွစ္တြင္ ေငြ ေၾကးေဖာင္းပြမႈ အနည္းငယ္ျမင့္ မားေနေသာ္လည္း စီးပြားေရးျပန္ လည္ဦးေမာ့လာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ ဟု အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏အစီ ရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးတိုး တက္မႈႏႈန္းသည္ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၈ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ ႏႈန္းရွိၿပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈမွာ ၉ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေနေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ျဖစ္ပြားေသာ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၇ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ က်ဆင္းၿပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈမွာ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိခဲ့သည္။

‘‘၂၀၁၁ က စတင္ခဲ့တဲ့ စီး ပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြက အျပဳသေဘာရလဒ္ေတြျဖစ္ထြန္း ေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕အစိုးရသစ္ နဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမွ ပိုမိုအေရွ႕ ေရာက္ဖို႔အတြက္ အေျခခံ အ ေဆာက္အအံုနဲ႔ လုပ္သားလိုအပ္ ခ်က္ေတြ ျဖည့္ဆည္းဖို႔၊ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးနဲ႔ လူမႈအသိုင္းအဝုိင္းေတြအ ခ်င္းခ်င္း ေသြးစည္းခ်စ္ၾကည္ၾက ဖို႔ တကယ့္ စိန္ေခၚမႈေတြ ရင္ဆိုင္ ရမွာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု အာရွဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးဘဏ္၏ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာဗင္း ဖရက္ဗစ္ကလိုင္းက ေျပာသည္။

ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေစ်းကြက္ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပိုမို လက္လွမ္းမီေစၿပီး စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ထုတ္ေဖာ္ရန္ ေက်းလက္ေဒသႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈ ပိုမိုႀကိဳးပမ္းအားထုတ္သင့္သည္ဟု ၎က အႀကံျပဳသည္။

၂၀၁၅-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္ေရး၌ အဓိက မီွခိုေနရသည့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိစီးပြားေရး က်ဆင္းေနမႈ အေျခအေနသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အစိုးရသစ္အတြက္ စိုးရိမ္စရာအေျခအေန ျဖစ္ေနေၾကာင္း အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ဒုတိယဌာေန ကိုယ္စား လွယ္မစၥတာ ပီတာဘရင္းဘယ္လ္က ေျပာသည္။

‘‘တ႐ုတ္စီးပြားေရး က်တာ က ေဒသတြင္းဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံေတြ အတြက္ သတိထားစရာတစ္ခုျဖစ္ လာတယ္’’ ဟု မစၥတာ ပီတာဘ ရင္းဘယ္လ္က သတိေပးလိုက္ သည္။

လက္ရွိတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး က်ဆင္းေနေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္စပ္ခ်င္း ထိစပ္ေနေသာ အိႏၵိယႏုိင္ငံမွာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေနသည္။

သို႔ေသာ္ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈစုစုေပါင္း ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ က်ဆင္းလာသည္။ ယခင္ ဘ႑ာႏွစ္မ်ားက ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏစုစုေပါင္း၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရွိေနသည္။

၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး က႑ ၌ အဓိက စိန္ေခၚမႈေလးခုရွိေန သည္ဟု မစၥတာ ပီတာဘရင္း ဘယ္လ္က ေျပာသည္။ အစိုးရ တြင္ ႏိုင္ငံျခားအရန္ေငြနည္းပါး ၿပီး ကုန္သြယ္ေရးတြင္ လိုေငြပမာ ဏမ်ားေနျခင္း၊ အစိုးရေဟာင္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အခ်ိဳ႕ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရန္ရွိေနျခင္း၊ ဘာသာ ေရးပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စနစ္တက်ကိုင္တြယ္ရန္ လိုအပ္ ျခင္း၊ အယ္လ္နီညိဳကဲ့သို႔ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈမ်ားအား စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္ျခင္းစေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

ထိုစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ ၿပီး ဆင္းရဲမြဲေတမႈတိုက္ဖ်က္ေရး အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေရး၊ ျပည္ တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိန္းသိမ္း ၿပီး တည္ၿငိမ္္ေအးခ်မ္းမႈရွိေစေရး စသည္တို႔သည္ စီးပြားေရးက႑ အတြက္ မ်ားစြာ အေရးႀကီးသည္ ဟု ပီတာက ေျပာသည္။

စီးပြားေရးက႑တြင္ လိုအပ္ သည့္ အေျခခံ အေဆာက္အအံု ပိုင္းျဖစ္သည့္ လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္၊ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးက႑တိုး တက္ေရး၊ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရး စသည္တို႔လည္း အေရးႀကီး ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

Source : 7DayDaily

Facebook comments