တ႐ုတ္အိမ္ရာေဈးႏႈန္းမ်ား ဧၿပီလအတြင္း က်ဆင္းခဲ့

javascript

ႏုိင္ငံ၏ ဆုိးရြားေနေသာ အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္ တုိးတက္ေစမည့္ ႀကိဳးပမ္းခ်က္တစ္ခုအျဖစ္အာဏာပုိင္မ်ားက အေပါင္ စာခ်ဳပ္ေခ်းေငြႏွင့္ အခြန္မူ၀ါဒမ်ားကုိ ေျဖေလွ်ာ့ခဲ့ၿပီးေနာက္ဧၿပီလအတြင္း တ႐ုတ္အိမ္ရာေဈးႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းမႈ ေႏွးေကြးလာေၾကာင္း စစ္တမ္းတစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပသည္။ တ႐ုတ္၏ အဓိကၿမိဳ႕ႀကီး ၁၀ ၿမိဳ႕တြင္ အိမ္အသစ္တစ္လုံး၏ ပ်မ္းမွ်ေဈးႏႈန္းမွာ လအလုိက္အားျဖင့္ တစ္စတုရန္းမီတာလွ်င္ သုည ဒသမ ၀၁ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ယြမ္ ၁၀,၅၂၂ (‘ကန္’ေဒၚလာ၁,၆၉၅) သုိ႔ တျဖည္းျဖည္းက်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း China Index Acedemy (CIA) က ၎၏၀က္ဘ္ဆိုက္ရွိ အစီရင္ခံစာတစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထုိဧၿပီလက်ဆင္းမႈသည္ မတ္လအတြင္း က ရရွိခဲ့သည့္ က်ဆင္းႏႈန္း သုည ဒသမ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွစၿပီး က်ဆင္းမႈႏႈန္းတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ ေႏွးေကြးမႈတစ္ခုကုိ ၿဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ အိမ္ရာေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ ရွစ္လဆက္တုိက္ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ က်ဆင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ဇန္န၀ါရီလက သုည ဒသမ ၂ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းသုိ႔ အနည္းငယ္ျပန္တက္ခဲ့သည္။ ထုိသို႔ ျပန္တက္ၿပီး ေနာက္တစ္လ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ျပန္၍က်ဆင္းခဲ့သည္ ဟု China Index Acedemy ၏ ယခင္ကိန္းဏန္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးတြင္ အိမ္ရာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ အဓိကအေရးပါေသာ အခန္းက႑ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးေႏွးေကြးေနမႈေၾကာင့္ ဘ႑ာေငြအခက္ အခဲျဖစ္ေနၾကေသာ ေဒသအစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား
အတြက္ ေျမေရာင္းခ်မႈမ်ားက ၎တုိ႔အတြက္ ဘ႑ာေငြ ရွာေဖြေသာအဓိကနည္းလမ္းျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္က မ်ားျပားလွေသာ အေရာင္းအ၀ယ္မ်ားျဖင့္သြက္လက္လႈပ္ရွားခဲ့ေသာ တ႐ုတ္အိမ္ရာေဈးကြက္သည္ ယခုအခါတြင္
ေႏွးေကြးက်ဆင္းေနၿပီး ယင္းေၾကာင့္ အာဏာပုိင္မ်ားက ေဈးကြက္ျပန္လည္ဦးေမာ့လာေစမည့္အကူအညီမ်ား လုိအပ္ေနသည္ဟု ယူဆထားၾကသည္။ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ဘဏ္က ႏုိင္ငံတစ္၀န္း ဒုတိယေျမာက္အိမ္ရာမ်ား ၀ယ္ယူမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အနည္းဆုံးစရန္ေငြေပးေခ်မႈ ႏႈန္းမ်ားကုိ မတ္လေႏွာင္းပုိင္းက ေလွ်ာ့ခ် ကာ ေလးႏွစ္ၾကာမူ၀ါဒကုိ ျပန္လည္က်င့္သုံး ကာ အိမ္ရာပိုင္ဆိုင္လိုသူမ်ား မတတ္ႏိုင္မႈ ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည့္ ဆိုးက်ဳိး မ်ားကို ကာကြယ္သည့္အေနျဖင့္ ေဆာင္ ရြက္ခဲ့သည္။ ဒုတိယေျမာက္အိမ္ရာမ်ားေရာင္းခ်မႈအေပၚေကာက္ခံသည့္ အျမတ္ခြန္ ၂၀ ရာခုိင္ ႏႈန္းကုိေပးေဆာင္ရမည့္ အခ်ိန္အတြင္း အဆုိပါအိမ္ေရာင္းခ်သူမ်ား၏ အိမ္ပုိင္ဆုိင္ မႈ ကာလကုိလည္းေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာလအတြင္း အေပါင္စာခ်ဳပ္ မူ၀ါဒမ်ားကုိ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ဘဏ္ကေျဖေလွ်ာ့ခဲ့ရာမွ မတ္လအတြင္း မူ၀ါဒ ေျဖေလွ်ာ့မႈကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ဘဏ္သည္ ႏုိ၀င္ဘာလ ကတည္းက အတုိးႏႈန္း စံအမွတ္မ်ားကုိ ႏွစ္ဆေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္လည္း ေခ်းေငြမ်ား တုိးတက္လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ အျဖစ္ ဘဏ္မ်ားကအရန္ေငြအျဖစ္ ထားရွိ ရမည့္ ရန္ပုံေငြမ်ား၏အခ်ဳိးအစားကုိလည္း ႏွစ္ႀကိမ္ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္၏ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈႏႈန္း သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ၇ ဒသမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိေႏွးေကြးခဲ့ၿပီး ယင္းႏႈန္းထားမွာ ရာစုႏွစ္ တစ္ခု၏ သုံးလပတ္တစ္ခုအတြင္း အနည္းဆုံးႏႈန္းထားျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အာဏာပုိင္မ်ားက စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈကုိ ေငြေၾကးမူ၀ါဒေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ယခုႏွစ္အတြင္း ေနာက္ထပ္ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားကုိ ထုတ္ ေဖာ္ေၾကညာရန္ ေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကသည္။ ဧၿပီလအတြင္း ႏွစ္အလုိက္ အေျခခံ အိမ္ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ ၄ ဒသမ ၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့ျခင္းသည္ မတ္လအတြင္း ႏွစ္အလုိက္ က်ဆင္းမႈ ၄ ဒသမ ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္း မွ ထပ္မံက်ဆင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း China Index Acedemy – CIA က ထုတ္ျပန္သည္။ တ႐ုတ္၏ ထိပ္တန္း ၁၀ ၿမိဳ႕အတြင္း ပ်မ္းမွ်အိမ္ေဈးႏႈန္းသည္ တစ္စတုရန္း မီတာလွ်င္ ယြမ္ ၁၈,၉၆၁ ျဖစ္ၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ထက္ ၃ ဒသမ၄၆ ရာခုိင္ႏႈန္းက်ဆင္းခဲ့ကာ မတ္လက ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ က်ဆင္းမႈႏႈန္း ၃ ဒသမ ၁၉ ရာခုိင္ႏႈန္း ထက္ ျမင့္တက္ခဲ့သည္ဟု CIA က ေဖာ္ျပထား သည္။

Trs: ဇာဇာစိုး / mmtimes

Facebook comments