တုိက္ခန္း၊ ေျမႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ကားေစ်းမ်ား တျဖည္းျဖည္း က်ဆင္းလာဖြယ္ရွိ

javascript
တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား တြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေစ်းကြက္ ေစ်းႏႈန္း အေျပာင္းအလဲမ်ားအား ေလ့လာစစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမုံသတင္းစာ စာမ်က္ႏွာ(၆)ရွိ ''ယုံၾကည္စရာမဲ့ ေစ်းကြက္'' ေဒၚလာေစ်းအက် ေဆာင္းပါးႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔ စာမ်က္ႏွာ(၁၁)တြင္ ပါရွိ ေသာ ''ဒလေျမေစ်းအေရာင္းအဝယ္ ေအး'' ေဆာင္းပါးကုိ ဖတ္႐ႈရသည္။ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမမ်ားမွာ အေရာင္းအဝယ္ မျဖစ္ဘဲ ေအးေနေၾကာင္း၊ ယခင္က စီမံကိန္းတစ္ခုခုလုပ္မည္ဟု သတင္း ထြက္လာပါက ယင္းစီမံကိန္းျပဳလုပ္မည့္ေနရာႏွင့္ နီးစပ္ေသာေနရာ မ်ားမွ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမမ်ားမွာ အဆမတန္ ေစ်းတက္သြားၿပီး အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ ၾကသည္။ ယခုအခါ ေမွ်ာ္မွန္းသလုိ ေစ်းမ်ား အဆမတန္မတက္သည့္ အျပင္ ဝယ္ယူမည့္သူမ်ားလည္း မရွိ ျဖစ္ေနသည္ကုိ ေၾကးမုံသတင္းစာ၌ ေဆာင္းပါးမ်ားအျဖစ္ ေရးသားေဖာ္ျပ လာသည္ကုိ ဖတ္႐ႈခဲ့ရပါသည္။

ယင္းေဆာင္းပါးမ်ားအား ဖတ္႐ႈ ရၿပီး ကြၽန္ေတာ္ေလ့လာေတြ႕ရွိရေသာ အခ်က္မ်ားအရ ယခုသတင္းေဆာင္းပါး ကုိေရးရန္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ရပါသည္။ ေစ်းႏႈန္းအတက္အက်ျဖစ္လာရျခင္းမ်ားမွာ သဘာဝနိယာမတရားအရ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ ျခင္းအရလည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရး က်ပ္တည္းမႈအရ လည္းေကာင္း၊ စီးပြား ေရးေဘာဂေဗဒအရ လည္းေကာင္း၊ ႐ူပေဗဒနိယာမအရ လည္းေကာင္း၊ မိမိႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ႏုိင္ငံတကာ၏ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားအရ လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္း အလဲမ်ားအရလည္းေကာင္း၊ ေငြေၾကး ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာသူ မ်ား၏ မေတာ္ေလာဘျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ မႈမ်ားအရလည္း ေကာင္း၊ လူ႔ပေယာဂေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ လာေသာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား စသည္ျဖင့္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ လည္းေကာင္း ေစ်းႏႈန္းမ်ား အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေပၚလာသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္အထိ တုိက္ခန္း၊ ေျမႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ကား မ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ေသာင္းဂဏန္းႏွင့္သိန္းဂဏန္း တန္ဖုိးမ်ားသာရွိၾကသည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ မတ္-ဧၿပီလခန္႔အထိ ေစ်းႏႈန္း မ်ားမွာ ေဖာ္ျပပါေစ်းႏႈန္းမ်ားသာ ရွိေနၾကၿပီး ဝင္ဒါမီယာ ကဲ့သုိ႔ေနရာတြင္ပင္ ႏွစ္သိန္း၊ သုံးသိန္းက်ပ္ျဖင့္ ဝယ္ယူ၍ ရေသာ အေျခအေနမွ တျဖည္းျဖည္းေစ်းမ်ားျမင့္တက္လာ သည္။ ယခင္က အခန္းတစ္ခန္းကုိ သုံး-ေလးေသာင္း ေစ်းရွိရာမွ တစ္သိန္း -ႏွစ္သိန္းအထိ တက္လာၿပီး ငါးသိန္း၊ ၁ဝ သိန္း စသည္ျဖင့္ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ယခုအခါ အခန္းတစ္ခန္း၏ေစ်းႏႈန္းမွာ သိန္း ၁ဝဝ ေက်ာ္၊ သိန္း ၁ဝဝဝ၊ သိန္းေသာင္းခ်ီ၍ ျဖစ္လာကာ ေျမေစ်း၊ ကားေစ်းမ်ားမွာလည္း အဆမတန္တက္လာသည္ကုိ ေတြ႕ရွိ ရသည္။ ၿမိဳ႕သစ္တည္မည္၊ တံတားေဆာက္မည္ဟု သတင္း ရရွိေသာ ေနရာအနီးတစ္ဝုိက္ရွိ ေျမ၊ တုိက္ခန္းမ်ားမွာ ပါးစပ္ေစ်းျဖစ္ေနၿပီး အဆမတန္ေစ်းမ်ား တက္လ်က္ရွိ ေနသည္ကုိေတြ႕ရသည္။ ကန္ထ႐ုိက္တုိက္ေဆာက္သည့္ သူကလည္းမ်ား၊ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကလည္းျမင့္၊ သာမန္ ျပည္သူႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကလည္း ဝယ္ႏုိင္ရန္အခက္ဆုိ သလုိ တုိက္ခန္းႏွင့္ ေျမကြက္၏တန္ဖုိးမ်ားမွာ မတန္တဆ ေစ်းေခၚခ်င္သလုိေခၚ၊ ေျပာခ်င္သလုိေျပာေန၍ အမွန္ တကယ္ေနထိုင္ရန္ ဝယ္ယူလိုေသာ သာမန္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ဝယ္ယူေနထုိင္ရန္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနသည္ ကုိ ေတြ႕ရွိေနရသည္။

ကန္ထ႐ုိက္မ်ားကလည္း လူတုိင္းဝယ္ယူေနထုိင္၍ ရေအာင္ဟုဆုိၿပီး တန္ဖုိးမွ်တ၊ တန္ဖုိးသင့္ဆုိကာ အမည္နာမ မ်ားႏွင့္ေဆာက္ၿပီး ေရာင္းခ်ေသာ တုိက္ခန္းေစ်းႏႈန္းမ်ား မွာလည္း အနည္းဆုံး သိန္း ၃ဝဝ ေက်ာ္ျဖစ္ေနၿပီး တန္ဖုိး နည္းအိမ္ရာဆုိသည္မွာလည္း က်ပ္သိန္း ၁ဝဝ ေက်ာ္ရွိရာ သာမန္ျပည္သူမ်ားမွ ဝယ္ယူရရွိရန္ အလွမ္းကြာလွသည္။ ထုိ႔ျပင္ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာဆုိၿပီး ေရႊလင္ပန္းတြင္ ေဆာက္ သည္မွာ က်ပ္သိန္း ၁ဝဝ ေက်ာ္သည့္အျပင္ အခန္းမွာ အလြန္က်ဥ္း၍ ငွက္ေလွာင္အိမ္ကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရသည္။ ကန္ထ႐ုိက္မ်ားကလည္း ေစ်းႏႈန္းမ်ားခ်ေပး လုိေသာ္လည္း ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားမွာ ေစ်းျမင့္ေန၍ျဖစ္ ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားမႈမ်ားအား ၾကားသိခဲ့ရ သည္။

မုိးေပၚသို႔ ခဲတစ္လံုး သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းတစ္ခုအား အားစိုက္ ၿပီးပစ္တင္လိုက္ပါက အျမင့္ဆံုးသို႔ေရာက္ၿပီးလွ်င္ နဂိုမူလ ေအာက္ေျခသို႔ ျပန္က်လာရသည္မွာ ႐ူပေဗဒသေဘာအရ၊ သဘာဝနိယာမတရားအရျဖစ္သည္။

ထုတ္လုပ္မႈကနည္းၿပီး သံုးစြဲမႈ (စားသံုးမႈ)က မ်ားေနလွ်င္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားတက္လာမည္ျဖစ္သည္။ ထုတ္လုပ္မႈက မ်ားေနၿပီး သံုးစြဲႏိုင္မႈ(စားသံုးမႈ)ကနည္းေနလွ်င္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားက်ဆင္းလာမည္ျဖစ္ျခင္းသည္ စီးပြားေရးဥပေဒအရ ျဖစ္သည္။

မိမိႏိုင္ငံႏွင့္ နီးစပ္ေနေသာႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရး က်ဆင္းမႈမ်ားရွိေနပါက မိမိႏိုင္ငံ၏ေစ်းႏႈန္း မ်ားလည္း က်ဆင္းလာမည္ျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္၏ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းမ်ားအတက္အက် ျဖစ္ေပၚေစသည္။

လက္ရွိတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနရသည့္ အစိုးရအဖြဲ႕ ေပၚတြင္လည္း မူတည္၍ ေစ်းႏႈန္းမ်ား အတက္အက်ရွိ ေန သည္။ ႏိုင္ငံတကာ၏ အကူအညီအေထာက္အပ့ံမ်ား ကလည္း ျပည္တြင္းေစ်းႏႈန္းအတက္အက် ျဖစ္ေပၚမႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ တိုက္ခန္းေပါင္း မ်ားစြာရွိေနၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား တင္သြင္းမႈမ်ားမွာ အလြန္မ်ားျပားေသာ္လည္း အသံုးျပဳရန္ဝယ္ယူႏုိင္သူမရွိသေလာက္ ျဖစ္ေနျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးဆံုး၍ ျပည္သူ အမ်ားက မဲေပးၿပီး အေျဖသိရသည္ႏွင့္ ေဒၚလာမ်ား ေစ်းက်ဆင္းသြားျခင္း၊ လက္ရွိအစိုးရအဖြဲ႕ကလည္း တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာမ်ားႏွင့္ အငွားအိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္မႈ ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႕အျပားတြင္ ျပဳလုပ္တည္ေဆာက္ငွားရမ္း ေပးေနျခင္း၊ ေနာက္အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းေပၚေပါက္လာ ေတာ့မည္ဟု သတင္းထြက္ေပၚလာသည္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈျပဳလုပ္ထားေသာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ မွ သက္တမ္းတုိးျခင္းမျပဳေတာ့ေၾကာင္း အမိန္႔ခ်မွတ္လာ ျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ စီးပြားေရးအရ ဆက္စပ္ေနေသာ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးမ်ားက်ဆင္းေနျခင္း၊ ဒုတိယသမၼတ ေလာင္းအမည္စာရင္းတင္သြင္းလုိက္ၿပီဆိုေသာ သတင္း ထြက္လာသည္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အေထာက္ အပံ့မ်ားစြာေပးမည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလာျခင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ား၏ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း (Urban Development Planning for Regional Cities) ကို ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန (DUHD) ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ဲႈဃဗ တို႔ပူးေပါင္း၍ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိျခင္း၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၁ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕Park Royal Hotel ၌ က်င္းပခဲ့သည့္ အနာဂတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျခခံအေဆာက္အအုံဆုိင္ရာ ယူေက-ဂ်ပန္ (UK-Japan) ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံက ျမန္မာ ႏုိင္ငံအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃ဝဝ အကူအညီ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသံအမတ္က ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္း၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယ သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္မႈရရွိထားျခင္း၊ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ၂ဝ ခန္႔မွ ယေန႔အထိ ကန္ထ႐ုိက္တုိက္မ်ား ေဆာက္လုပ္လာ သည္မွာ ကြန္ဒိုႏွင့္ ႐ုိး႐ုိးတုိက္ခန္းမ်ားမွာ ေနရာေပါင္းစုံ၌ မုိလုိေပါက္ေအာင္ မ်ားျပားလြန္းလွေသာ္လည္း ဝယ္ယူ ႏုိင္သူအလြန္နည္းပါးလွသည့္အျပင္ အိမ္၊ ၿခံေျမေစ်း ကစားရန္ ဝယ္ယူထားသူမ်ား၌ တုိက္ခန္းမ်ားစြာဝယ္ယူ ထားၾကၿပီး ျပန္လည္ေရာင္းခ်၍ မရသျဖင့္ ¤င္းတုိ႔ကလည္း ထပ္မံဝယ္ယူရန္ အင္အားလုံးဝမရွိေသာ အေျခအေန မ်ားျဖစ္ေနၾကသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေနသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းၾကာလာသည္ႏွင့္ အမွ် ေနျမင့္ေလ အ႐ူးရင့္ေလဆုိသကဲ့သို႔ ကန္ထ႐ုိက္မ်ား ႏွင့္ ေစ်းကစားရန္ ဝယ္ယူထားသူမ်ားမွ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ျဖစ္ေနရေသာ အခ်ိန္ကာလလည္း ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ ျဖစ္ေနသည့္ အခ်ိန္ကာလၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် နာမည္ ႀကီး ကန္ထ႐ုိက္တခ်ဳိ႕ႏွင့္ ငါးၾကင္းဆီႏွင့္ ငါးၾကင္းေၾကာ္ မည္ဟု ရည္ရြယ္၍ လုပ္ကုိင္ေနၾကေသာ ကန္ထ႐ုိက္မ်ား၊ ေငြေၾကးေခ်းငွား၍ လုပ္ကုိင္ေနၾကေသာ ကန္ထ႐ုိက္မ်ားမွာ မႏုိင္မနင္းျဖစ္ေနၾကၿပီး လိမ္လည္မႈမ်ားရွိလာ၍ တရားစြဲ ဆုိခံေနၾကရေသာအခ်ိန္လည္း ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကလည္း ဝယ္ယူရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ဳိးကုိ မလုပ္ၾကဘဲ ငွားရမ္းမႈမ်ားျဖင့္သာ လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိၾက သည္။

ထုိသုိ႔ေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားစြာေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ ကားကုမၸဏီပုိင္ရွင္ႏွင့္ ပြဲစားတခ်ဳိ႕၊ တုိက္ခန္းေျမဝယ္ေရာင္း လုပ္သူႏွင့္ အိမ္ပြဲစားအမ်ားစုက ယခုလုိ အေျခအေနမ်ဳိးျဖင့္ သြားေနမည္ဆုိလွ်င္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား အဆမတန္က်ဆင္းလာ ႏုိင္သည္ဟု ညည္းတြားေျပာဆုိေနၾကသည္ကုိ ၾကားသိခဲ့ရ သည္။ ထုိ႔ျပင္ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္ေပါင္းစုံ၌ တုိက္ခန္း၊ ေျမ၊ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား ေရာင္းလုိေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာမ်ား မွာ အလြန္ပင္မ်ားလွၿပီး တခ်ဳိ႕မွာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားအား အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ေအာင္ ညိႇႏိႈင္းေပးပါမည္ဟု ေဖာ္ၫႊန္း၍ ေၾကာ္ျငာလာသည္ကုိ ေတြ႕ရွိေနရသည္။ သုိ႔ပါ၍ ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းတရားမ်ားေၾကာင့္ တုိက္ခန္း၊ ေျမႏွင့္၊ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား အဆမတန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းလာဖြယ္ရာရွိေနပါေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ရပါ သည္။

ွSource: The Mirror Daily

Facebook comments