ေရေပးေဝေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ား စိတ္ဝင္စား

javascript

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေရေပးေဝေရးကို ပုဂၢလိကအျဖစ္လုပ္ကိုင္ရန္ အဆိုျပဳလႊာ လာေရာက္ေလၽွာက္ထားသည့္ ကုမၸဏီ ၆၀ ေက်ာ္ထိ ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရေပးေဝေရးကို ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲေျပာင္းရန္ ကုမၸဏီမ်ားက လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လိုေၾကာင္း အဆိုျပဳလႊာ မ်ားကို ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္အတြင္း တင္သြင္းရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီသည္ စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ တစ္ရက္လၽွင္ ေရဂါလန္ သန္း၂၀ဝ ေက်ာ္ ျဖန္႔ေဝေနၿပီး အိမ္သုံးေရ မီတာတစ္ယူနစ္လၽွင္ ၈၈ က်ပ္ႏွင့္ စီးပြားသုံးအျဖစ္ ၁၁၀က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ေကာက္ယူေနျခင္းျဖစ္ကာ တစ္ယူႏွစ္လၽွင္ ေရဂါလန္ ၂၂၀ ပါဝင္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြက္ တစ္ေန႔လၽွင္ ေရဂါလန္၂၀၅ သန္း ေပးေဝေနရာမွ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းၾကားတြင္ ေရယူနစ္ ေပ်ာက္ဆုံးမႈ မ်ား ရွိေနသည္။

"အဓိက ေရဖိုးတက္ဖို႔ မဟုတ္ဘူး။ လက္ရွိေပးေနတဲ့စနစ္ကို ပိုေကာင္းခ်င္လို႔ ပုဂၢလိက ေပးဖို႔လုပ္ေနတာ"ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း ေရေပးေဝမႈမ်ားသည္ လက္ရွိတြင္ အရႈံးေပၚေနၿပီး ေလလြင့္ေပ်ာက္ဆုံးမႈမ်ားရွိသျဖင့္ ယင္းတို႔ကို ကာမိေစရန္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္အလို႔ငွာေရမီတာမ်ားကို ပုဂၢလိကစနစ္သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ေရေပးေဝမႈကို ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းကို ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္အလိုက္ျဖင့္ စမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ပါက ေရသုံးစြဲမႈ အေလအလြင့္ ပိုမိုနည္းပါးနိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ထံမွ သိရသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ေရေပးေဝေရးသည္ လက္ရွိတြင္ ၿမိဳ႕ေနလူထု၏ ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ လႊမ္းျခဳံနိုင္မႈရွိေနၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္တခ်ိဳ႕တြင္မူ စည္ပင္မွ ေပးသည့္ေရကို လုံေလာက္စြာ မရရွိသျဖင့္ ျပင္ပမွ ေရဝယ္ယူသုံးစြဲေနရၿပီး အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ အဝီစိတြင္းေရမ်ားမွ ေရကို အဓိကသုံးစြဲေနရျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီအေနျဖင့္ လာမည့္ ၂၀၂၅ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေရေပးေဝနိုင္ရန္ ရည္မွန္းထားၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရေပးေဝေရးအတြက္ လဂြန္းျပင္ ေရေပးေဝေရးစီမံကိန္းႏွင့္ ကုကၠိဳလ္ဝ ေရေပးေဝေရးစီမံကိန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိကာ ကုကၠိဳလ္ဝ ေရေပးေဝေရး စီမံကိန္းမွာ ၂၀၂၀ တြင္ အၿပီးသတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

"ဘယ္အပိုင္းကို ဘယ္လိုပုံစံနဲ႔ ေပးမွာလဲဆိုတာ တိတိက်က်မသိေသးေတာ့ လက္ရွိမွာေျပာဖို႔ ေစာေသးတယ္။ ျပည္သူကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးရတဲ့ လုပ္ငန္းေတြက နိုင္ငံေတာ္က အကုန္က်ခံၿပီး လုပ္ထားတဲ့ အပိုင္းေတြလည္းအမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူကိုဝန္ေဆာင္မႈေပးတဲ့ အေျခခံက်တဲ့ လုပ္ငန္းေတြက ပုဂၢလိကကို ေပးမယ္ဆိုရင္ ပိုၿပီးေတာ့စဥ္းစားသုံးသပ္ဖို႔ လိုလိမ့္မယ္"ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္တံတား မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ျပာက ျမန္မာတိုင္း(မ္)သို႔ ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ စည္ပင္ပိုက္လိုင္းမွ ျဖန္႔ျဖဴးသည့္ေရသည္ ေလလြင့္ဆုံးရႈံးမႈမ်ားစြာ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ အရႈံးသက္သာေစရန္ႏွင့္ မီတာခေပးေဆာင္ျခင္းမရွိဘဲ လြတ္ကင္းေနသည္မ်ား စိစစ္ရန္ စီစဥ္ေနသည္။ ထိုသို႔ ေရမီတာမတပ္ဘဲ သုံးစြဲေနသူမ်ား၊ ေရမီတာခႏႈန္းထား ခန္႔မွန္းေျချဖင့္ ေပးေနသူမ်ားကိုမီတာမ်ား တပ္ဆင္၍ သတ္မွတ္ႏႈန္းထားျဖင့္ ပုံမွန္အတိုင္းေကာက္ယူမည္ဟု ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္က ေၾကညာထားသည္။

"အခုကေတာ့ စည္ပင္ေရ ရေပမဲ့ ႏွစ္ရက္ျခား၊ သုံးရက္ျခားလိုရေနတာ။ ရတဲ့ေရက ေလၽွာ္ဖို႔ေလာက္ပဲ သုံးလို႔ရတယ္။ ေသာက္လို႔အဆင္မေျပဘူး။ အခုက ေရသန္႔ဘူးေတြ သုံးေနရတုန္းပဲ၊ အဲဒီအတြက္ သက္သက္ စရိတ္ထပ္ကုန္တယ္။ ေႏြရာသီဆို ေရသန္႔ ဘူးျပတ္တဲ့ အခက္အခဲလည္းရွိတယ္။ ကန္ထရိုက္စနစ္နဲ႔ ေပးရင္ေတာ့ ေရသန္႔သန္႔ပဲ ရခ်င္တယ္"ဟု ယုဇနဥယ်ာဥ္အိမ္ရာတြင္ ေနထိုင္သူ ကိုေဆးဂဲက ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ လွိုင္သာယာ၊ ေရႊျပည္သာ၊ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တို၊ ဒလ စသည့္ေနရာမ်ားတြင္ စည္ပင္ေရရရွိမႈ နည္းပါးေနၿပီး ေႏြရာသီကာလမ်ားတြင္ ေသာက္သုံးေရရွားပါးသျဖင့္ႏွစ္စဥ္ ေရအခက္အခဲၾကဳံရမႈ မ်ား ရွိေနသည္။

Source : Myanmar Time
Property.com.mm သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေကာင္းဆံုးေသာ အိမ္ျခံေျမ ဝဘ္ဆိုက္တစ္ခုျဖစ္၍ ေန႔စဥ္ update ျဖစ္ေသာ သတင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလ်ွက္ရွိပါသည္။လူၾကီးမင္းတို႕အေနျဖင့္ ေန႔စဥ္သတင္းမ်ားကို Mobile Phone လြယ္ကူစြာ ဖတ္ရႈနိုင္ရန္ Play Store မွ www.property.com.mm application အား Download ရယူနိုင္ပါသည္။

Facebook comments