လယ္ယာေျမကို အျခားနည္း အသံုးျပဳျခင္း လယ ၃၀ ခြင့္ျပဳမိန္႔ က်ၿပီးမွ ျပန္လည္ ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေျမကိုပါ သိမ္းယူႏိုင္ေၾကာင္း ဥပေဒျပဌာန္း ထားသည္ကို သတိျပဳမိပါသလား။

javascript

လယ္ယာေျမကို အျခားနည္း အသံုးျပဳျခင္း လယ ၃၀ ခြင့္ျပဳမိန္႔ က်ၿပီးမွ ျပန္လည္ ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေျမကိုပါ သိမ္းယူႏိုင္ေၾကာင္း ဥပေဒျပဌာန္း ထားသည္ကို သတိျပဳမိပါသလား။
------------------------------------------------------------------------
လယ္ယာေျမကို အိမ္ေဆာက္၊ ဆိုင္ေဆာင္၊ ဆီဆိုင္ဖြင့္ စသည္ျဖင့္ အျခားနည္း အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္သျဖင့္ ဥပေဒနဲ႔အညီ ခြင့္ျပဳခ်က္ေလွ်ာက္ထား ၾကပါတယ္၊ လယ္ေျမဆိုရင္ ၿမိဳ႕နယ္ကေန အဆင့္ဆင့္ တင္ျပလိုက္လို႔ ခြင့္ျပဳသင့္ရင္ ဗဟိုလယ္စီက ခြင့္ျပဳေပးတယ္။ ပံုစံ ၁၅-က နဲ႔။ လယ္ေျမမွအပ အျခား လယ္ယာေျမကို ခြင့္ျပဳသင့္ရင္ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္က ခြင့္ျပဳတယ္၊ ပံုစံ ၁၅-ခ နဲ႔။ ဒီေနရာမွ သတိျပဳရမွာက စတင္ ေလွ်ာက္ထားခ်ိန္က ဆီဆိုင္လို႔ေျပာၿပီး ေလွ်ာက္တယ္၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ က်လာၿပီးမွ စိတ္ေျပာင္းၿပီး တျခားလုပ္ငန္း ေျပာင္းလုပ္တယ္။ ကိုယ္ကေတာ့ ခြင့္ျပဳခ်က္ က်ၿပီးသား၊ ဒါေၾကာင့္ အဆင္ေျပရာ လုပ္တယ္ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္နဲ႔က မညီေတာ့ဘူး။ သတိထားဖို႔လိုပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္ေပးထားပါတယ္၊ သတ္မွတ္အခ်ိန္အတြင္း မၿပီးရင္လည္း ဥပေဒနဲ႔ မညီပါဘူး။ ျပန္လည္ ပယ္ဖ်က္ၿပီး ေျမကိုပါ သိမ္းယူ ႏိုင္တာကို သတိျပဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ လယ္ယာေျမဥပေဒ ပုဒ္မ -၃၀ (က/ခ) အရ ဗဟိုလယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔က ထုတ္ေပးေသာ လယ္ေျမကို အျခားနည္းအသံုးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ပံုစံ (၁၅) ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီ / တုိင္းေဒသႀကီး / ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားက ထုတ္ေပးေသာ လယ္ေျမမွတစ္ပါး လယ္ယာေျမကို အျခားနည္းအသံုးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ပံုစံ (၁၅-က) မ်ားကိုလည္း ေအာက္ပါအတုိင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳပါက ျပန္လည္ပယ္ဖ်က္ႏိုင္သည္-
(က) ခြင့္ျပဳသည့္ေန႔ရက္မွ ေျခာက္လအတြင္း သတ္မွတ္သည့္ နည္းလမ္းအတုိင္း စတင္ အသံုးမျပဳလွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊
(ခ) သတ္မွတ္သည့္ ကာလအတြင္း လုပ္ငန္းၿပီးစီးျခင္း မရွိေၾကာင္းကို ေသာ္လည္းေကာင္း ေတြ႕ရွိပါက ခ႐ိုင္/ ၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔သည္ သီးျခား ကိစၥတစ္ရပ္အျဖစ္ အမႈတြဲဖြင့္လွစ္၍ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ သို႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔သို႔ ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ အတူ တင္ျပရမည္။

လယ္ယာေျမ နည္းဥပေဒ ၉၂ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ သို႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔သည္ နည္းဥပေဒ ၉၁ အရ တင္ျပခ်က္ကို လက္ခံရရွိသည့္အခါ လယ္ယာေျမ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၁ ႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ဗဟိုလယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔သို႔ တင္ျပရမည္။ လယ္ယာေျမ နည္းဥပေဒ ၉၃ ဗဟိုလယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႔သည္ နည္းဥပေဒ ၉၂ အရ တင္ျပခ်က္ကို လက္ခံရရွိသည့္အခါ စိစစ္သံုးသပ္ၿပီး လိုအပ္ပါက -
(က) လယ္ေျမကို အျခားနည္းျဖင့္ အသံုးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကို ပယ္ဖ်က္ရမည္။
(ခ) လယ္ေျမမွတစ္ပါး လယ္ယာေျမႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ သို႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔က ထုတ္ေပးထားေသာ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကို ပယ္ဖ်က္ေစရန္ အေၾကာင္းၾကားရမည္။

ဗဟိုလယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႔သည္ နည္းဥပေဒ ၉၃၊ နည္းဥပေဒခြဲ (က) အရ ခြင့္ျပဳမိန္႔ပယ္ဖ်က္သည့္ လယ္ယာေျမကို လည္းေကာင္း၊ နည္းဥပေဒခြဲ (ခ) အရအေၾကာင္းၾကားသျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ သို႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြြဲ႔က ခြင့္ျပဳမိန္႔ ပယ္ဖ်က္သည့္ လယ္ယာေျမကိုလည္းေကာင္း ျပန္လည္သိမ္းယူရမည္။

#Crd:

Facebook comments