ဘက္စံုေကာင္းမြန္သည့္ ၿမိဳ႕ျပမ်ားေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ေရးဆြဲထားသည့္ဥပေဒၾကမ္း လႊတ္ေတာ္သုိ႔တင္သြင္း

javascript

ဘက္စံုေကာင္းမြန္ၿပီး စနစ္က်သည့္ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲႏုိင္ရန္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းကို ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ လင္းက ဇြန္လ ၅ ရက္အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းသို႔တင္ သြင္းခဲ့သည္။

အဆုိပါ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ၿမိဳ႕ ျပစီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲရာ၌ လိုအပ္သည့္ သေဘာထားပံုစံမ်ား ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားေၾကာင္း ဦးေက်ာ္လင္းကဆိုသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း နယ္ေျမ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ကြာဟာခ်က္ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေစရန္ ဘက္ညီမွ်ေသာ ၿမိဳ႕ျပမ်ားစနစ္တက် ထူေထာင္ႏုိင္ေစေရး၊ လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ကာ ထိုဥပေဒၾကမ္း ေရးဆြဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က လႊတ္ေတာ္တြင္ ရွင္းျပသည္။

ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေတာင္ ႀကီး စသည့္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသည္ စီးပြားေရးတိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေၾကာင့္ စနစ္မက်သည့္ၿမိဳ႕ျပႀကီး ထြားမႈမ်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္ အအံုမလံုေလာက္မႈမ်ားေပၚ ေပါက္ေနၿပီးထိုၿမိဳ႕မ်ားကိုစနစ္က်သည့္ ၿမိဳ႕ျပအျဖစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ ဥပေဒၾကမ္း ေရးဆြဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္လင္းေျပာသည္။

လိုအပ္မည့္ ၿမိဳ႕ျပေျမ မ်ားေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ေျမအသံုး ခ်မႈ၀ါဒႏွင့္အညီေျမအသံုးျပဳမႈ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ေရရွည္ရွင္သန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အရင္းအျမစ္မ်ားစဥ္ ဆက္မျပတ္ ဖန္တီးေပးျခင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပကို အက်ိဳးထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳႏုိင္မည့္ အခ်က္မ်ား ဥပေဒၾကမ္း၌ ထည့္သြင္းထား ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ လူေနအိမ္ရာ၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ယာဥ္ေက်းမႈ၊ အားကစားႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးအေဆာက္အအံုမ်ား၊ ပန္းၿခံ၊ သစ္ပင္စသည့္ လူမႈေရး ႏွင့္ စီးပြားေရးအေျခခံအေဆာက္ အအံုမ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ ျပည့္မီေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦး ေက်ာ္လင္းကရွင္းျပသည္။

ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေရးဆြဲသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပတ္၀န္းက်င္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္၊ လူမႈေရးအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားလည္း ေဆာင္ ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ၿမိဳ႕ ၃၃၀ေက်ာ္ ရွိသည့္အနက္ ၿမိဳ႕ေပါင္း ၁၃၀ ေက်ာ္၏ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း သေဘာထားပံုစံမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေရးဆြဲထားကာ က်န္ၿမိဳ႕မ်ား၏ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းမ်ားကို ပင္မစီမံကိန္းဆက္လက္ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဟု ဦးေက်ာ္လင္းက ေျပာသည္။ က်န္ၿမိဳ႕မ်ား၏ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းမ်ားကို ဥပေဒၾကမ္းပါအခ်က္မ်ားအတုိင္းေရးဆြဲမည္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ ျပင္ဆင္ေဆြးေႏြးလိုသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ကို လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ဖိတ္ေခၚ ထားသည္။

Source: 7Daydaily
Property.com.mm သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေကာင္းဆံုးေသာ အိမ္ျခံေျမ ဝဘ္ဆိုက္တစ္ခုျဖစ္၍ ေန႔စဥ္ update ျဖစ္ေသာ သတင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလ်ွက္ရွိပါသည္။လူၾကီးမင္းတို႕အေနျဖင့္ ေန႔စဥ္သတင္းမ်ားကို Mobile Phone လြယ္ကူစြာ ဖတ္ရႈနိုင္ရန္ Play Store မွ www.property.com.mm application အား Download ရယူနိုင္ပါသည္။

Facebook comments