ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမဧက ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ၿပီး

javascript
ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း တပ္သိမ္းေျမမ်ား အပါအ၀င္ သိမ္းဆည္းခံ လယ္ယာေျမဧက စုစုေပါင္း ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္
ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမအသုံးခ်မႈ စီမံခန္႔ခဲြေရးေကာ္မတီမွ သတင္းရရွိသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမအသုံးခ်မႈ စီမံခန္႔ခဲြေရးေကာ္မတီက စုံစမ္းစစ္ ေဆးခဲ့သည့္ ေျမယာအမႈတဲြေပါင္း ၂,၃၃၃ မႈတြင္ ၂,၁၉၉ မႈကို သက္ဆုိင္ရာအမႈတဲြအလုိက္ 
စိစစ္ေျဖ ရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးထားၿပီး ေျဖရွင္းရန္ ၁၃၄ မႈသာ က်န္ရွိသည္ဟု ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမယာအသုံးခ်မႈ စီမံခန္႔ခဲြေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသိန္းဦးက မတ္လ ၁၆ ရက္၌ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖဲြ႕ ႐ုံးအစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

‘‘စြန္႔လႊတ္ရန္ က်န္တဲ့ေျမ ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း သက္ဆုိင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းအဆင့္ ဆင့္နဲ႔ ေျမအသုံးခ်မႈေကာ္မတီ 
အဆင့္ဆင့္ကေန လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မူ၀ါဒနဲ႔အညီ ဆက္လက္ေဆာင္ ရြက္ေပးေနပါတယ္’’ဟု ဦးသိန္း ဦးက ေျပာသည္။

တုိင္ၾကားစာတြင္ မပါရွိဘဲ သီးျခားစြန္႔လႊတ္မည့္ ေျမဧရိယာ မ်ား၌ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အျခား၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ကုမၸဏီႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၌ သီးျခားျပန္လည္စြန္႔လႊတ္မည့္ ေျမဧရိယာ ေလးေသာင္းေက်ာ္လည္းအဆုိပါ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္သည့္ ေျမဧရိယာစာရင္း၌ ပါ၀င္သည္ဟု ဦးသိန္းဦးက ေျပာသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ေျမယာျပႆနာ အမႈတဲြမ်ား တုိင္ၾကားခဲ့သည့္ အမႈ ၁၂၃ မႈတြင္ စြန္႔လႊတ္ၿပီး ေျမ ၁၈,၆၅၃ ဒသမ ၄ ဧကရွိၿပီး တုိင္ၾကားစာ၌ မပါရွိဘဲ သီးျခား ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္မည့္ ေျမအမႈ ၁၂၁ မႈတြင္ စြန္႔လႊတ္ေျမယာ ၄၅,၁၃၄ ဒသမ ၉၅ ဧကရွိကာ စုစုေပါင္း ေျခာက္ေသာင္း ေလးေထာင့္တစ္ရာေက်ာ္ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမယာအသုံးခ်မႈ စီမံခန္႔ခဲြေရးေကာ္မတီက သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။

သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားအေန ျဖင့္ သိမ္းဆည္းၿပီး ျပန္လည္စြန္႔ လႊတ္မည့္ေျမမ်ားကို သက္ဆုိင္ ရာ ေတာင္သူမ်ားထံ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိရန္ အျမန္ဆုံး ေဆာင္ ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသိန္းဦးက ေျပာသည္။

ေျမအသုံးခ်မႈ စီမံခန္႔ခဲြေရး ေကာ္မတီသို႔ တုိင္ၾကားထားသည့္ အဆုိပါ အမႈတဲြမ်ားတြင္ အသုံးျပဳ ရန္ လုိအပ္ခ်က္အရ ျပန္လည္ မစြန္႔လႊတ္သည့္ အမႈတဲြေပါင္း ၆၉၁ မႈ၊ တုိင္ၾကားမႈ ၉၂၈ မႈျဖင့္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး ေလ်ာ္ေၾကးေပး အမႈ၊ သိမ္းဆည္းထားၿပီး အသုံး မျပဳသျဖင့္ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ သည့္အမႈ၊ တရားစီရင္ေရးအရ ေျဖရွင္းရန္ အမႈ၊ မွားယြင္းတုိင္ ၾကားမႈတုိ႔ ပါရွိသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ တစ္၀န္းလုံး တြင္ သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမ ဧကစုစုေပါင္း ႏွစ္သိန္းခဲြေက်ာ္ရွိ ၿပီး တပ္သိမ္းေျမ၊ စီမံကိန္းသိမ္း ေျမ၊ အစိုးရဌာနဆုိင္ရာ လုပ္ငန္း 
သိမ္းေျမ၊ တုိင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အဖဲြ႕ သိမ္းေျမမ်ားျဖစ္ သည္ဟု ရွမ္းျပည္နယ္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ေတာင္သူ လယ္သမားေရးရာေကာ္မတီ အ ဖဲြ႕၀င္ ဦး၀င္းႏုိင္စုိးက ေျပာၾကား သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမယာအသုံးခ်မႈ စီမံခန္႔ခဲြေရးေကာ္မတီကို ၂၀၁၃ စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ဖဲြ႕စည္းခဲ့ၿပီး အဆုိပါအဖဲြ႕၌ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန၊
ျပည္နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ အျခားဌာနဆုိင္ရာအခ်ဳိ႕တို႔ ပါ၀င္သည္။

Source: 7Daydaily

Facebook comments