အစိုးရသိမ္းယူထားသည့္ လယ္ေျမမ်ားထဲမွ ဧကသုံးသိန္းေက်ာ္ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေၾကာင္း ေၾကညာ

javascript
အစိုးရသိမ္းယူထားသည့္ ေျမဧက ေလးသိန္းေက်ာ္အနက္သုံးသိန္းခုနစ္ေသာင္းေက်ာ္ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း 
အစိုးရ၏ ေျမအသုံးခ်မႈစီမံခန္႔ခဲြမႈေရးဗဟိုေကာ္မတီက မတ္လ၁၇ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ သည္။

၂၀၁၂ တြင္ လႊတ္ေတာ္၌ ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည့္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈ မ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား နစ္နာမႈ မရွိေရးအတြက္ စုံစမ္းေရးေကာ္ မရွင္အစီရင္ခံစာမ်ားပါ အခ်က္အလက္မ်ား အေပၚအေျခခံ၍ အထက္ပါေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္က ေျဖရွင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိထားသည္။

အထက္ပါပမာဏမွာ လက္ ရွိအစိုးရသက္တမ္းကုန္ခါနီး တစ္လအလို ၂၀၁၆ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၉ ရက္အထိ အဆုိပါေကာ္မတီက ေျဖရွင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိ ထားသည္။

အဆုိပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ရခိုင္၊ မေကြးႏွင့္ စစ္ကိုင္းတုိင္း ေဒသႀကီးတို႔တြင္ ေျမအားလုံးကို ျပန္လည္လဲႊေျပာင္းေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းႏွစ္ခု၌ စုစုေပါင္းေျမဧက တစ္သိန္းေက်ာ္ စြန္႔လႊတ္ခဲ့သည္ ဟု ဆုိသည္။ အဆုိပါ ေကာ္မတီ က ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ရန္ စုစု ေပါင္းေျမဧက သုံးေသာင္းရွိၿပီး ၎တို႔အနက္ မႏၲေလးတုိင္းတြင္ ေျမဧက တစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင္ ေက်ာ္ အမ်ားဆုံးျပန္လည္လဲႊ ေျပာင္းေပးျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ထုိ႔ေနာက္ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ဧကတစ္ေထာင္ခန္႔၊ ဧရာ၀တီတုိင္း တြင္ ဧကသုံးေထာင္ေက်ာ္၊ ရန္ကုန္တုိင္းတြင္ ဧက တစ္ေထာင့္ငါးရာေက်ာ္စသည္ျဖင့္ က်န္ေသး ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ေျမသိမ္းခံထားရသည့္ နစ္ နာသူမ်ားသည္ မိမိတို႔ေျမမ်ား ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္သည့္ေျမမ်ား တြင္ ပါ၀င္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ရပ္ကြက္ ႏွင့္ေက်းရြာ ေျမအသုံးခ်မႈ စီမံခန္႔ ခဲြေရး ေကာ္မတီ႐ုံးမ်ားတြင္ စုံစမ္းႏုိင္သည္ဟု ေၾကညာခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ စြန္႔လႊတ္မည့္ ေျမမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပါက အဆုိပါ ေကာ္မတီထံမွ ေျမပုိင္ဆုိင္ခြင့္ အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ လဲႊေျပာင္း ရယူရမည္ဟုဆုိထားသည္။

ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ရာတြင္ လယ္ေျမမ်ားကို လယ္ေျမလုပ္ကိုင္ခြင့္ ပုံစံ(၇) ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ ေျမ၊ ရြာေျမ၊ သာသနာ့ေျမမ်ားကို ေျမပိုင္ဆုိင္မႈ အေထာက္ အထားမ်ား ထုတ္ေပးမည္ဟု ဆုိသည္။

အဆုိပါ စာရင္းဇယားမ်ား သည္ ေျမအသုံးခ်မႈ စီမံခန္႔ခဲြေရး ဗဟိုေကာ္မတီက ကြင္းဆင္းစစ္ ေဆးထားသည့္ စာရင္းမ်ားမဟုတ္ဘဲ ေအာက္ေျခမွအဆင့္ဆင့္ တက္လာသည့္စာရင္းမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္ လယ္ သမားလက္ထဲ လယ္ေျမမ်ားျပန္ လည္ေရာက္ရွိမႈသည္ အနည္းငယ္သာျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဖဲြ႕စည္းသည့္ ေျမသိမ္းမႈဆုိင္ရာေကာ္မရွင္တြင္ ပါ၀င္သည့္ ဦးခုိင္ေမာင္ရည္က ေျပာသည္။

‘‘ဒါေတြက ရပ္ကြက္၊ ေက်း ရြာက အဆင့္ဆင့္တက္လာတဲ့ ကိန္းဂဏန္းအဆင့္ပါပဲ။ တိက် ခုိင္မာတဲ့ ကိန္းဂဏန္းမဟုတ္ပါ ဘူး။ သူတုိ႔အခမ္းအနားနဲ႔ စြန္႔ လႊတ္တယ္ဆိုတာလည္း ေထာင္ ဂဏန္း၊ ရာဂဏန္းသာ ရွိပါေသး တယ္’’ဟု ၎ကဆက္လက္ေျပာသည္။

လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမ မ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားနစ္နာမႈ မရွိေစေရးအ တြက္ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္က တင္ျပခဲ့သည့္ 
အစီရင္ခံစာတြင္ ေျမယာအမႈေပါင္း တစ္ေသာင္းခုနစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းတြင္ အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။

Source: 7Daydaily

Facebook comments