အငွားအိမ္ရာတိုက္ခန္းမဲေပါက္သူမ်ားအား ေငြေပးသြင္းစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမည္ လက္ရွိေနထိုင္သည္႕အေဆာက္အအုံမ်ား မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ ဖယ္ရွားရန္ အသိေပး

javascript
မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီကတည္ေဆာက္ၿပီး စီးေသာ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ ကမ္းနားလမ္းရွိ အငွားအိမ္ ရာ တိုက္ခန္း မ်ားအား ဧရာဝတီျမစ္အေျချပဳ လုပ္သားမိသားစုမ်ားအား မတ္ ၇ ရက္ႏွင့္ ၈ရက္တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာေလွ်ာက္ထားသူကိုယ္တိုင္ မဲစနစ္ျဖင့္ေနရာ ခ်ထားေပးခဲ့သည္။

တိုက္ခန္းငွားရမ္းခြင့္ရသူမ်ားသည္ မတ္ ၂၈ ရက္မွ ၃၁ ရက္အတြင္း တိုက္ခန္းစတင္ ငွားရမ္းျခင္းစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ တိုက္ခန္းစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္လာေရာက္ သူမ်ားအေနျဖင့္ တိုက္ခန္းမဲႏႈိက္စဥ္ က ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ တိုက္ခန္းငွားရမ္းခြင့္ျပဳလက္မွတ္ (အစိမ္းေရာင္) စာရြက္မူရင္း၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္မူရင္းမ်ားယူေဆာင္၍ ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ရန္ျဖစ္သည္။ တိုက္ခန္းငွား စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးသူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏တိုက္ ခန္းငွားရမ္းခမ်ားကို စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ရက္တြင္ ေပးေဆာင္ ရမည္ျဖစ္ၿပီး ငွားရမ္းခေပးသြင္းသည့္ရက္တြင္ အငွားခ်ထားခံရသည့္ တိုက္ခန္းေသာ့ကို တစ္ၿပိဳင္တည္းေပးအပ္ သြားမည္ျဖစ္သည္။

တိုက္ခန္းငွားရမ္းခြင့္ ရရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ အငွားအိမ္ရာတိုက္ခန္း သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္သည့္ရက္တြင္ မိမိတို႔လက္ရွိေနထိုင္ေနေသာ ဧရာဝတီျမစ္ေဘး အေဆာက္အအုံမ်ားကို မိမိတို႔အစီအစဥ္ျဖင့္ ဖယ္ရွားသြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာ ယာ ေရးေကာ္မတီက အသိေပးထားသည္။

Source: MOI Webportal Myanmar

Facebook comments