ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား အတြက္ နည္းပညာမ်ား ကူညီေပးရန္ ဖိတ္ေခၚ

javascript

ခုိင္ျပည္နယ္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားတည္ေထာင္ရာတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ နည္းပညာအကူအညီမ်ားေပးရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း (UEHRD)က ဖိတ္ေခၚထားေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ရခုိင္ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးကိစၥမ်ား၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ကိစၥရပ္မ်ားလုပ္ ေဆာင္ေနေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္းတြင္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအတြက္အေတြ႕အႀကံဳရွိၿပီး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ အကူအညီမ်ား လုိအပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းတြင္ စီးပြားေရးဇုန္မ်ား ေပၚေပါက္လာၿပီး စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာပါက ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ပဋိပကၡျပႆနာမ်ားလည္းေျပလည္သြားႏုိင္ေၾကာင္း၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားအတြက္ အကူအညီမ်ားေပးၾကရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း UEHRD ၏ ညႇိႏႈိင္း ေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေအာင္ထြန္း သက္ကေျပာသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ေက်ာက္ ျဖဴအထူး စီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အဆုိျပဳထားျခင္းရိွၿပီး ေမာင္ေတာၿမိဳ႕တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ေမာင္ေတာအထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြက္လည္း နည္းပညာပုိင္းမ်ား အကူအညီေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာသီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ရွိ Holding Public Limited ၏ ဥကၠ႒ဦးဝင္းေအာင္က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ေက်ာက္ျဖဴအထူး စီးပြားေရးဇုန္အတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ပုိမုိအားေကာင္းလာရန္အတြက္ ေမာင္ေတာအထူးစီးပြား ေရးဇုန္ကုိ UEHRD အဖြဲ႕ႏွင့္ ေမာင္ ေတာကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တို႔ ပူးေပါင္းၿပီးအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

Source : Yangon Media Group

Facebook comments