ေ႐ႊအေလးခ်ိန္ကို က်ပ္ ပဲ ေ႐ြးအစား ဂရမ္ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးရန္ စီစဥ္

javascript

ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ ေ႐ႊဆိုင္မ်ားတြင္ ေရွးယခင္မွ ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္အထိ အသုံးျပဳေနေသာ ေ႐ႊအေလးခ်ိန္ က်ပ္ ပဲ ေ႐ြးအစား အေခၚအေဝၚမ်ားကို ဂရမ္ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးရန္ ဝန္ႀကီးဌာန ၃ ခုထံ တင္ျပမည္ဟု မႏၲေလးတိုင္း ေ႐ႊလုပ္ငန္းရွင္ အသင္းဥကၠ႒ ဦးတင္ထြန္းကေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳတြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္က က်င္းပသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေ႐ႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ အလုပ္အမႈေဆာင္ အစည္းအေဝးမွ အေလးခ်ိန္ အေခၚအေဝၚ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းအစီအစဥ္ကို သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားထံတင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

“ေျပာင္းလဲျခင္းတာေတာ့ၾကာၿပီ ခြင့္ျပဳခ်က္ က်လာရင္ ေျပာင္းမယ္”ဟု မႏၲေလးတိုင္းေ႐ႊလုပ္ငန္းရွင္ အသင္းဥကၠ႒က ဆိုသည္။
ေ႐ႊအေလးခ်ိန္အတြယ္ အေခၚအေဝၚ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးရန္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔ကို တင္ျပမည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ေ႐ႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။

ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရွိ ေ႐ႊေရာင္းဝယ္မႈမ်ားတြင္ ေ႐ြးအခ်ိန္အတြယ္ႏွင့္ တစ္ပဲအခ်ိန္အတြယ္မ်ား မတူညီမႈရွိေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းႏွင့္ကိုက္ညီေစရန္အတြက္ ေ႐ႊတစ္က်ပ္သားကို ၁၆ ဒသမ ၆၀၆ ဂရမ္ထားၿပီးက်င့္သုံးရန္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနသုံးခုထံ တင္ျပ၍ အဆုံးအျဖတ္ရယူက်င့္သုံးမည္ဟု ဦးတင္ထြန္းက ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားသည္။

Source : The Voice

Facebook comments