အေမရိကန္ဘဏ္ေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ အေမရိကန္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း တိုက္တြန္း

javascript

အေမရိကန္ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ အေမ ရိကန္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း (AMCHAM Myanmar) က ယေန႔ ၾသဂုတ္ လ ၁ ရက္တြင္ တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္မွ ၂၆ ရက္အထိ အစုိးရတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ျပည္တြင္း ဘဏ္ မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္နဲ႔ ေနျပည္ေတာ္ တို႔တြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ျပီးေ နာက္ ယခုလို ေၾကညာခ်က္ထုတ္ တိုက္တြန္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းက ကုမၸဏီ ၁၃ ခု ဘ႑ာေရး ၀န္ေ ဆာင္မႈ လုပ္ငန္းကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ တစ္ခုကို ဦးေဆာင္ၿပီး ရန္ကုန္နဲ႔ ေနျ ပည္ေတာ္တို႔ရိွ သက္ဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အ တိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ စီးပြားေရးအႀကံေပး ပုဂၢိဳလ္၊ ျမန္ မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ MIC အတြင္းေရးမွဴး၊ ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမွဴးဦးစီးဌာန DICA ရဲ႕ ဒုညႊန္ခ်ဳပ္၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီမံ ကိန္း၀န္ႀကီး၊ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠဌ၊ ဘ႑ာေရး ထိန္းသိမ္းမႈဌာနက တာ၀န္ရွိသူ တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

အဆိုပါေတြ႔ဆံုမႈသည္ ဘဏ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အာမခံကုမၸဏီႀကီးမ်ားအပါအ၀င္ အေမရိကန္ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္း မ်ားကို ျမန္မာေစ်းကြက္ ႏွင့္ ေစ်းကြက္ တြင္းမွ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး နားလည္သြားႏိုင္ေအာင္ ရည္ရြယ္ျ ခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ျပင္ အေမရိကန္ဘ႑ာေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြ ကို ျမန္မာေစ်းကြက္ထဲ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ ေအာင္ တိုက္တြန္းသြား ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းက ယေန႔ သတင္းေ ၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အေမရိကန္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္ သံအ မတ္ႀကီး စေကာ့ မာစီယယ္နဲ႔ သံရံုး အရာရွိမ်ားကိုလည္း သြားေရာက္ေတြ႕ ဆံုခဲ့ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ျပဌာန္းသတ္မွတ္ထားတဲ့ တင္းက်ပ္တဲ့ ျပဌာန္း ခ်က္ အက္ဥပေဒ အပိုဒ္ခြဲ ၃၁၁ ႏွင့္ ၃၁၂ တို႔ကို ရုတ္သိမ္းေပးရန္ ၀ါရွင္တန္ အစိုးရကို တိုက္တြန္းခဲ့သည္ ဟု သိရသည္။

အဆိုပါ တင္းက်ပ္ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားက အေမရိကန္ဘ႑ာေရး အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္ တားျမစ္ထား လ်က္ရွိသည္ဟု ၎တို႔က ဆိုသည္။

“ယခုလို တင္းက်ပ္တဲ့ ျပဌာန္းခ်က္ေတြ ရွိေနျခင္းက အေမရိကန္ ကုမၸဏီေတြ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ လက္တြဲၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မယ့္ အရည္အေသြးပိုင္းအေပၚ ထိခိုက္ေစလ်က္ရွိၿပီး အထူးသျဖင့္ေတာ့ ႏိုင္ငံကို တင္ပို႔ေနတဲ့ ပို႔ကုန္ေတြ၊ ႏိုင္ငံမွာလုပ္ေဆာင္မယ့္ ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈေတြနဲ႔ တစ္ျ ခားေသာ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီ ေတြ နဲ႔ တန္းတူ စီးပြားေရးပုိင္းမွာပါ တန္းတူပါ၀င္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈအေပၚ အထူးသက္ေရာက္ေနလ်က္ ရွိပါတယ္” ဟု အေမရိကန္ ကုန္သည္ၾကီးမ်ားအသင္းက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထို႔ျပင္ “အေမရိကန္ဘဏ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းေတြအေနနဲ႔ ၀ါရွင္တန္အ စုိးရက ျပဌာန္းခ်မွတ္ထားတဲ့ တင္းက်ပ္တဲ့ ျပဌာန္းခ်က္ေတြေၾကာင့္ ႏိုင္ငံမွာ တိုက္ရုိက္ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေနျခင္းမရွိသလို ကန္ရ င္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံသူေတြရဲ႕ ေငြေၾကးေတြကို အေမရိကန္အစိုးရထံ ျပန္လည္ ေပး ပို႔ေပးေနျခင္း မရွိေၾကာင္း” AMCHAM Myanmar ၏ အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ Judy Benn က ေျပာသည္။

ျပည့္စံုခိုင္မာေကာင္းမြန္ေသာ စီးပြားေရး၀န္းက်င္ဆိုသည္မွာ ျပည္တြင္းျ ပည္ပ ကုမၸဏီအားလံုး ပါ၀င္ျပီး တားျမစ္ပိတ္ပင္ခ်က္၊ ကန္႔သတ္ခ်က္စည္း မ်ဥ္းေတြ ကင္းလြတ္တဲ့ ၀န္းက်င္တစ္ခုတြင္း လုပ္ကုိင္ႏိုင္ကာ မတူညီကြဲျပား မႈနဲ႔ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈကို အားေပးေသာ၊ ကုမၸဏီမ်ားအားလံုးကို မွ်တေသာ အေျခအေနမ်ား ေအာက္တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ခြင့္ျပဳတဲ့ အ၀န္းအ၀ိုင္း တစ္ခုျဖစ္ရမည္ဟု AMCHAM Myanmar က ေျပာသည္။

Source : Mizzima

Facebook comments