ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ဇန္န၀ါရီ ၁၄ ရက္ေနာက္ပုိင္း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းအျဖစ္ ၁၃၄၉ က်ပ္အထိ ဆက္လက္က်ဆင္း

javascript

ကမၻာ့ေစ်းကြက္အတြင္း ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း က်ဆင္းလာရာ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းသည္ ဇန္န၀ါရီ ၁၄ ရက္ေနာက္ပုိင္း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းထားအျဖစ္ ၁၃၄၉ က်ပ္အထိ ဆက္လက္က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ေစ်းကြက္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္းသည္ အေမရိကန္ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္ ထြက္ေပၚၿပီးေနာက္ပုိင္း အနိမ့္ဆံုး က်ဆင္းမႈအျဖစ္ မတ္ ၂၇ ရက္တြင္ ၉၈ ဒသမ ၆၈ ပြိဳင့္အထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း ဧၿပီလအတြင္း ျပန္က်လာရာ ဧၿပီ ၁၉ ရက္တြင္ ၉၉ ဒသမ ၃၇ ပြိဳင့္အထိ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္းသည္ ဧၿပီ ၁၀ ရက္တြင္ ၁၀၁ ဒသမ ၂၂ ပြိဳင့္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဧၿပီ ၁၃ ရက္ႏွင့္ ၁၇ ရက္တုိ႔တြင္ ၉၉ ဒသမ ၉၆ ပြိဳင့္အထိ ေရာက္ရွိခဲ့ကာ ဧၿပီ ၁၈ ရက္တြင္ ၁၀၀ ဒသမ ၂၂ ပြိဳင့္ ၀န္းက်င္သုိ႔ ျပန္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း ဧၿပီ ၁၉ ရက္တြင္ ၉၉ ဒသမ ၃၇ ပြိဳင့္အထိ က်ဆင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း ၉၅၊ ၉၆ ပြိဳင့္ ၀န္းက်င္သာ ရွိခဲ့ၿပီး ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အေမရိကန္ေရြးေကာက္ပဲြေနာက္ပုိင္း ေဒၚလာေစ်း ျမင့္တက္ခဲ့ရာ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ ၁၀၃ ဒသမ ၅၀ ပြိဳင့္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ပုိင္း အနိမ့္ဆံုး က်ဆင္းမႈအျဖစ္ မတ္ ၂၇ ရက္တြင္ ၉၈ ဒသမ ၆၈ ပြိဳင့္အထိ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဧၿပီ ၁၈ ရက္အထိ ျဖစ္ေပၚေသာ အျမင့္ဆံုးညႊန္းကိန္းမွာ ၁၀၁ ဒသမ ၂၂ ပြိဳင့္ (ဧၿပီ ၁၀ ရက္) ျဖစ္သည္။

မတ္လဆန္းအထိ ကမၻာ့ေစ်းကြက္တြင္ ေဒၚလာေစ်းအညႊန္းကိန္း ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း မတ္ ၁၅ ရက္ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေစ်းႏႈန္း သိသိသာသာ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ ကမၻာ့ေစ်းကြက္တြင္ ေဒၚလာေစ်းအညႊန္းကိန္း က်ဆင္းေနေသာ္လည္း ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ မတ္ ၂၂ ရက္အထိ တစ္ေဒၚလာ ၁၃၆၂ က်ပ္၀န္းက်င္တြင္ ဆက္လက္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ မတ္ ၁ ရက္တြင္ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၃၆၀ ၀န္းက်င္တြင္ရွိေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းသည္ မတ္ ၇ ရက္တြင္ ၁၃၅၅ က်ပ္အထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး မတ္ ၉ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၃၇၀ အထိ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

မတ္ ၁၆ ရက္တြင္ တစ္ေဒၚလာ ၁၃၆၅ က်ပ္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ယင္းေနာက္ပုိင္း မတ္ ၂၇ ရက္အထိ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ အျမင့္ဆံုး ၁၃၆၆ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆံုး က်ပ္ ၁၃၆၀ ၾကားတြင္သာ ဆက္လက္တည္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ မတ္ ၂၈ ရက္တြင္ ၁၃၅၇ က်ပ္အထိ၊ ဧၿပီ ၄ ရက္တြင္ ၁၃၅၄ က်ပ္အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဧၿပီ ၆ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၃၆၂ အထိ ျပန္တက္ခဲ့ၿပီး ဧၿပီ ၇ ရက္မွ ၁၀ ရက္အထိ ၁၃၆၁ ႏွင့္ ၁၃၅၉ က်ပ္ၾကားတြင္သာ တည္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဧၿပီ ၁၁ ရက္တြင္ ၁၃၅၆ က်ပ္၊ ဧၿပီ ၁၂ ရက္တြင္ ၁၃၅၅ က်ပ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ဧၿပီ ၁၃ ရက္မွ ၁၇ ရက္အထိ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ သႀကၤန္ကာလ ပိတ္ခဲ့ရာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း က်ဆင္းေနျခင္းေၾကာင့္ ဧၿပီ ၁၈ ရက္တြင္ တစ္ေဒၚလာ ၁၃၅၁ က်ပ္အထိ၊ ဧၿပီ ၁၉ ရက္တြင္ တစ္ေဒၚလာ ၁၃၄၉ က်ပ္အထိ ဆက္လက္က်ဆင္းလာခဲ့သည္။

ေစ်းကြက္အတြင္း ေဒၚလာေစ်း က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ဗဟုိဘဏ္က ၎၏ ရည္ညႊန္းႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းကုိ ဧၿပီ ၁၉ ရက္၌ တစ္ေဒၚလာ ၁၃၅၆ က်ပ္အျဖစ္ ေလွ်ာ့ခ်သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

Source : Eleven Media group

Facebook comments