ဂ်ပန္အစိုးရ၏ တရားဝင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအကူအညီေခ်းေငြကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စီမံကိန္းေျခာက္ခုျဖင့္ ေထာက္ပံ့

javascript

ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) က ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ 
အလြန္သက္သာေသာ အတုိးႏႈန္းျဖင့္ ဂ်ပန္အစိုးရ၏ တရားဝင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအကူအညီေခ်းေငြ 
(ODA Loan) ကို ျမန္မာအစိုးရ၏ စီမံကိန္း ေျခာက္ခုတြင္ ကူညီမည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ တရားဝင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အကူအညီေခ်းေငြသည္ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၁,၁၉ဝ သန္းခန္႔ တန္ဖိုးရွိၿပီး အဆုိပါ ေခ်းေငြဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ယခုလ
အေစာပိုင္းတြင္ JICA ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရတို႔ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျမႇင့္တင္ေရး၊ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ 
စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကာလရွည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေရးမ်ား၊ ၿမိဳ႕ျပေရေပးေဝေရး၊
ေနရာေဒသတုိင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိႏုိင္ေရးႏွင့္ ရထားပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးက႑မ်ား
ျမႇင့္တင္ျခင္းတုိ႔မွတစ္ဆင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ သက္သာေသာ
ေခ်းေငြစီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ ေထာက္ပ့ံေပးမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းေခ်းေငြ၏ ႏွစ္စဥ္အတုိးႏႈန္းမွာ သုည ဒသမ ဝ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး ဆုိင္းငံ့ကာလ 
၁ဝ ႏွစ္အပါအဝင္ ျပန္ေပးဆပ္ရန္ လိုအပ္သည့္ကာလမွာ ႏွစ္ ၄ဝ ျဖစ္သည္။

ေခ်းေငြကူညီေထာက္ပံ့မည့္ အေသးစိတ္စီမံကိန္းေျခာက္ခုမွာ ပဲခူး ျမစ္ကူးတံတား 
တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္း၊ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးဆုိင္ရာ ေဒသတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ
စီမံကိန္း (အဆင့္ ၂)၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ ႏွစ္ဆင့္ေခ်းေငြ
စီမံကိန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ေရေပးေဝေရးစီမံကိန္း (အပိုင္း ခ) (၁)၊ အဓိကၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ 
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရးစနစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္းႏွင့္ ရန္ကုန္ မႏၲေလး 
မီးရထားလမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ စီမံကိန္း အဆင့္ ၁ (အပိုင္း ၂) တုိ႔ ျဖစ္သည္။

ထိုအထဲမွ ပဲခူးျမစ္ကူးတံတား တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းသည္ ပဲခူးျမစ္ကိုျဖတ္ကာ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ကိုဆက္သြယ္တည္ေဆာက္မည့္ သန္လ်င္တံတားသစ္ 
စီမံကိန္းအတြက္ JICA က ေခ်းေငြေထာက္ပံ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္အၾကား လက္ရွိတြင္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈ 
မ်ားျပားေနျခင္းကို ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္အတြက္ တံတား တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ေခ်းေငြ
ေထာက္ပံ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း JICA က ေျပာသည္။

ပဲခူးျမစ္ေပၚတြင္ တံတားတည္ေဆာက္ျခင္းအားျဖင့္ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္က 
ယာဥ္ေၾကာမ်ား အလြယ္တကူ အဆင္ေျပစြာ သြားလာႏုိင္ၿပီး ယာဥ္သြားလာမႈႏွင့္
ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး ကြန္ရက္မ်ားပိုမိုအားေကာင္းလာေစျခင္းျဖင့္ သီလဝါ
အထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး
တိုးတက္မႈတုိ႔အတြက္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ဆုိသည္။ အဆုိပါစီမံကိန္းကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမွာ ေဆာက္လုပ္ေရး
ဝန္ႀကီးဌာန၏ တံတားဦးစီးဌာနျဖစ္သည္။

ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့ခ်ေရးဆုိင္ရာ ေဒသတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ စီမံကိန္း (အဆင့္ ၂)သည္ 
တစ္ႏုိင္ငံလံုးအႏွံ႔ ေဆာင္ရြက္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္သည့္ လမ္း၊ တံတားမ်ား 
အသစ္ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ျပန္လည္ျပဳျပင္ မြမ္းမံျခင္းႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ ေရရရွိေရး
အတြက္ လိုအပ္သည့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ျခင္း၊ အေဆာက္အအံုအသစ္မ်ား
ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ျပန္လည္ျပဳျပင္ မြမ္းမံျခင္းတုိ႔အတြက္ ေခ်းေငြေထာက္ပံ့ေပးျခင္း
ျဖစ္သည္။

ယင္းသုိ႔ ေဒသအတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ စီမံကိန္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ျခင္းျဖင့္ ယင္းေနရာမ်ားရွိ
အေျခခံလူမႈအေဆာက္အအံုမ်ားကို အသံုးျပဳမႈ တုိးတက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္သည္ဟု 
သတင္းထုတ္ျပန္မႈတြင္ JICA ဆုိသည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ ႏွစ္ဆင့္ေခ်းေငြ စီမံကိန္းသည္ 
ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဘဏ္တြင္ တစ္ဆင့္ခံေခ်းေငြစနစ္ကို ထူေထာင္ျခင္းအားျဖင့္ 
လယ္ယာသမားမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွစ္ရွည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေခ်းေငြ 
ရယူႏုိင္မည့္လမ္းေၾကာင္းကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းစီမံကိန္းတို႔ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ေရေပးေဝေရး စီမံကိန္း အပိုင္း ခ (၁) မွာမူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ 
ၿမိဳ႕တြင္းေနရာမ်ားႏွင့္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ တစ္ေန႔လွ်င္ ေရဂါလန္ သန္းေပါင္း 
၆ဝ ျဖန္႔ေဝေပးႏုိင္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ ေခ်းေငြေထာက္ပံ့သြားမည္ျဖစ္သည္။

ကုကၠိဳဝျမစ္ေၾကာင္းမွ ေရကိုရယူ၍ ၂ဝ၂၅ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းကို အၿပီး
သတ္ႏုိင္ရန္ ရည္မွန္းထားၿပီး စီမံကိန္း အပိုင္း ခ ကို ၂ဝ၁၄ ခု၊ စက္တင္ဘာလတြင္ 
သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အေရွ႕ပိုင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ 
သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တုိ႔ကို တစ္ေန႔လွ်င္ ေရဂါလံ သန္းေပါင္း ၄ဝ ေပးေဝႏုိင္ေရး
အတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ စီမံကိန္းအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမွာ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ အင္ဂ်င္နီယာ (ေရႏွင့္ သန္႔ရွင္းမႈ) ဌာနက
ျဖစ္သည္။

အဓိက ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရးစနစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္းသည္
မႏၲေလးၿမိဳ႕အပါအဝင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားအားလံုးရွိ အဓိကၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးရာ၌ လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ားကို
ျဖည့္တင္းေပးျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး မီးရထားလမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈစီမံကိန္း အဆင့္ ၁ (အပိုင္း ၂) အား 
ေခ်းေငြေထာက္ပံ့ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ရန္ကုန္မွ ေတာင္ငူအထိ ရထားလမ္းပိုင္းႏွင့္ 
ဆက္ႏြယ္သည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ လက္ရွိတည္ရွိေနေသာ မီးရထားလမ္းမ်ား 
ေခတ္မီလာေစျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔ အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း 
JICA က ၄င္းတုိ႔ ၏ သတင္းထုတ္ျပန္မႈတြင္ ေဖာ္ျပထားခဲ့သည္။

Source : Myanmar Time

Facebook comments