အစုိးရသစ္က ေရာင္းခ်သည့္တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာမ်ားတြင္ အခန္းပုိ ၁၆၀ ေက်ာ္ က်န္ရွိေန

javascript

လက္ရွိေရာင္းခ်ေန ေသာ ကေနာင္၊ ေရႊလင္ဗန္းႏွင့္ ယုဇနတန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္း  တုိ႔တြင္ ထပ္မံေရာင္းခ်ရန္အခန္း မ်ားပိုေနေသးေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဦးစီးဌာနမွ သတင္း ရရွိသည္။

ေရႊလင္ဗန္းအိမ္ရာတြင္ အ ခန္းေပါင္း ၂၄၀ေရာင္းခ်ရန္စီစဥ္ ထားရာ ဘဏ္မွတစ္ဆင့္ေလွ်ာက္ ထားသူ ၁၀၁ဦးသာရွိသည္။ ယုဇ နတန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာတြင္ အခန္း ေပါင္း ၅၇၁ခန္းေရာင္းရန္စီစဥ္ ထားရာ အခန္း ၁၆ခန္းသည္ ေလွ်ာက္ထားမည့္သူမရွိေသး ေၾကာင္းႏွင့္ ကေနာင္တန္ဖုိးနည္း အိမ္ရာတြင္ အခန္း ၈၀ေရာင္းခ် ရန္စီစဥ္ထားရာ ၁၀ခန္းပုိေနေသး ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္အဆုိပါအိမ္ရာစီမံကိန္း သံုးခုရွိ အခန္းေပါင္း ၁၆၀ေက်ာ္ပုိ ေနျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘အမ်ားစုက ေျမညီထပ္ကို လုိခ်င္တာမ်ားေတာ့ အေပၚထပ္ ေတြကို သိပ္မေလွ်ာက္ၾကဘူး။ ဒါ ေၾကာင့္ အခန္းတခ်ဳိ႕ပိုေနတာ’’ဟု ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဦးစီးဌာန မွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦး ေမာင္ေမာင္လြင္က 7Day Daily အား ေျပာသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္တြင္ေငြက်ပ္သိန္း ၃၀ ျပည့္ေသာေၾကာင့္ ဘဏ္စာ ရင္း ဖြင့္လွစ္ထားသူမ်ားအား အိမ္ ရာေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေပးၿပီးအဆုိ ပါအခန္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

အစုိးရသစ္လက္ထက္ပထ မဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ဘဏ္ေခ်းေငြ ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေသာ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားအနက္ ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕ နယ္ရွိ ယုဇနအိမ္ရာစီမံကိန္းကို အမ်ားဆုံးေလွ်ာက္ထား၀ယ္ယူ ၾကေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္လြင္ ကေျပာသည္။

ပုိေနေသာ အခန္းမ်ားကို ဘဏ္စာရင္းအေကာင့္ဖြင့္ထားသူမ်ားထဲမွအလွည့္က် စီနီယာအလုိက္ထပ္မံ ေရာင္းခ်မည့္ အစီအစဥ္မ်ားရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ေရာင္းခ်ရာတြင္ ကုမၸဏီ၀န္ ထမ္း၊ အစုိးရ၀န္ထမ္းႏွင့္ သာမန္ျပည္သူအၿငိမ္းစားမ်ားဟူ၍ အုပ္စုအလိုက္ ခြဲျခားေရာင္းခ်ေနသည္။

တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာ၀ယ္ယူ ခြင့္ရရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ဘဏ္သုိ႔ ႏွစ္ပတ္အတြင္းလာေရာက္ဆက္ သြယ္ရန္ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယခင္အစုိးရလက္ထက္က ရန္ကုန္တြင္ ေရႊလင္ဗန္း အပိုင္း (၁)ႏွင့္ အပုိင္း(၂)၊ က်န္စစ္သား၊ ယုဇန၊ ကေနာင္တန္ဖုိးနည္းအိမ္ ရာစီမံကိန္းငါးခုတည္ေဆာက္ခဲ့ သည္။ သို႔ေသာ္ ေရႊလင္ဗန္းအိမ္ ရာစီမံကိန္းမွ အခန္းေပါင္းေျခာက္ ရာေက်ာ္ကိုသာ ယခင္အစုိးရ လက္ထက္တြင္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဦးစီးဌာနမွ ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့ ေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္လြင္က ေျပာသည္။

ယခုေရာင္းခ်ေနေသာ အိမ္ ရာစီမံကိန္းမ်ားမွာ ၿပီးခ့ဲသည့္အစုိး  ရလက္ထက္က စတင္တည္ ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ယခုအစုိးရသစ္ လက္ထက္ေရာက္မွ ၿပီးစီးေသာ ေၾကာင့္ ယခုႏွစ္တြင္ ေရာင္းခ်ႏုိင္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ အစုိးရလက္ထက္က မဲႏႈိက္သည့္စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး ယခုအစုိးရသစ္ လက္ထက္တြင္ ဘဏ္၌ ေငြစု ထားသူမ်ားကိုသာ ဦးစားေပး ေရာင္းခ်သည့္စနစ္ကို က်င့္သုံး ေနေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဦးစီးဌာနက တည္ ေဆာက္ၿပီးစီးသမွ် တန္ဖုိးနည္း အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားမွ စုစုေပါင္း အခန္းေပါင္း ၂,၀၀၀ကို ကနဦး ေရာင္းခ်ေနျခင္းျဖစ္သည္။

Source : 7day Daily News

Facebook comments