ျပည္တြင္းအေမရိကန္ေဒၚလာေစ်းကြက္ တည္ၿငိမ္လာေစဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္

javascript

ျပည္တြင္းအေမရိကန္ေဒၚလာေစ်းကြက္ တည္ၿငိမ္လာေစဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္

 

အေမရိကန္ေဒၚလာေစ်း ျမင့္တတ္မႈေၾကာင့္ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္အတြင္း သိသိ

သာသာေျပာင္းလဲသက္ေရာက္မႈ မရိွႏိုင္ေသာ္လည္း ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား

တင္သြင္းမႈမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ

ျမင့္တတ္လာ၍ အနည္းႏွင့္အမ်ားအခက္အခဲႀကံဳေတြ႔ႏိုင္ဖြယ္ရိွေၾကာင့္ အိမ္ၿခံေျမ

ေစ်းကြက္ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားမွ သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

 

ေဒၚလာေစ်းျမင့္တက္ျခင္း အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ စားေသာက္ကုန္၊ လူသံုးကုန္အခ်ိဳ႕

ေစ်းႏႈန္းျမင့္တတ္ျခင္းမ်ားရိွေနၿပီး သြင္းကုန္တင္သြင္းမႈအခ်ိဳ႔အား ကန္႔သတ္ရပ္ဆုိင္း

ထားရသည့္ အေျခအေနရိွေနသည္။ ႏိုင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္မႈႏႈန္းထားကို လက္ရိွ

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ တုိက္ရိုက္ထိန္းခ်ဳပ္၍ မရႏိုင္ေသာ္လည္း မူ၀ါဒပိုင္းဆုိင္ရာမ်ား

ျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ေငြေၾကးဆုိင္ရာ

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ထြန္းႏိုင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

ေငြေၾကးေစ်းႏႈန္း မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေနမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအျဖစ္

သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အ၀ယ္ရပ္ထားျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္အခ်ိဳ႔တြင္ ကုန္သြယ္

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ႏိုင္ငံျခားေငြစာရင္း ဖြင့္ခြင့္ျပဳရန္ စီစဥ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား

အတြက္ ေဒၚလာေငြျဖင့္ ေခ်းေငြေပးအပ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ အလုပ္လုပ္

ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းသုိ႔ ေငြလႊဲျခင္းကို တရား၀င္ခြင့္ျပဳေပးရန္ စီစဥ္ေနျခင္း

မ်ား ရိွေနၿပီး ေဒၚလာအေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္အတြင္း၌လည္း ေစ်းျမင့္တက္ခ်ိန္တြင္

အ၀ယ္သာရိွၿပီး ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္းမရိွေသာ ေငြလဲေကာင္တာမ်ားရိွလာသျဖင့္

အ၀ယ္ပိုမုိလုိက္လာၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာအား အမွန္တကယ္အသံုးျပဳရန္ လုိအပ္

ေနသည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။

 

ထုိသို႔ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ မလုိက္နာသည့္ ေငြလဲေကာင္တာမ်ားအား ဗဟုိ

ဘဏ္မွ ေခၚယူသတိေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရသလုိ သတိေပးခ်က္အား မလုိက္နာ

သည့္ ေငြလဲေကာင္တာမ်ားအား လုိင္စင္ပိတ္သိမ္းသည္အထိ အေရးယူေဆာင္ရြက္

ရန္ စီစဥ္ခဲ့ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒၚလာေစ်းအနည္းငယ္ ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာ

တတိယပတ္ ေနာက္ဆံုးရက္မ်ား၌ ၁၄၀၀ ၀န္းက်င္၌ အတက္အက် ကြာဟခ်က္

အနည္းငယ္ျဖင့္ ရပ္တည္လ်က္ ရိွေနၿပီး ေစ်းကြက္မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္ႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေစရန္အတြက္ ဒီဇင္ဘာ တတိယပတ္အတြင္း

ေနျပည္ေတာ္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးရံုး၌ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး၊ ျပည္ေထာင္စု

၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္း၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီး ျပည္ေထာင္စု

၀န္ႀကီးေဒါက္တာဦးသန္းျမင့္၊ ဗဟုိဘဏ္ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္ႏွင့္ အျခားဌာန

ဆုိင္ရာတာ၀န္ရိွသူမ်ားက ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္

ခဲ့ၿပီး သြင္းကုန္တင္သြင္းမႈက႑တြင္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အျခားမရိွမျဖစ္ လုိအပ္ခ်က္

ရိွသည့့္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းမႈကို စိစစ္ခြင့္ျပဳရန္၊ ဆက္သြယ္ေရးလုိင္စင္ရ ကုမၸဏီမ်ား

အေနျဖင့္လည္း ျပန္လည္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ျပည္ပသုိ႔ ေငြလႊဲေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအား

စိစစ္ရန္၊ ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈအေပၚ သင့္တင့္သည့္ အခြန္ႏႈန္းမ်ားအား ေျဖေလ်ာ့ေပးရန္၊

ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းေနမႈအေပၚ အခြန္တုိးျမွင့္ေကာက္ခံရန္အတြက္ သံုးသပ္ရန္နွင့္

ပို႔ကုန္တင္ပို႔ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားအား ဘဏ္စာရင္းမ်ား မွန္မွန္ကန္ကန္တင္ျပေစရန္ႏွင့္

မွန္ကန္စြာတင္ျပႏိုင္ျခင္း မရိွေသာ ကုမၸဏီမ်ားအား အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ ကိစၥမ်ား

ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ကမ ၻာ့ေငြေၾကးေစ်းကြက္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာသည္ တျဖည္းျဖည္း ပိုမုိခိုင္မာ

လာေနၿပီး ႏိုင္ငံအမ်ားစု၌လည္း အေမရိကန္ေဒၚလာေစ်းကြက္ေကာင္းမြန္၍ ျမန္မာ

ႏိုင္ငံနည္းတူ မိမိတုိ႔ေငြေၾကးတန္ဖုိးက်ဆင္းမႈမ်ားအား ႀကံဳေတြ႔လ်က္ ရိွေနေသာ္လည္း

ေဒၚလာေစ်းျမင့္တက္မႈကို အခြင့္ေကာင္းယူ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ား၊ ျပည္တြင္း၌ တရားမ၀င္

လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ ၀င္ေရာက္လည္ပတ္ေနေသာ ေဒၚလာေငြေၾကးမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္း

ေငြေၾကးေစ်းကြက္မွာ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ခက္ခဲရႈပ္ေထြးမႈမ်ား ရိွေနေၾကာင္း သိရသည္။

 

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတုိးျမွင့္ျခင္းႏွင့္ ပို႔ကုန္တုိးျမွင့္ေရး အစီအစဥ္မ်ားအား အေကာင္အထည္

ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ လာမည့္ကာလမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားေငြေပးေငြယူ ရွင္းတန္းမ်ား

အေျခအေန ေကာင္းမြန္လာၿပီး ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြ ၀ယ္လုိအားႏွင့္ ေရာင္းလုိအား မွ်တလာပါက 

က်ပ္ေငြတန္ဖုိးခုိင္မာလာႏိုင္ေၾကာင္း ဗဟုိဘဏ္မွ တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္တြင္း၌ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားအား လြတ္လပ္စြာလုပ္ကိုင္ခြင့္ေပး၍ အေသးစားႏွင့္

အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ပုိမုိအေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္ပါကလည္း ေငြေၾကး

က႑ အေထြေထြ ျပႆ နာမ်ား ေလ်ာ့ပါးႏိုင္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက သံုးသပ္

ေျပာၾကားသည္။

ယခုတပတ္အတြင္း ကမ ၻာ႔ဘဏ္မွေန၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ခုိင္မာသည့္ ေငြေရးေၾကးေရး

က႑တစ္ခု အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဘဏ္လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

တုိးခ်ဲ႔ရန္၊ အေသးစားေခ်းေငြ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အာမခံလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လည္း

အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ကမ ၻာ႔ဘဏ္ အျပည္အျပည္ဆုိင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔

ရန္ပံုေငြမွ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ အား ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြ ေပးအပ္မည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

 

ေဒၚလာ၀ယ္လုိအား သိသိသာသာ က်ဆင္းလာျခင္း၊ သြင္းကုန္တင္သြင္းသူမ်ားမွ အ၀ယ္

ရပ္ဆုိင္းထားျခင္းေၾကာင့္ demand က်လာျခင္း၊ ျပည္ပရိွ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ားမွ ျပည္တြင္း

သို႔ လႊဲေငြမ်ားအား တရား၀င္ ခြင့္ျပဳရန္ စီစဥ္ေနျခင္း၊ ျပည္ပပို႔ကုန္မ်ား ပိုမုိတင္ပို႔လာႏိုင္ေစ

ႏိုင္မည့္ ေစ်းကြက္မ်ား ရိွေနျခင္းစသည္တုိ႔ေၾကာင့္ ေဒၚလာေစ်း ျပန္လည္က်ဆင္းလာရန္

အတြက္ အလားအလာမ်ား ရိွေနေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သံုးသပ္ေျပာၾကားလ်က္

ရိွသည္။

 

Property Media Team

www.Property.com.mm

Facebook comments