ေမာ္လၿမိဳင္အိမ္ၿခံေစ်းကြက္၌ အရစ္က်ျဖင့္ ေျမကြက္အေရာင္းေခၚဆုိမႈမ်ားရိွ

javascript

ေမာ္လၿမိဳင္အိမ္ၿခံေစ်းကြက္၌ အရစ္က်ျဖင့္ ေျမကြက္အေရာင္းေခၚဆုိမႈမ်ားရိွ

 

လူေနဖြံ႔ၿဖိဳး၍ စီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာက် ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေသာ ေမာ္လၿမိဳင္

ၿမိဳ႕  ႏွင့္အနီးၿမိဳ႔စြန္ရပ္ကြက္မ်ားအတြင္း ၿခံေျမအေရာင္းေခၚဆုိမႈမ်ား ရိွေနၿပီး

အေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္အားျဖင့္ ႀကိဳက္ေရာင္းႀကိဳက္၀ယ္ မဆုိးမေကာင္း

အေျခအေန ရိွေၾကာင္း စံုစမ္းသိရိွရသည္။ ေတာင္၀ိုင္းရပ္ရိွ ေျမကြက္မ်ားႏွင့္

ေမာ္လၿမိဳင္တကၠသိုလ္အနီး ၿခံေျမအခ်ိဳ႔ အေရာင္းမ်ား ရိွေနၿပီး ၿမိဳင္သာယာ

ရပ္ကြက္အတြင္း၌လည္း သိန္း ၂၀၀ မွ ၄၀၀ ၾကား ေျမကြက္ အေရာင္းေခၚ

ဆုိမႈမ်ား ရိွေၾကာင္း စံုစမ္းသိရိွရသည္။

 

ေမာ္လၿမိဳင္ ေတာင္၀န္းဘက္ေတြမွာ ေျမကြက္အေရာင္းေတြမ်ားတယ္

ပ်မ္းမွ်ေပါက္ေစ်းအေနနဲ႔ဆုိရင္ ၂၅x၃၅ ေလာက္ကို သိန္း ၁၇၀ ပတ္၀န္း

က်င္ေခၚပါတယ္ ေပ ၃၀x၆၀ ေလာက္ဆုိရင္ သိန္း ၂၅၀ ေလာက္ ေခၚတယ္ 

အမ်ားစုကေတာ့ သိန္း ၁၂၀ ေလာက္ေန ၂၀၀ အတြင္း ေျမကြက္ေတြမ်ား

ပါတယ္ အေထာက္ထား စာခ်ဳပ္စာတမ္း ေ႔ရွေနေ႔ရွရပ္ အခုိင္အမာနဲ႔ အရစ္

က်ေရာင္းေပးလာတာေတြလည္းရိွလာတယ္ ေရာင္းသူ၀ယ္သူ အဆင္ေျပ

တာေပ့ါ ၃ လေလးလ အရစ္က် စသျဖင့္ အေရာင္းေတြ ရိွပါတယ္ သိန္း

၁၀၀ ၀န္းက်င္နဲ႔ ၁၀၀ ၀န္းက်င္နဲ႔ ၁၀၀ ေအာက္ အကြက္ေတြကို ပိုစံုစမ္းၾက

တာေတြ႔ရတယ္အမ်ားစု တတ္ႏိုင္တဲ့ေစ်းေပ့ါ သိန္း ၁၀၀ ေက်ာ္ဆုိရင္ေတာ့ 

လမ္းအတြင္းဘက္ပိုင္းေတြမွာ အေရာင္းေခၚတာေတြ ရိွပါတယ္ ” ဟု

ေဒသခံ အက်ိဳးေဆာင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

 

ေျမကြက္ရွာေဖြသူမ်ားလည္း မ်ားျပားၿပီး ၀ယ္လက္အမ်ားစုမွာ ၿမိဳ႔ေပၚလမ္းမ

တန္းေနရာမ်ားထက္ ေစ်းပုိမုိသက္သာေသာ ရပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ အေ၀းေျပး

လမ္းမေဘးေနရာမ်ားအား ပိုမုိစိတ္၀င္စားၾကေၾကာင္း၊ ေနရာေကာင္းလမ္းသာ

လွ်င္ ေခၚဆုိေစ်းအတုိင္းရတတ္၍ ေရာင္းရန္အားသန္ေသာ ေျမကြက္ပိုင္ရွင္မ်ား 

ပိုမုိေတြ႔လာရသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

 

Property Media Team

www.Property.com.mm

 

 

 

 

 

 

 

Facebook comments