သီလဝါစက္မႈဇုန္၌ သတၱဳပုံေဖာ္စက္႐ုံ တည္ေဆာက္ေန

javascript

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ တြင္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၈ဝဝဝ ခန္႔ရွိ သတၱဳ ပုံေဖာ္စက္႐ုံတည္ေဆာက္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းစက္႐ုံကုိ ကမၻာ့ဦးေဆာင္ သတၱဳလႊာဖုံးႏွင့္ အေရာင္ျခယ္ စတီးလ္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ေသာBluescope Australia က က်ပ္ သန္းေပါင္း ၈ဝဝဝ ခန္႔ရွိေသာ(အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၄ သန္း) ကုိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ ျဖစ္သည္။

''ကြၽန္ေတာ္တို႔ သတၱဳပုံေဖာ္စက္႐ုံတည္ေဆာက္ရျခင္းမွာ ျမန္မာ့ေဆာက္ လုပ္ေရးနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေပၚ ယုံၾကည္မႈကုိ ျပသျခင္းျဖစ္ပါ တယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အရည္အေသြးျမင့္ပစၥည္းမ်ားကုိ ပံ့ပုိး ေပးခ်င္တဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ တည္ေဆာက္ ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တုိးတက္မႈနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈျဖစ္လာမယ့္အျပင္ ေဒသခံ ျပည္သူေတြအတြက္လည္း အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းနဲ႔လုပ္ငန္း ကြၽမ္း က်င္မႈေတြကုိလည္း ရရွိလာမွာျဖစ္ ပါတယ္'' ဟု Bluescope Myanmar ဥကၠ႒ Mr. Thian Aun Goh က ေျပာသည္။

အဆုိပါ စက္႐ုံမွ အရည္အေသြးျမင့္ သတၱဳလႊာဖုံးစတီးလ္ အမုိးမ်ားႏွင့္ စတီးလ္နံရံကာမ်ား ထုတ္လုပ္မည့္ အျပင္ ျမန္မာ့ကုန္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကုိ အေထာက္အကူျပဳသည့္ အလွဆင္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းပစၥည္းမ်ားကုိလည္း ထုတ္လုပ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသတၱဳပုံေဖာ္ စက္႐ုံသည္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ တတိယပတ္က စတင္ေဆာက္လုပ္ေနၿပီး ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ကာ လုပ္ငန္း စတင္လည္ပတ္ႏုိင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထား ေၾကာင္း သိရသည္။

Source: MOI Webportal Myanmar

Facebook comments