ျမန္မာအပါအ၀င္ GMS အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံေတြအၾကား အေျခခံအေဆာက္အအံုပိုင္းဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈေတြတုိးျမင့္ဖို႔သေဘာတူ

javascript
မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ GMS အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံေတြအၾကား က်င္းပခဲ့တဲ့ ၀န္ႀကီးအဆင့္ ညီလာခံမွာ ေနာက္ထပ္ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈအစီအစဥ္သစ္တစ္ခုကို သေဘာတူဆံုးျဖတ္လိုက္ျပန္တာေၾကာင့္
ေဒသတြင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကြန္ရက္ေဖာ္ေဆာင္မႈပိုင္းမွာရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈေတြတုိးျမင့္ရရွိလာႏိုင္ဖို႔ အလားအလာေကာင္းေတြ ရွိလာေနတယ္လို႔ ႏိုင္ငံတကာသတင္းတစ္ရပ္မွာ 
ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

GMS ႏိုင္ငံေတြျဖစ္ၾကတဲ့ တရုတ္၊ လာအို၊ ဗီယက္နမ္၊ ကေမၻာဒီးယား၊ ထုိင္းနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတု႔ိက ၀န္ႀကီးေတြအေနနဲ႔ ေဒသတြင္းရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမူေဘာင္အစီအစဥ္ေဖာ္ေဆာင္မႈ ဒုတိယအဆင့္အေနနဲ႔ ေနာက္ထပ္အေျခခံအေဆာက္အအံုနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖဳိးမႈဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈစီမံကိန္း ၁၄ ခုကို အတည္ျပဳလိုက္ႏိုင္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

အခုဆုံးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္လည္း အရင္အစီအစဥ္ေတြမွာ အတည္ျပဳ ထားၿပီးျဖစ္တဲ့ စီမံကိန္းေပါင္း ၉၃ ခုကေန ယခုအခါမွာေတာ့ စုစုေပါင္း၁၀၇ ခုအထိ တုိးျမင့္ေဖာ္ေဆာင္ရေတာ့မွာ
လည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ဘ႑ာေရးပိုင္းဆုိင္ရာ ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈေတြကေတာ့ အရင္းအျမစ္မ်ဳိးစံုကေနရယူလုပ္ေဆာင္မွာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတြရဲ႕အစိုးရေတြ၊ ပုဂၢလိကက႑၊ အာရွဖြံ႔ၿဖဳိးေရးဘဏ္နဲ႔ ကမၻာ့ဘဏ္၊ JICA နဲ႔ AIIB လုိမ်ဳိး မိတ္ဘက္ ဖြံ႔ၿဖဳိးမႈဘဏ္ေတြလိုမ်ဳိး အဖြဲ႕အစည္းေတြကေန ၀င္လာမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

" အခုလိုမ်ဳိး မဲေခါင္ျမစ္တစ္ေလွ်ာက္က ႏိုင္ငံေတြအၾကား ဆက္သြယ္ မႈကြန္ရက္တုိးျမင့္ေဖာ္ေဆာင္ေပးတာက ေဒသခြဲတြင္း ပိုၿပီးျပည့္စံုတဲ့ အလားအလာေကာင္းေတြနဲ႔ ခုိင္မာတဲ့အုတ္
ျမစ္တစ္ခုကို ခ်မွတ္ေပး လိုက္သလိုပါပဲ" လို႔ ADB ဘဏ္ရဲ႕ ဒုတိယဥကၠဌ Stephen Groff ကေျပာသြားပါတယ္။

Source: SFJ Strategy First

Facebook comments