သန္လ်င္ေဒသ၀န္းက်င္ လူမႈစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ စီမံကိန္းတစ္ခု

သန္လ်င္ေဒသ၀န္းက်င္ လူမႈစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ စီမံကိန္းတစ္ခု

 

ေဒသတစ္ခု၏ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၊ ကုန္စည္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈမ်ား တုိးတက္

ေကာင္းမြန္ေစဖုိ႔အတြက္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔မႈ လြယ္

ကူျမန္ဆန္မႈတုိ႔သည္ အဓိကက်ေသာ အေျခခံအခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္

စြာ ယခုကာလမ်ားတြင္ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႔ျပေက်းလက္မ်ားအထိ လမ္းတံတား

သစ္မ်ားကို စီမံေဆာက္လုပ္ေနျခင္းက ဆုိင္ရာေဒသအသီးသီးရိွ ျပည္သူတုိ႔

အတြက္လူမႈစီးပြားဘက္စံု တုိးတက္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူေကာင္းမ်ား 

ျဖစ္သည္။

 

သန္လ်င္ၿမိဳ႔နယ္အတြင္း၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔သစ္စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 

လ်ာထားခ်က္မ်ား ရိွေနသည့္အတူ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင့္ စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ား 

တိုးခ်ဲ႔တည္ေဆာက္လာေနျခင္း ထပ္မံ၀င္ေရာက္လာႏိုင္ေသးသည့္ ျပည္တြင္း

ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမွင့္ ပညာတကၠသိုလ္မ်ားရိွေနျခင္း 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႔တြင္း သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကသည့္ သန္လ်င္ေဒသခံမ်ား 

အမ်ားအျပားရိွေနျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးက႑မွာ ယခုထက္

ပိုမို ေကာင္းမြန္တုိးတက္ရန္မျဖစ္မေန လုိအပ္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။

 

သန္လ်င္ၿမိဳ႔သည္ ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခရိုင္ၿမိဳ႔တစ္ၿမိဳ႔ျဖစ္ေသာ္လည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအား

ေႏွးေကြးလ်က္ ရိွေနေသးၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ ကုန္သြယ္ေရေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္

စက္မႈဇုန္မ်ား၌ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးတက္ျမင့္မားလာေရး

တုိ႔ကိုအဓိကအားထားေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေဒသတစ္ခုျဖစ္သည္။

 

စက္မႈဇုန္မ်ားႏွင့္နီးစပ္ရာ ေနရာေဒသမ်ားအတြင္ ေျမယာအေရာင္းအ၀ယ္ေစ်း

ကြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေဒသတစ္ခုျဖစ္ၿပီး က်န္ေသာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး

ျမိဳ႔နယ္မ်ားရိွ စက္မႈဇုန္မ်ားထက္ ေျမယာေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္လ်က္ကာ စက္မႈဇုန္

အတြင္း စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ား ပိုမုိျဖစ္ထြန္းလာသည့္အတြက္ သန္လ်င္ၿမိဳ႔နယ္ရိွ 

အိမ္ရာအခ်ိဳ႔ႏွင့္လံုးခ်င္းအငွားေစ်းကြက္မ်ားလည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္တုိးတတ္လာ

ကာ ျမတ္ရတနာအိမ္ရာ၊ ေအာင္ခ်မ္းသာအိမ္ရာမ်ားအတြင္းရိွလံုးခ်င္းမ်ားႏွင့္ 

Star City အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာမ်ားတြင္လည္း ႏိုင္ငံျခားသား ငွားရမ္းေနထုိင္မႈမ်ား 

ပိုမုိေတြ႔ရသည္ဟု ေဒသခံအက်ိဳးေဆာင္မ်ားမွ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။ 

 

သံလ်င္ၿမိဳ႔ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔အား တံတားႏွစ္စင္း ဆက္သြယ္ထားရိွထားေသာ္လည္း

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အားနည္းခ်က္အေနျဖင့္ ျပည္သူအမ်ားစု သြားလာ

ျဖတ္သန္းၾကသည့္ အမွတ္ ၁ ရန္ကုန္ - သန္လ်င္ တံတားမွာ လမ္းအ၀င္အထြက္

မ်ား က်ဥ္းေျမာင္းျခင္း တံတားေပၚ၌ ကားပ်က္ စက္ခ်ိဳ႔ယြင္းမႈမ်ား ျဖစ္ပါက

အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေျဖရွင္းလုပ္ေဆာင္ရျခင္း၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား

မ်ား စာေမးပြဲေျဖဆုိသည့္ ရက္မ်ားအတြင္း ႏွစ္စဥ္တုိင္းလုိလုိ သြားလာမႈ

အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ရျခင္းမ်ား ရိွေနၿပီး  တံတားေၾကးေကာက္ခံျခင္း ကိစၥမွာလည္း

အခ်ိန္ေလလြင့္မႈမ်ား ျဖစ္ရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

 

 အမွတ္ ၂ ဒဂံု - သန္လ်င္တံတားမွာ သြားလာရ ေ၀းသည့္အတြက္ ယာဥ္အမ်ားစု

ျဖတ္သန္းသြားလာမႈ မရိွပဲ မျဖစ္မေန အေျခအေနမ်ိဳးမ်ားမွသာ ထုိတံတားမွ သြား

ၾကသည္ဟု ဆုိသည္။  

 

မၾကာမီကာလအတြင္း တည္ေဆာက္ေတာ့မည့္ အမွတ္ ၃ ရန္ကုန္ - သံလ်င္တံတား

စီမံကိန္းမွာ ေလးလမ္းသြားတံတားႀကီးအျဖစ္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 

ယခင္ထက္ပိုမုိ အခ်ိန္ကုန္သက္သာျမန္ဆန္စြာ ကူးသန္းသြားလာႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ႏွင့္ အလြယ္တကူ ဆက္သြယ္သြားလာႏုိင္ပါက သန္လ်င္ၿမိဳ႔နယ္အတြင္း 

ေဒသလူမႈစီးပြားမ်ား တုိးတက္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္လာ

မည္ျဖစ္ၿပီး စက္မႈဇုန္လုပ္ငန္းမ်ားအပါအ၀င္ အေျခခံ လူေနမႈ အိမ္ရာအေဆာက္အအံု

မ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္ေျပာင္းလဲျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားလည္း တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာႏိုင္ဖြယ္ရိွသည္။


Property Media Team

www.Property.com.mm

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook comments