သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ကုမၸဏီ ၆၈ ခုကို ခြင့္ျပဳၿပီးျဖစ္

javascript
သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရး ဇုန္တြင္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ရန္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ကုမၸဏီ မ်ားထဲမွ ကုမၸဏီေပါင္း ၆၈ ခုကို ပါမစ္ထုတ္ေပးထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သီလ၀ါထူး
စီးပြားေရး ဇုန္စီမံ ခန္႔ခဲြေရးေကာ္မတီက သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ၏ ကနဦးစီမံကိန္းဟက္တာ ၄၀၀ ဧရိယာအတြင္း လုပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္ ထုတ္ေပးထားသည့္ ပါမစ္အေရ အတြက္ကို ႏုိ၀င္ဘာ ဒုတိယပတ္ တြင္ 
ထုတ္ျပန္သည္။

ပါမစ္ထုတ္ေပးသည့္ ကုမၸဏီ မ်ားထဲတြင္ လက္အိတ္စက္႐ံု၊ ဓာတ္ခဲထုတ္လုပ္သည့္ စက္္႐ံု၊ ကင္မရာမွန္ဘီလူးမ်ား ထုတ္လုပ္ သည့္ စက္႐ံုမ်ားအထိ ပါ၀င္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ပါမစ္ထုတ္ေပးသည့္ ကုမၸဏီ မ်ားထဲတြင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၇ ႏုိင္ငံ ပါ၀င္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ေဟာင္ ေကာင္၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီ မ်ား အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
လက္ရွိသီလ၀ါတြင္ ကုန္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္သည့္အဆင့္ စက္႐ံု ၂၀ ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ (ေအ)ကို ၂၀၁၅ စက္တင္ဘာတြင္ စီးပြားျဖစ္ စတင္လည္ပတ္ၿပီး လက္ရွိ၌ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၇ ႏုိင္ငံမွ ကုမၸဏီေပါင္း ၇၉ ခုက သေဘာ တူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုထားသည္။ ဇုန္ေအကုိ ေျမ ၄၀၅ ဟက္တာ (ဧက ၁,၀၀၀) ေက်ာ္၌ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေအရွိ ေျမတစ္စကဲြယားမီတာလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၀ သတ္ မွတ္ၿပီး ငွားရမ္းေၾကာင္း သိရ သည္။ ငွားရမ္းမႈမွာ ႏွစ္ ၅၀ စာ ခ်ဳပ္သက္
တမ္းျဖင့္ ငွားရမ္းေသာ ေၾကာင့္ ေျမေစ်းသက္သာေသာ စီးပြားေရးဇုန္ျဖစ္၍ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက အလြန္စိတ္ ၀င္စားလ်က္ရွိသည္။

ထပ္မံ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ မည့္ ၁၀၁ ဟက္တာ (၂၅၂ ဧက ေက်ာ္) အက်ယ္အ၀န္းရွိေသာ သီလ၀ါဇုန္ဘီ စီမံကိန္းကို ယခု ႏွစ္ကုန္တြင္ 
စတင္ရန္ မူလက ရည္ရြယ္ထားေသာ္လည္း လက္ရွိ အထိ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ အစိုးရညိႇ ႏိႈင္းမႈတြင္ တိက်သည့္ အေျဖမရ ရွိေသးသျဖင့္ စီမံကိန္းေနာက္ ဆုတ္ရမည့္ 
အေျခအေနျဖစ္ေန သည္။

Source: 7Daydaily

Facebook comments