အမွန္တကယ္ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာႏွင့္ အငွားအိမ္ရာမ်ား ပိုမုိေမွ်ာ္လင့္

javascript

အမွန္တကယ္ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာႏွင့္ အငွားအိမ္ရာမ်ား ပိုမုိေမွ်ာ္လင့္ 


ၿမိဳ႔ျပသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်အလုပ္လုပ္ကိုင္လုိသူမ်ားႏွစ္စဥ္ အမ်ားအျပား

တုိးတက္လ်က္ရိွေနၿပီး ထိုေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်သူမ်ားႏွင့္ လာေရာက္ အလုပ္

လုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္မွာလည္း ႏွစ္စဥ္ အိမ္ရာလုိအပ္ခ်က္မ်ား ရိွေနဦး

မည္ ျဖစ္သည္။အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွသံုးသပ္ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ လက္ရိွအေျခအေနတြင္ 

ေရရွည္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားရန္ ေငြေၾကးအင္အား လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အိမ္ၿခံ

ေျမေစ်းကြက္က်ဆင္းေနမႈမ်ား ေၾကာင့္ အေရာင္းအ၀ယ္မျဖစ္သျဖင့္ 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းငယ္အခ်ိဳ႔ ရပ္ဆုိင္းထားရသည့္ အေျခအေနမ်ား 

ျဖစ္ေပၚေနၿပီး အခက္အခဲႀကံဳေတြ႔ေနရသည္ဟု ဆုိသည္။

 

“ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က အက်ိဳးတူေဆာက္တာေပ့ါ ၂၀၁၅ ထဲမွာေတာ့ အေရာင္း

ျဖစ္တယ္ အသင့္အတင့္ေပ့ါ ေငြလည္ပတ္ႏိုင္တယ္ ဒီႏွစ္ထဲမွာက ႀကိဳပိြဳင့္

တခ်ိဳ႔တေလေလာက္ပဲ လာတာရိွတယ္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ ေငြ

မႏိုင္ေတာ့ ေဆာက္လက္စေလးေတြပဲ အၿပီးသတ္ႏိုင္သေလာက္ လုပ္ၿပီး

နားထားရတယ္ တုိက္ခန္းေစ်းေတြကလည္း ထပ္တတ္ဖုိ႔ေနေနသာသာ

လက္ရိွေစ်းေလာက္နဲ႔ေတာင္ အေရာင္းအ၀ယ္ကပါးေနေတာ့ ရင္းႏွီးဖုိ႔

၀ယ္ခ်င္တဲ့သူေတြကလည္း ခ်င့္ခ်ိန္လာၾကတာေပ့ါ ကန္ထရုိက္တုိက္

ေဆာက္ခ်င္တဲ့ အိမ္ေတြလည္း မရဲဘူးျဖစ္ေနတာေတြ ရိွတယ္ တတ္ႏုိင္

တဲ့သူကေတာ့ ေဆာက္ၾကပါတယ္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ၿမိဳ႔နယ္ေလးေတြ

မွာက ေပ ၄၀x၆၀ သို႔မဟုတ္ ၂၀x၄၀ အကြက္ေလးေတြကို အက်ိဳးတူ

ေဆာက္ၾကတာမ်ားတယ္  အဓိကကေတာ့ ကန္ထရိုက္က ရင္းႏွီးမႈ

ပုိထည့္ၾကတာမ်ားပါတယ္ အေရာင္းအ၀ယ္အေျခအေနၾကည့္ၿပီး ဆက္

ေဆာက္ဖုိ႔ရိွတာေတြလည္း မ်ားပါတယ္ ေလာေလာဆယ္ေတာ့

ေစ်းကြက္အေျခအေနက ေစာင့္ၾကည့္ေနရတုန္းေပ့ါ ခုခ်ိန္မွာက လူေတြ

က တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာေတြ အငွားအိမ္ရာေတြအေပၚ ပိုအာရံုက်ေနၾက

တယ္ ဒါကလည္း ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေကာင္းပါတယ္ အမ်ားေနထုိင္မႈ အဆင္

ေျပရင္ ကိုယ္လည္း ျပည္သူတစ္ဦးဆုိေတာ့ ႀကိဳဆုိတာေပ့ါ အစိုးရက

မ်ားမ်ားေဆာက္ေပးႏိုင္ေလ ျပည္သူေတြ အက်ိဳးရိွေလပဲ ကိုယ့္လုပ္ငန္း

အေနနဲ႔ကေတာ့ ေနရာအကြက္ကြင္း ေကာင္းရင္ ၀ယ္လက္ေတြအတြက္

အၾကိဳက္ေတြမယ့္ ေနရာေကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ဖုိ႔ျဖစ္ျဖစ္ အသြား

အလာ ဆက္သြယ္ေရး အဆင္ေျပႏုိင္မယ့္ေနရာေလးေတြျဖစ္ျဖစ္ ဒါက

လည္း ေစ်းကြက္တစ္ခုအေနနဲ႔ ရိွေနဦးမွာပဲ အေရာင္းအ၀ယ္ေလးေတြ 

ျပန္လႈပ္လာရင္ေတာ့ ဆက္လုပ္ဖုိ႔ စဥ္းစားထားပါတယ္” ဟု

သာေကတၿမိဳ႔နယ္အတြင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေန

သည့္ ကန္ထရိုက္တစ္ဦးမွ ေျပာသည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔

တြင္ ႏွစ္စဥ္ အိမ္ရာတုိက္ခန္းလုိအပ္ခ်က္မ်ားအေနျဖင့္ ၇၅၀၀၀ မွ ၁၀၀၀၀၀ 

ခန္႔အထိရိွႏိုင္ၿပီး တုိးတတ္လာေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ျပလူဦးေရႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု

မ်ားအတြက္ အလ်င္မီေအာင္ ေဆာက္လုပ္ေပးႏိုင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ 

လုိအပ္သလုိ အစိုးရအေနျဖင့္ အိမ္ရာတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 

ထိေရာက္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ခ်မွတ္ေပးရန္ 

လုိအပ္မည္ဟု ဆိုသည္။

 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းကြက္ျမွင့္တင္မႈႏွင့္ တုိက္ခန္းမ်ား

အေရာင္းထြက္ေစရန္အတြက္  အိမ္ၿခံေျမျပပြဲမ်ား၌ ၀င္ေရာက္ျပသျခင္းမ်ား၊

ဘဏ္ေခ်းေငြ စနစ္မ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ၀ယ္လုိမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္

အေထာက္အပံ့ေကာင္းမ်ား ပံ့ပိုး၍ အားစုိက္လုပ္ေဆာင္ေနရသည့္ အေျခ

အေန ျဖစ္လ်က္ရိွသည္။

 

ရန္ကုန္အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ အေနအထားမွာ အိမ္ၿခံေျမ ၀ယ္ေရာင္းသမားမ်ား

ႏွင့္ အျခား၀ယ္လုိမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအေနျဖင့္လည္း ေစ်းကြက္အေျခအေန 

ခုိင္မာမႈ မရိွေသးသည့္ အိမ္ရာတုိက္ခန္းမ်ား၌ ရင္းႏွီး ျမွုပ္ႏွံလုိမႈမ်ား အားနည္း

လ်က္ ရိွေနၾကၿပီး ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္သက္သာေသာ ၿမိဳ႔စြန္ၿမိဳ႔နယ္မ်ား

အတြင္းရိွ ေျမကြက္မ်ားအား ပိုမုိစိတ္၀င္စားမႈ ရိွလာေၾကာင္း သိရသည္။

 

 

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ ၀ယ္လက္အမ်ားစုမွာ နယ္ေဒသမ်ားရိွ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္မ်ား

အားပိုမုိစိတ္၀င္စားမႈမ်ား မ်ားလာၾကၿပီး အိုးပိုင္အိမ္ပိုင္မရိွသူ အေျခခံလူတန္း

စားျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္မူ အစိုးရမွ ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည့္ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာ

မ်ားႏွင့္ အငွားအိမ္ရာစနစ္မ်ားကို ပိုမုိေကာင္းမြန္ျပည့္စံုစြာ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္

မည့္အေျခအေန အခ်ိန္ခါကာလကို ေမွ်ာ္လင့္မႈမ်ား ရိွေနၾကသည္။

 

“ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ေတာ့ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာဆုိတာလည္း ႀကိဳဆုိတယ္

ပိုေမွ်ာ္လင့္တာက အငွားအိမ္ရာေတြမ်ားမ်ား ေဆာက္ေစခ်င္တယ္ေပ့ါ

ခုၾကားမိတာက ၅ ႏွစ္ေပ့ါ ေနထုိင္ခြင့္ေပးမယ္ ငါးႏွစ္ျပည့္သြားရင္လည္း

ထပ္ၿပီး အငွားေနထုိင္ခြင့္ တင္ႏိုင္တယ္ ဘာပဲေျပာေျပာ အျပင္မွာ ငွားေနရတာ

ထက္စာရင္ အမ်ားႀကီး ေနထုိင္မႈ စရိတ္စက သက္သာတယ္ေလ ရန္ကုန္မွာ

က ကိုယ္ပိုင္အိမ္မရိွတဲ့ ေအာက္ေျခလူတန္းစားေတြက အမ်ားႀကီးပဲဆုိေတာ့

အငွားအိမ္ရာေတြက ပိုအေထာက္အကူျပဳမယ္လုိ႔ ထင္တယ္ ဒီၾကားထဲမွာ

တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာ ၀ယ္ခ်င္တဲ့သူေတြအတြက္လည္း စုမိေဆာင္းမိေအာင္

ႀကိဳးစားသြားရင္ ကိုယ္ပိုင္အခန္းတစ္ခုေတာ့ ပိုင္လာႏိုင္တာပဲ ခုခ်ေပးမယ့္

တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာေတြဆုိတာက သာမန္၀င္ေငြထက္ ပို၀င္ေငြေကာင္းတဲ့

သူေတြေလာက္ပဲ ပိုအက်ိဳးရိွမယ္ သူ႔ေနရာနဲ႔သူေပ့ါ ေနေရထုိင္ေရးအတြက္

ပိုအက်ိဳးျပဳႏိုင္တာကေတာ့ အငွားအိမ္ရာေတြက ပိုအဆင္ေျပမယ္လုိ႔ထင္

ပါတယ္”ဟု တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာ ေလွ်ာက္ထားသူ ျပည္သူတစ္ဦးမွ ေျပာသည္။

 

လက္ရိွ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံအႏွံ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ား

တြင္တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာမ်ားႏွင့္ အငွားအိမ္ရာစနစ္မ်ားကို အေကာင္အထည္

ေဖာ္ေဆာက္လုပ္ေပးေနၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းတြင္ အငွားအိမ္ရာ

အခန္းေပါင္း ၁၂၀၀ ေက်ာ္တည္ေဆာက္ေပးထားၿပီး တစ္ျပည္လံုးအတုိင္း

အတာအားျဖင့္ အငွားအိမ္ရာအခန္းေပါင္း ၅၀၀၀ ခန္႔ တည္ေဆာက္လ်က္

ရိွေၾကာင္းသိရသည္။

 

Property Media Team

www.Property.com.mm

 

 

Facebook comments