ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ႀကီးၾကပ္ရန္ ၾကားခံအဖြဲ႕အစည္းထားရွိေရး အဆုိကုိ ရန္ကုန္တိုင္း အစိုးရ ကန္႔ကြက္

javascript
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ တတ္သိပညာရွင္မ်ား ပါဝင္သည့္ ၾကားခံအဖြဲ႕အစည္း (Third Party) တစ္ခုဖြဲ႕စည္းရန္ က်င္းပလ်က္ရွိေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက အဆိုတင္သြင္းခဲ့ရာ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က သေဘာမတူခဲ့ေသာ္လည္း မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ အဆိုကုိလႊတ္ေတာ္တြင္ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသက္ထြန္းဝင္းက အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားေပၚေပါက္လာေစရန္ ၾကားခံအဖြဲ႕အစည္းထားရွိေရးအဆုိကုိ တင္သြင္းခဲ့ရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဦးေမာင္
ေမာင္စိုးက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည္ဟုဆိုကာ ေဆြးေႏြးရန္ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။

အဆုိကုိ ေအာက္တုိဘာ ၂၁ ရက္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။

Source: Myanmar Times

Facebook comments