ျမန္မာ့စီးပြားေရး အလားအလာႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားတုိးတက္ေရး ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူအမ်ား ႀကိဳးစားေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႔လို

javascript

 

 

ျမန္မာ့စီးပြားေရး အလားအလာႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားတုိးတက္ေရး

ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူအမ်ား ႀကိဳးစားေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႔လို

 

 

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏

စီးပြားေရးတုိးတက္ေကာင္းမြန္မႈ အားသားခ်က္အား သံုးသပ္ေျပာဆုိရာတြင္

ျပည္သူလူထုႏွင့္ တပ္မေတာ္အတြက္ ဒီမုိကေရစီစနစ္၏ ေကာင္းက်ိဳးကို ျပသ

ႏိုင္မည့္အရာတစ္ခုမွာ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးေအာင္ျမင္မႈ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

 

အစုိးရအေနျဖင့္ ၿမိဳ႔ျပႏွင့္ေက်းလက္ေဒသမ်ား ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးအပါအ၀င္

လူမႈစီးပြားက႑မ်ား တစ္ေျပးညီဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွၿပီး

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အေမရိကန္ခရီးစဥ္အတြင္း ေခ်းေငြအစုစု အာမခံ

အစီအစဥ္သစ္တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး၊

ေမြးျမဴေရးႏွင့္ အျခားေသာ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ အေသးစား အလတ္စား စီးပြားေရး

လုပ္ငန္းမ်ား အထူးသျဖင့္ အေျခခံလူတန္းစား ျပည္သူလူထုမ်ားအတြက္၀န္ေဆာင္မႈ

ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ သေဘာတူညီမႈရရိွခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔

ေရာက္ရိွခဲ့ေသာ သမၼတအုိဘားမားကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျမယာျပႆ နာမ်ား၊

စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑မ်ားႏွင့္ ဆက္လ်င္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ကို

အားထားေနရဆဲ အေျခအေနရိွေနေသးၿပီး ေျမယာကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပဳျပင္

ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑အပိုင္းမွာ ထုတ္လုပ္မႈ ျမွင့္တင္ႏိုင္

ဖုိ႔အတြက္ အေရးႀကီး လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အေျခအေနရိွေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ျခင္း

မ်ားေၾကာင့္ ထုိအစီအစဥ္အား တစ္နည္းတစ္လမ္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးႏုိင္ရန္

အတြက္ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းဟုလည္း ယူဆရမည္ ျဖစ္သည္။

 

ကမ ၻာ႔ဘဏ္မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ အစီရင္ခံစာအသစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္

အေ႔ရွအာရွ ပစိဖိတ္ေဒသမ်ားအတြင္း စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏႈန္း တည္ၿငိမ္မည္

ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားေသာ္လည္း လက္ရိွျမန္မာႏိုင္ငံ၏

ေငြေၾကးေစ်းကြက္ မတည္ၿငိမ္မႈ၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမ်ား ျမင့္တတ္လာလ်က္

ရိွေနၿပီး ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္အခ်ိဳ႕မွ အၾကံျပဳေျပာၾကားမႈ

မ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျပည္ပပို႔ကုန္က်ဆင္းေနၿပီး သြင္းကုန္ျမင့္တတ္

ေနျခင္းမ်ားက ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈအတြက္ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

ေဒၚလာေစ်းကြက္မွာလည္း တရား၀င္လမ္းေၾကာင္းသာမက တရားမ၀င္ေသာ

လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွပါ ၀င္ေရာက္ေနျခင္းမ်ားႏွင့္ ေဒၚလာအေရာင္းအ၀ယ္အား

ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုကဲ့သုိ႔ စုေဆာင္းေရာင္း၀ယ္မႈမ်ားေၾကာင့္လည္း ၀ယ္လုိအားႏွင့္

ေရာင္းလုိအား ကြာျခားၿပီး ေစ်းအတတ္အက်အေပၚမူတည္၍ ေငြေၾကးေဖာင္းပြ

မႈမ်ားလည္း ရိွေသာေၾကာင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ခက္ခဲမႈ ရိွႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။

 

 

 

 

 

 

ကမ ၻာ႔ဘဏ္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ စီးပြားေရးပညာရွင္တစ္ဦးမွ သံုးသပ္ရာတြင္

ေငြေၾကးေဖာင္းဖြမႈမ်ားလာပါက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးသြားႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္

ထုိအေျခအေနမ်ားအား ဂရုမစိုက္ပဲ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ

မႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားၾကပါက ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအား မထိခုိက္

ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ေငြေၾကးရိုက္ထုတ္ျခင္းမ်ား

အား မလုပ္သင့္ပဲ ဗဟိုဘဏ္မွ အစိုးရအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ားတြင္ ေငြေၾကး

က စီးပြားေရးထုတ္လုပ္မႈ ႏႈန္းထားထက္ မ်ားလာပါက ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ပိုမ်ား

လာႏိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္ေျပာၾကားၾကသည္။

 

 

လက္ရိွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ စကၤာပူႏိုင္ငံႏိုင္ငံမွ အမ်ားဆံုး

လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ထားၿပီး တရုတ္၊ ထုိင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္တုိ႔မွလည္း

လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ထားကာ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ၈ လပိုင္းအထိ စုစုေပါင္း

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတန္ဖုိး ေဒၚလာ သန္း ၇၀၀ ေက်ာ္ ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအားခြင့္ျပဳထားသည့္ ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာ အထူးအခြင့္

အေရးကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ရုပ္သိမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္း

က ျပန္လည္ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔သုိ႔ ေျဖေလ်ာ့ေပးမႈအေပၚ အေကာင္းျမင္သံုးသပ္

မႈမ်ား အမ်ားစုေတြ႔ရၿပီး စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်င္း၍ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ

အပါအ၀င္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား၏ အေလးထားယံုၾကည္မႈ အခန္းက႑တစ္ရပ္တိုးျမွင့္

ေစလုိက္သည့္ အေျခအေနေကာင္းတစ္ခုျဖစ္လာၿပီး ကုန္သြယ္မႈ ဆုိင္ရာ အထူး

အခြင့္အေရးအရ တုိက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားပိုမုိျဖစ္ထြန္းလာႏိုင္မည္ဟု ယူဆရ

မည္ျဖစ္သည္။

 

 

ထုိ႔အျပင္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပိုမိုတုိးတက္ေစေရအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီး

ၿမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုရာ ဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ထြက္ေပၚလာ

ၿပီးေနာက္ ေကာ္မရွင္မွ ခြင့္ျပဳသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ၀င္ေငြခြန္ ၅ ႏွစ္ ကင္းလြတ္ခြင့္

ရမည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည့္ ျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္မ်ား

ပိုမုိ၀င္ေရာက္လာဖြယ္ရိွမည္ဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ သံုးသပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

 

အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရန္

သတ္မွတ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ား၌လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္မႈမ်ား ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး

ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနည္းပါးေနေသးေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ၇ ႏွစ္အထိ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပဳမည္

ျဖစ္ကာ ကုမၸဏီမ်ားဆုိင္ရာ အက္ဥပေဒႏွင့္ စပ္လ်င္း၍ ဆက္လက္အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္း

ႏိုင္ရန္အတြက္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ တင္ျပထားၿပီး လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ဆက္လက္

တင္သြင္းသြားမည္ဟု သိရသည္။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အိမ္ရာအေဆာက္အအံုက႑အေနျဖင့္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းမ်ား၌ စကၤာပူ

ႏိုင္ငံမွ အမ်ားဆံုး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျပဳထားၿပီး ေဟာင္ေကာင္၊ တရုတ္၊ မေလးရွားႏွင့္

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတုိ႔မွလည္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားလ်က္ ရိွေသာ္လည္း အိမ္ၿခံေျမက႑မ်ားတြင္

ျပည္ပရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏအေနအားျဖင့္ အျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား၏ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း

ခန္႔သာရိွေသးေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ရာတြင္ ယခင္ကာလမ်ားကထက္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္

စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ား တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေနျခင္းမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း

မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေနသည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အိမ္ရာအေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ အိမ္

 

ၿခံေျမရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားပါ လုိက္ပါတုိးတက္လာႏိုင္မယ့္ အလားအလာေကာင္းမ်ား

ရိွေနၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပ အိမ္ၿခံေျမ ေစ်းကြက္ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား အဆုိအရ ျမန္မာ

ႏိုင္ငံ၏ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း ပိုမုိတုိးတက္ေစေရးအတြက္ အဆင့္ျမင့္ဟုိတယ္

ႏွင့္ အခန္းမ်ား အမ်ားအျပားလုိအပ္မည္ျဖစ္ကာ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား

ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကရန္လည္း လုိအပ္ေၾကာင္း အၾကံျပဳေျပာၾကားၾကသည္။

 

ၿခံေျမ အိမ္ရာ အေဆာက္အအံု လမ္းတံတားမ်ား တုိးခ်ဲ႔ေဖာ္ေဆာင္ရင္းျဖင့္

လက္ရိွအေနအထားတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေစ်းကြက္အားသာခ်က္ ေကာင္းမြန္

လွေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အေကာင္အထည္မေဖာ္ေဆာင္ရေသးေသာ ခရီး

သြားလာမႈ ရင္းျမစ္မ်ားစြာ က်န္ရိွေနေသးၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကိုပါ

တပါတည္း အင္တုိက္အားတုိက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လုိအပ္လွသလုိ ေျမတြင္း

သယံဇာတမလိုေသာ မီးခုိးတိတ္ စီးပြားေရးအား ေကာင္းမြန္စြာ အေကာင္အထည္

ေဖာ္ႏိုင္ေရးသည္လည္း အေရးႀကီးလွေသာ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အိမ္ၿခံေျမ

ေစ်းကြက္ ျဖစ္ထြန္းေျပာင္းလဲမႈအတြက္လည္း ဆက္စပ္အက်ိဳးျပဳလာႏိုင္မည္

ျဖစ္သည္။

 

 

လက္ရိွအေျခအေနတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေနမႈ ျပႆနာမ်ား၊ စစ္ေဘး

ဒဏ္ခံလူထု ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဘဂၤ ါလီအေရး ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္း

ေဆာင္ရြက္ေနရဆဲျဖစ္ကာ ယခုလတ္တေလာျဖစ္ပြားေနေသာ ေမာင္ေတာနယ္စပ္

ျပႆနာမ်ားအပါအ၀င္၊ ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အဘက္ဘက္မွ လစ္ဟင္း

ေနေသာ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္အျခား ျပဳျပင္စီမံေဆာင္ရြက္ဖြယ္မ်ားေၾကာင့္လည္း

စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အားစိုက္လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္

အနည္းႏွင့္အမ်ား အခ်ိန္ယူလုပ္ေဆာင္ရမည့္ အေျခအေနရိွေနေသာ္လည္း အစိုးရ

သစ္တာ၀န္ယူမႈေနာက္ပိုင္း ရလဒ္ေကာင္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး

ႏွင့္ တုိင္းျပည္ ျပည္သူလူထုအက်ိဳးအတြက္ အေၿခခံ စား၀တ္ေနထုိင္ေရး လုိအပ္ခ်က္

မ်ားမွအစ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးအတြက္ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ မူ၀ါဒေကာင္းမ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္ဆြဲေဆာင္မႈမ်ား၊ ေျမေနရာ

မ်ားႏွင့္ ခုိင္မွန္ မွန္ကန္ေသာ အေထာက္အပံ့ေကာင္းမ်ား အတည္တက် ျဖစ္ထြန္း

လုပ္ကိုင္လာၾကရန္လုိအပ္ၿပီး ဘဏ္၊ ေငြေၾကးစနစ္မ်ားအပါအ၀င္၊ အေျခခံ

အေဆာက္အအံု လမ္းတံတားမ်ား ျပည့္၀ေခတ္မွီစြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖုိ႔ လုိအပ္သလုိ

ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္ အစိုးရဌာနဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္း တာ၀န္

ရိွသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ေစတနာမွန္ကန္မႈ ရိွယံုမွ်သာမကပဲ ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရးႏွင့္

အျခားဆုိင္ရာက႑မ်ားအလိုက္ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ နည္းစနစ္မွန္ လုပ္ရပ္

ေကာင္းတုိ႔ျဖင့္ ဟန္ခ်က္ညီညီ လုပ္ေဆာင္သြားပါက အေကာင္းဘက္သို႔ ပုိမုိေ့ရွရႈ

ဦးတည္ေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး တစ္ေခတ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ တုိးတက္ေသာ လူေနမႈ

ဘ၀ပံုရိပ္ေကာင္းမ်ားလည္း လိုက္ပါျဖစ္ထြန္းလာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း Property.com.mm

သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႔မွ ေလ့လာေရးသား တင္ျပလုိက္ပါသည္။

 

 

Property Media Team

www.Property.com.mm

 

 

Facebook comments