ကြန္ဒိုမီနီယံ ဥပေဒၾကမ္းကို အပိုဒ္ခုနစ္ပိုဒ္ အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ ထပ္မံေရႊ႕ဆိုင္း

javascript

လႊတ္ေတာ္၌ သေဘာကြဲလြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ အၿပီးသတ္အတည္ျပဳေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ၾကန္႔ၾကာေနခ့ဲသည့္ စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအုံဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္က ဆက္လက္ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ အပိုဒ္ခုနစ္ပိုဒ္ အတည္ျပဳၿပီးေသာ္လည္း ထပ္မံ ညိႇႏႈိင္္းေဆြးေႏြးရန္လိုအပ္ေသာေၾကာင့့္ ေရႊ႕ဆိုင္းခ့ဲျပန္သည္။

လႊတ္ေတာ္၌ အတည္ျပဳရာတြင္ ကြန္ဒို အတြက္ လိုအပ္သည့္ ေျမဧရိယာအက်ယ္အ၀န္းကို အနည္းဆုံး စတုရန္းေပ ၂၀,၀၀၀ ႏွင့္အထက္ ရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းအတည္ျပဳခ့ဲသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွ ေဒါက္တာ ခင္ေရႊတင္သြင္းခဲ့သည့္ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ မ်ားတြင္ အေျခအေနအရ ႏိုင္ငံျခားသားကို ေရာင္းခ်ႏိုင္ခြင့္ရွိသည့္ အိမ္ခန္းအေရ အတြက္ကို လုိအပ္လွ်င္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ တင္သြင္းသည့္ အဆိုမွာမူ ႐ႈံးနိမ့္ခ့ဲၿပီး မူလ ျပ႒ာန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ ေျခာက္ထပ္ႏွင့္ အထက္ရွိ အိမ္ခန္းမ်ား၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ အတည္ျပဳခ့ဲသည္။ ထို႔ျပင္ စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအုံရွိ အိမ္ခန္းမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ေရာင္းခ်ခြင့္ရွိေၾကာင္း ျပ႒ာန္း ခ်က္ကိုလည္း အတည္ျပဳခ့ဲသည္။

ေဒါက္တာခင္ေရႊကမူ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ထက္မေက်ာ္ေသာအိမ္ခန္းမ်ားကို ေျမပိုင္ ဆိုင္ခြင့္မပါ ႏိုင္ငံျခားသားကို ေရာင္းခ် ႏိုင္ခြင့္ရွိေရး ျပင္ဆင္ရန္အဆို တင္သြင္းခ့ဲသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အထက္ပါအတိုင္းဥပေဒႏွင့္အညီဟုသာ အတည္ျပဳခ့ဲသည္။ ဥပေဒဟုဆိုရာတြင္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားမွ ႏိုင္ငံျခားသားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာဥပေဒအားလုံးကိုဆိုလိုေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီမွ

 ေဒါက္တာစိုးမိုးေအာင္က ေျပာသည္။

အျခားေသာ အပိုဒ္အခ်ဳိ႕ကိုလည္း အတည္ ျပဳႏိုင္ခ့ဲၿပီး ကြန္ဒိုမ်ားတြင္ ယာယီႀကီးၾကပ္မႈအဖြဲ႕ႏွင့္ စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအုံအသင္းဖြဲ႕စည္းျခင္း ဆိုသည့္အပိုဒ္ကို အတည္ျပဳရာတြင္မူ  ထပ္မံညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးရန္ဆိုင္းင့ံခ့ဲ သည္။ ကြန္ဒိုတြင္ အိမ္ခန္း၀ယ္ယူေနထိုင္သူ မ်ားသည္ ေငြေၾကးမ်ားစြာရင္းႏွီး၍ စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာေနထိုင္လိုၾကၿပီး အသင္းအဖြဲ႕ မ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊  မွတ္ပုံတင္ျခင္း၊ ရန္ပုံေငြ စုေဆာင္းျခင္း၊ သုံးစြဲျခင္းဆိုင္ရာမ်ား စသည့္ ကိစၥမ်ားကို စိတ္႐ႈပ္ခံၿပီး ေဆာင္ရြက္ရန္ မလိုလားေၾကာင္း ေဒါက္တာခင္ေရႊက ေထာက္ျပခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတကာတြင္လည္း ထိုက့ဲသို႔ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားမရွိဘဲ သန္႔ရွင္းေရး၊ ေရ၊ လမ္း၊ မီး၊ လုံျခဳံေရး စသည့္ ကိစၥမ်ားကို ၀န္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီ(သို႔)အဖြဲ႕မ်ား ကိုသာ ငွားရမ္းေဆာင္ရြက္ေၾကာင္းလည္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ေဒါက္တာခင္ေရႊက ထိုက့ဲသို႔ေဆြးေႏြး ၿပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းကလည္း ထပ္မံညိႇႏႈိင္းရန္အတြက္ ဆိုင္းင့ံေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခ့ဲသည္။ "ဒီမိုကေရစီ အႏိုင္က်င့္တာမ်ဳိးမျဖစ္ဖို႔၊ တစ္ခါတစ္ခါ က်ေတာ့လည္း အႏိုင္က်င့္တာ မ်ဳိး မဟုတ္ဘဲနဲ႔ မသိလို႔ သိသေလာက္နဲ႔ဆုံးျဖတ္ တာလည္းရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ ၿပီးေတာ့ မဆုံးျဖတ္ေသးဘဲ ခဏရပ္နားပါ မယ္"ဟု ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ အဆုိပါ စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအုံ ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း (ကြန္ဒုိမီနီယံဥပေဒ) လႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးျခင္းကုိ မည္သည့္ ရက္တြင္ ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္မည္ကိုမူ ေျပာၾကားခ့ဲျခင္းမရွိေပ။ အခ်ိန္သုံးႏွစ္ေက်ာ္
ၾကာ သည္အထိ အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေသာ အဆုိပါဥပေဒၾကမ္းကို အၿပီးသတ္ရန္ လိုအပ္သည့္ အေရးႀကီးဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္  ပတ္သက္သည့္ အစီရင္ခံစာကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက ၿပီးခဲ့သည့္လတြင္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ တင္ျပခဲ့သည္။


Source : http://myanmar.mmtimes.com/

Facebook comments