နယ္ေဒသမ်ားတြင္ အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းအငွားေစ်းကြက္မ်ား ပိုမုိျဖစ္ထြန္းေနၿပီး ရန္ကုန္၊ မႏ ၱေလးၿမိဳ႔ၾကီးမ်ား၌ အေရာင္းအ၀ယ္အသင့္အတင့္ရိွ

javascript

 

 

နယ္ေဒသမ်ားတြင္ အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းအငွားေစ်းကြက္မ်ား ပိုမုိျဖစ္ထြန္းေနၿပီး

ရန္ကုန္၊ မႏ ၱေလးၿမိဳ႔ၾကီးမ်ား၌  အေရာင္းအ၀ယ္အသင့္အတင့္ရိွ

 

၂၀၁၆ ႏွစ္လည္ပိုင္းခန္႔မွ စ၍ အိမ္ၿခံေျမ အေရာင္းအ၀ယ္ ေစ်းကြက္မ်ား နယ္ေဒသ

မ်ားသုိ႔ ပိုမိုဦးတည္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္၊ မႏ ၱေလးၿမိဳ႔ၾကီးမ်ားတြင္ အငွားေစ်းကြက္

ေလာက္သာျဖစ္ခဲ့ကာ ေနျပည္ေတာ္၊ ျပင္ဦးလြင္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေဒသ

မ်ားတြင္ ေျမကြက္မ်ားႏွင့္ လံုးခ်င္းမ်ားပါ အေရာင္းအ၀ယ္ႏွင့္ အငွားေစ်းကြက္မ်ား

ပိုမုိ ေကာင္းမြန္လာခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။

 

မႏ ၱေလးၿမိဳ႕ တြင္း တုိက္ခန္းအငွားမ်ား ေစ်းကြက္ျဖစ္ထြန္းေနကာ ယခုလပိုင္းမ်ားအတြင္း

ငွားရမ္းခ အနည္းငယ္တုိးမႈမ်ားပင္ ရိွလာခဲ့ေၾကာင္း စံုစမ္းသိရိွရၿပီး ၿမိဳ႔သစ္ပိုင္းမ်ားႏွင့္

ျမရည္နႏၵာကဲ့သုိ႔ေသာ တန္ဖိုးသင့္/ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာတုိက္ခန္းႏွင့္ အနီးပတ္၀န္းက်င္

ေျမကြက္ အေရာင္းအ၀ယ္မ်ားလည္း ေကာင္းမြန္လ်က္ ရိွေနၿပီး သိန္း ၅၀၀ ႏွင့္

၁၀၀၀ အၾကား လံုးခ်င္းအေရာင္းေခၚဆုိမႈမ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္ေလ့လာစံုစမ္းသူမ်ား ရိွေန

ေၾကာင္း မႏ ၱေလးေဒသခံ အက်ိဳးေဆာင္မ်ားမွတဆင့္ Property.com.mm သတင္း

မီဒီယာအဖဲြဲ႔မွ ေလ့လာစံုစမ္းခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

 

ေနျပည္ေတာ္ ပတ္၀န္းက်င္၌လည္း နယ္စပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ ၀ယ္လုိမ်ား

မွ လံုးခ်င္းႏွင့္ ေျမကြက္၀ယ္ယူမႈမ်ား ပိုမုိေတြ႔လာရၿပီး အထူးသျဖင့္ သိန္း ၆၀/ ၇၀ ခန္႔မွ

သိန္း ၂၀၀/၃၀၀ ပတ္၀န္းက်င္ လံုးခ်င္းေျမကြက္မ်ား အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ထြန္းၿပီး

သိန္း ၅၀၀ မွ ၁၀၀၀ ၾကား လံုးခ်င္းမ်ား အသင့္အတင့္အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေၾကာင္း

သိရသည္။ ပ်ဥ္းမနား၊ လယ္ေ၀းႏွင့္ ေပါင္းေလာင္းၿမိဳ႕သစ္ဘက္မ်ား၌လည္း ေရာင္း၀ယ္

ငွား ေစ်းကြက္ ေကာင္းမြန္လ်က္ရိွေၾကာင့္ သိရသည္။

 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း အသုိင္း၀ိုင္း

မ်ားအား Property.com.mm သတင္းမီဒီယာမွ ေလ့လာစံုစမ္းခ်က္မ်ားအရ ရန္ကုန္တုိင္း

ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္းရိွ အေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္အေျခအေနမွာ အငွားေစ်းကြက္ကို ပိုမို

အားျပဳေနဆဲ အေျခအေနျဖစ္ေနေသးၿပီး အိမ္ၿခံေျမ အေရာင္းအ၀ယ္မ်ားပိုမုိအားေကာင္း

ခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားက တုိက္ခန္းႏွင့္ ေျမကြက္မ်ား ၀ယ္ယူရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားၿပီးၿခံေျမမ်ား

လက္၀ယ္ပိုက္ထားသူ ပိုင္ရွင္မ်ား ယခုႏွစ္အတြင္ ေစ်းကြက္က်ဆင္းလာမႈေၾကာင့္

အခက္ႀကံဳခဲ့ရၿပီး ေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်လုိမႈမ်ားႏွင့္ ၀ယ္ရင္းတန္ဖုိးကို ျပန္လည္

ကာမိေစရန္ ေစ့်းေလ်ာ႔ ငွားရမ္း၍မ်ားကိုလည္း ေတြ႔လာရေၾကာင္း သိရသည္။

 

ေစ်းကြက္အေျခအေန ေအးေနသည့္ အေနအထားအေပၚတြင္ ေျမကြက္ႏွင့္ အခန္း ၀ယ္ရင္း

ထားသူမ်ားအဖုိ႔ မလႈပ္သာ မလြန္႔သာ အေျခအေနရိွေသာ္လည္း တဘက္၌ ထုိသို႔ အေရာင္း

အ၀ယ္ ေစ်းကြက္က်ဆင္းမႈ အေျခအေနအား ၾကိဳဆုိလုိလားသူမ်ားလည္း ရိွၾကသည္။

အထူးသျဖင့္ အခန္းပိုင္ ၿခံပိုင္မရိွၾကေသာ သာမန္လူလတ္တန္းစားမ်ားႏွင့္ အိမ္ၿခံေျမကြက္

ေလးမ်ား ၀ယ္ယူေနထုိင္လုိသူမ်ားအဖုိ႔ ၀ယ္ယူထားသင့္ေသာ အခ်ိန္အခါျဖစ္သည့္အတြက္

ေစ်းကြက္ေအးေနသည့္ အေျခအေနမွာလည္း အ၀ယ္လုိက္မႈမ်ား ရိွလာခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေငြေၾကးပိုလွ်ံသူတုိ႔အေနျဖင့္လည္း ၿမိဳ႕စြန္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း ေျမကြက္မ်ားအား

ေစ်းကြက္ ေအးေနသည့္ အခ်ိန္အခါအေပၚ အခ်ိန္အခါေကာင္းတစ္ခု အေနျဖင့္ ေရာင္းခ်

လုိေသာ ေျမကြက္မ်ားအား ရွာေဖြ၀ယ္ယူမႈမ်ားလည္း ရိွေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။

 

 

၂၀၁၃ ေလာက္ကတည္းက ကြ်န္ေတာ္ ဒဂံုအေ႔ရွပိုင္းထဲ ေျမကြက္တစ္ကြက္နဲ႔ ေမွာ္ဘီ

ဘက္မွာပါ တစ္ကြက္၀ယ္ထား ဒဂံုအေ႔ရွက အကြက္ကို မႏွစ္တုန္းက ၀ယ္ရင္းေစ်းထက္

နည္းနည္းပိုေပါက္တဲ့ ေစ်းနဲ႔ အ၀ယ္ေတြ လာေသးတယ္ ကြ်န္ေတာ္လည္း ေစ်းေကာင္း

လာႏိုင္ဦးမလား ေစာင့္ရင္းနဲ႔ ဒီႏွစ္ထဲမွာ ၀ယ္ရင္းေစ်းေတာင္ ေပးမယ့္သူ မရိွျဖစ္ေနတယ္

တျခားလုပ္ငန္းလုပ္ဖုိ႔ ေငြအရင္းအႏွီးလိုတာေၾကာင့္ အရင္၀ယ္ေစ်းနီးပါးေလာက္နဲ႔ ေလ်ာ့

ေရာင္းလိုက္ပါတယ္ ေစာင့္ႏိုင္သူေတြအေနနဲ႔ေတာ့ ျပန္မေရာင္းေသးတာလည္း ေကာင္း

ပါတယ္ ေစ်းကြက္အေျခအေနက အၿမဲပံုမွန္ရိွေနတတ္တာ မဟုတ္ဘူးေလ ေငြေၾကး

လည္ပတ္ဖုိ႔ လုိအပ္ခ်က္ရိွသူေတြအေနနဲ႔ေတာ့ အေျခအေနအရ ျပန္ေရာင္းသင့္ ေရာင္း

ရတာေပ့ါ ေရာင္းရေငြနဲ႔ ဒလ တြံေတးဘက္မွာေတာ့ တစ္ကြက္ေလာက္ ျပန္ရွာေနပါတယ္

ဟု ေျမကြက္ အေရာင္းအ၀ယ္သမားတစ္ဦးျဖစ္သူ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ဘုန္းၾကီးလမ္းေန

ကိုျပည့္ၿဖိဳးေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

 

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ အေ႔ရွပိုင္း၊ ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႔နယ္မ်ားတြင္ သိန္း ၆၀ မွ ၁၅၀ ၾကား

ေျမကြက္မ်ား ေစ်းႏႈန္းေလ်ာ့ခ် အေရာင္းအ၀ယ္ ေခၚဆုိမႈမ်ားရိွေနၿပီး အေရာင္းအ၀ယ္

အခ်ိဳ႔ျဖစ္လ်က္ရိွကာ ထန္းတပင္ၿမိဳ႔နယ္အတြင္းႏွင့္ ဒလၿမိဳ႔နယ္မ်ားအတြင္း၌လည္း

အေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္ လႈပ္ခတ္မႈမ်ားရွိခဲ့ကာ စီးပြားေရးေစ်းကြက္ အကြက္အကြင္း

က်မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အေနအထားေကာင္းမႈမ်ားအေပၚ မူတည္၍ အေရာင္း

အ၀ယ္ ၾကိဳၾကားျဖစ္ေပၚမႈမ်ား ရိွၾကေၾကာင္း စံုစမ္းသိရိွရသည္။ 

 

ရန္ကုန္တိုင္းၿမိဳ႔နယ္မ်ားအတြင္း လံုးခ်င္းႏွင့္ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း အေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္မ်ား

အေနျဖင့္ ၀ယ္လုိမ်ား မ်ားျပားေသာ္လည္း တည္ၿငိမ္မႈမရိွေသးေသာ ေစ်းကြက္အေျခအေန

ေၾကာင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ နည္းပါးေနေသးၿပီး အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းျပပြဲကဲ့သို႔ေသာ အေရာင္း

ျမွင့္တင္ေရးကာလမ်ားအတြင္း ေစ်းႏႈန္းေလ်ာ့ခ်ေရာင္းခ်ေပးမႈမ်ား၌ အ၀ယ္ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား

ပိုမုိေတြ႔ရကာ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားမွလည္း ျပပြဲကာလမ်ားအတြင္း ဘဏ္မ်ားႏွင့္

ခ်ိတ္ဆက္၍ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္

ကာ အေရာင္းျမွင့္တင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း

ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီအမ်ားစုအေနျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္ ေအးေနသည့္အတြက္

ယခင္ႏွစ္မ်ားက ကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ ေကာင္းမြန္မႈမရိွေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး ကန္ထရိုက္လုပ္ငန္းငယ္အခ်ိဳ႔မွာ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈ လုိအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္

လုပ္ငန္းရပ္ဆုိင္းထားၿပီး ေဆာက္လက္စႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ၿပီး အခန္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း

မ်ားကိုသာ အားျပဳလုပ္ေဆာင္ေနရျခင္းမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။

 

 

 

 

 

 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုခု လုပ္ကိုင္ရန္ႏွင့္ အမွန္တကယ္ေနထုိင္လိုမႈအတြက္ အိမ္ရာတုိက္ခန္း

ႏွင့္ ေျမကြက္ရွာေဖြမႈမ်ားအေနျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္ ပံုမွန္ရိွေနေၾကာင္းကိုလည္း

အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္မ်ားမွ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ စံုစမ္းသိရသည္။

 

အေရာင္းအ၀ယ္ေတြကေတာ့ လႈပ္လာသလုိရိွေပမယ့္ ျဖစ္ျဖစ္ေျမာက္ေျမာက္ မဟုတ္ေသးဘူး

၀ယ္တဲ့လူေတြကေတာ့ သူသူကိုယ္ကိုယ္ ေစ်းေတာ္တာလုိခ်င္တယ္ ေရာင္းတဲ့သူေတြက

ေလွ်ာ့ေရာင္းမွ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္တယ္ ခုအေနအထားကလည္း လူေတြအမ်ားစုက ေစ်းက်

ေနတယ္လုိ႔ပဲျမင္တယ္ ေစ်းကြက္ၾကီးတစ္ခုလံုး ၿခံဳေျပာရရင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ေတာ့ ေစ်းက်

တာမွန္တယ္ေလ အေရာင္းအ၀ယ္ေအးတယ္ ေစ်းက်တယ္ဆုိတာ ေျပာလုိရတယ္ ဒါေပမယ့္

ေစ်းေကာင္းတဲ့ေနရာေတြက ေကာင္းတယ္ ေနရာနဲ႔ အေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္မတူဘူးေလ

ေစ်းကြက္ေကာင္းတဲ့ ေနရာေတြဆုိတာ အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွတယ္ ၀ယ္ေရာင္းေတြမ်ားမယ္ ေစ်းနည္းနည္း

ပိုရရင္ ျမတ္ရင္ေရာင္းမယ္ေပ့ါ အဲလုိေနရာေတြက ခုဒီႏွစ္ထဲမွာ ၀ယ္ေရာင္းေတြ ေအးသြားတယ္

အဲ့ဒီေတာ့ ၀ယ္ထားတဲ့သူေတြက ေလ်ာ့ေပ့ါေရာင္းမယ္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္တာေတြလည္း ျဖစ္

တာေပ့ါ စီးပြားေရးလုပ္ဖုိ႔အတြက္ သို႔မဟုတ္ ေနဖုိ႔အတြက္ ေနရာရာရင္ေတာ့ ၀ယ္လုိက ႀကိဳက္

တဲ့ေနရာက ေစ်းေကာင္းတဲ့ေနရာျဖစ္ရင္လည္း ျဖစ္မယ္ အဲလုိေနရာေတြကေတာ့ ေစ်းကြက္

အေျခအေနအေပၚ မူမတည္ဘူး ဒါက စီးပြားေရးလုပ္ဖုိ႔ေပ့ါ လုိအပ္ခ်က္အရ ေစ်းကြက္က

အၿမဲရိွတယ္ ဟု ရန္ကင္းၿမိဳ႔နယ္ရိွ အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

 

 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေျခအေနမွာ ေရြးေကာက္ပြဲလြန္ကာလမွ ယေန႔အထိ တုိးတက္မႈႏႈန္း

ေႏွးေကြးေနေသးျခင္းႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈ မရိွေသးေသာ ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ားကလည္း လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလုိသူမ်ားအတြက္ မေရရာသည့္ အေျခအေနအဟန္႔အတားတစ္ခုျဖစ္ေနေသးကာ

ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား၀င္ေရာက္လာေရးသည္ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးအားေကာင္း

မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္အတြက္ တည္ၿငိမ္ေသာႏိုင္ငံေရး မူ၀ါဒမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေရး ႏိုင္ငံေရး၊

စီးပြားေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေျခအေနအရပ္ရပ္ ေကာင္းမြန္တုိးတက္ေစရန္ ေဖာ္ေဆာင္

ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ စီးပြားေရးဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ခုိင္မာေသာ မူ၀ါဒမ်ားအေပၚေလ့လာ

ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ခုိင္မွန္ေစမည့္ ျပယုဂ္မ်ားလုိအပ္မည္ျဖစ္

ေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးေဆာင္မ်ားမွ သံုးသပ္လ်က္ ရိွၾကသည္။

 

 

Property Media Team

www.Property.com.mm

 

Facebook comments