ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရ ၀င္ေငြပိုရသျဖင့္ ျပည္သူအက်ိဳးျဖစ္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတုိးျမႇင့္ လုပ္ကိုင္မည္ဟုဆို

javascript

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာ ႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းအစုိးရက ယခင္ႏွစ္ထက္ ၀င္ေငြ ၅၅ ရာခုိင္ ႏႈန္းတုိးတက္လာ၍ ျပည္သူူလူထု အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား  တိုးျမႇင့္လုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီးစီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးက ေျပာ သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ ေတာ္၌ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ အတြက္ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြႏွင့္ ျပဳ ျပင္ၿပီးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း လ်ာ ထားခ်က္ကုိ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာ ေရး၀န္ႀကီးက လႊတ္ေတာ္၏ အ တည္ျပဳခ်က္ရယူရန္ တင္ျပရာ ယခုဘ႑ႏွစ္အတြက္ အခြန္ေငြ ပိုမိုရရွိမႈေၾကာင့္ ၀င္ေငြမွာ မူလ လ်ာထားခ်က္ထက္ က်ပ္ဘီလီယံ ၁၈၅ ဒသမ ၈၀၉ ပိုမိုမ်ားျပားခဲ့ ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘ရေငြမွာ ျပန္ၿပီးေလ့လာ ၾကည့္ေတာ့ မူလက ၃၃၆ ဒသမ ၂၁၈ ဘီလီယံကေန ၅၂၈ ဒသမ ၀၂၁ ဘီလီယံတိုးၿပီးရမွာျဖစ္တဲ့အ တြက္ ၅၅ ရာခုိင္ႏႈန္းတိုးျမႇင့္လာ တာေတြ႕ရမွာပါ။ ဒါက ရတဲ့အ ပိုင္းေပါ့။ အသံုးစရိတ္ပိုင္းမွာ တိုး ျမႇင့္ရတဲ့အတြက္ သံုးတဲ့အပိုင္းကို လည္း တုိးျမႇင့္ထားပါတယ္’’ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္း ႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ ေသာင္းက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ ပို မိုရရွိလာသည့္ က်ပ္ဘီလီယံ ၁၈၅ ဒသမ ၈၀၉ ကို အိမ္ရာစီမံ ကိန္းႏွင့္ အမ်ားပိုင္ဘတ္စ္ကား လိုင္းအတြက္ (က်ပ္ ၇၅ ဘီလီယံ ထိ) အမ်ားဆံုးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ ျဖစ္ၿပီး လမ္းမမ်ားတြင္ ေရႀကီးေရ လွ်ံမႈကာကြယ္ရန္ (က်ပ္ ၇ ဒသမ ၇၀၇ ဘီလီယံ)၊ အေဖ်ာက္ကမ္း ပါးၿပိဳမႈ ထိန္းသိမ္းရန္ (က်ပ္ ၃ ဒသမ ၃၈၈ ဘီလီယံ)ႏွင့္ လယ္ ယာေျမျပဳျပင္ရန္ (က်ပ္ ၈ ဒသမ ၈၄ ဘီလီယံ)အတြက္ သံုးစဲြမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာ ေရး၀န္ႀကီးက ရွင္းလင္းသည္။ သာမန္ရန္ပံုေငြထဲမွလည္း တုိင္း ရင္းသားအခြင့္အေရးမ်ား ကာ ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ က်ပ္သန္း ၁၂၀ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအတြက္ က်ပ္သန္း ၂၀ သံုးစဲြမည္ဟု ၎ က ဆုိသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕၏ ၀င္ေငြတိုးလာ၍ ျပည္သူလူထု ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း မ်ားစြာ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး တင္ျပသြားေသာ အိမ္ရာစီမံကိန္း ႏွင့္ အမ်ားပုိင္ဘတ္စ္ကားလိုင္း မ်ားအတြက္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ ျပည္သူအား တုိက္႐ိုက္ထိေရာက္ မႈရွိႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တုိၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵ နယ္ အမွတ္ (၁) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းက ေျပာ သည္။

‘‘ကၽြန္မတို႔က ဒါမ်ိဳးေငြေတြ ဟာ တကယ္ရွိ၊ မရွိဆုိတာ ေနာင္ ႏွစ္ရဲ႕ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္မွာ အစီရင္ခံ စာမွာေပၚလာမွာပဲ။ အစီရင္ခံစာ ဆုိတာ တစ္ႏွစ္တစ္ခါ အစီရင္ခံရ တယ္။ အဲဒီအစီရင္ခံစာမွာ ျပည့္ ျပည့္စံုစံု၊ ေငြေတြဘယ္ေလာက္ရ ထားတယ္။ ဘယ္ေနရာေတြမွာ ဘယ္ေလာက္သံုးထားလဲ။ ဒီေန ရာေတြ ထိေရာက္တဲ့စာရင္းစစ္ ေတြ ဘယ္လိုလုပ္ထားလဲဆိုတာ အစီရင္ခံစာအေပၚမွာ မူတည္ လာလိမ့္မယ္။ တကယ္လို႔ သူ႔ ဘက္မွာ လိုအပ္တာဆုိလို႔ရွိရင္ လည္း ကၽြန္မတို႔ လႊတ္ေတာ္မွာ ျဖည့္စြက္ေမးလို႔ ရတယ္။ ဒါ ကၽြန္မတို႔က ေစာင့္ၾကည့္တဲ့အေန အထားပဲ’’ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒ သႀကီး၏ ၀င္ေငြတိုးတက္လာမႈမွာ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၁၅ ရာခုိင္ ႏႈန္း၊ အထူးကုန္စည္ခြန္ ၁၅ ရာ ခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ၀င္ေငြခြန္ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း စသည္ျဖင့္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနက အခြန္ေငြတိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံမႈေၾကာင့္ အဓိကျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ ေရးေကာ္မတီ (YCDC)ႏွင့္အျခား  ဌာနမ်ားမွရရွိေသာ အခြန္မ်ား ေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္ဟု အ ထက္ပါ၀န္ႀကီးက လႊတ္ေတာ္၌ ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕ကိုယ္စား စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္း ၏ ‘‘ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္အ တြက္ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြႏွင့္ ျပဳျပင္ၿပီးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းလ်ာ ထားခ်က္’’  တင္သြင္းခ်က္ကုိ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးခဲ့၍ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ထံ ဆက္ လက္တင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Source : 7Day Daily

Facebook comments