ရန္ကုန္တြင္ အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္း၀ယ္ရာမွ အခြန္က်ပ္ ၁၀ ဘီလီယံ ရရွိထားဟုဆို

javascript
ယခုဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီမွ ၾသဂုတ္အထိ ငါးလအတြင္းရန္ ကုန္တိုင္းတြင္ အိမ္ၿခံေျမေရာင္း ၀ယ္ျခင္းမွ အခြန္ေငြက်ပ္ ၁၀ဘီလီယံ ေကာက္ခံရရွိထား ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီး ဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္ပါက သက္ဆိုင္ရာ အခြန္႐ံုး တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ က သတ္မွတ္ေပးထားသည့္အခြန္ ႏႈန္းထားမ်ားအတိုင္း တန္ဖိုးျဖတ္ ၿပီး အခြန္ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ ကာ အိမ္ၿခံေျမ အေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္ျခင္းတုိ႔မွ ၀င္ေငြခြန္က်ပ္ေလး ဘီလီယံႏွင့္တံဆိပ္ေခါင္းခြန္က်ပ္ ေျခာက္ဘီလီယံ
ေကာက္ခံရရွိ ထားေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ ဦးကေျပာသည္။

အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ ေငြေၾကးႏွင့္ကိုက္ညီ ေသာ တံဆိပ္ေခါင္းကပ္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး တံဆိပ္ေခါင္းမကပ္ဘဲ ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ စာခ်ဳပ္မ်ား သည္ တရားဥပေဒအရ အက်ံဳး ၀င္ျခင္းမရွိဘဲ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါ က သတ္မွတ္တန္ဖိုး၏ ၁၀ ဆကို ဒဏ္ေၾကးအျဖစ္ ေပးေဆာင္ရ မည္ဟု ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီး ဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္ တြင္ ၂၀၁၆ ဧၿပီ ၁ရက္မွစတင္ အ သက္၀င္သည့္ ျပည္ေထာင္စု အ ခြန္အေကာက္ဥပေဒအရ ၀င္ေငြ ရလမ္းေဖာ္ျပႏိုင္ပါက အိမ္ၿခံေျမ ၀ယ္ယူရာတြင္ အခြန္ေပးေဆာင္ ရန္ မလိုေတာ့ေပ။

၀င္ေငြရလမ္းတင္ျပႏိုင္ျခင္း မရွိမွသာ အိမ္ၿခံေျမ အခြန္ႏႈန္း ထားမ်ားမွာ တစ္က်ပ္မွက်ပ္သိန္း တစ္ေထာင္အထိ အခြန္ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္ ေက်ာ္မွသိန္းငါးေထာင္အထိ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္းငါးေထာင္ ေက်ာ္မွ သိန္းတစ္ေသာင္းအထိ ၁၀ ရာ ခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္းတစ္ ေသာင္းေက်ာ္မွ သိန္းတစ္ေသာင္း ခြဲအထိ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ က်ပ္ သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲအထက္ကို ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

အိမ္ၿခံေျမအခြန္ႏႈန္းထား မ်ားအရ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ေျပာင္း လဲေရးဆြဲ သတ္မွတ္ထားေသာ္ လည္း ယခုႏွစ္တြင္ ၂၀၁၅ ၌ သတ္မွတ္ထားသည့္ ႏႈန္းထားမ်ား အတိုင္းသာ အိမ္ၿခံေျမအခြန္စည္း ၾကပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္း အခြန္မ်ားဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

Source: 7Daydaily

Facebook comments