ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕တြင္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား ႐ရွိ၍ ဝန္ထမ္းမိသားစုမ်ား ပိုမိုအဆင္ေျပ

javascript

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ယင္းမာပင္ခရိုင္ ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕တြင္ ႏိုင္င့ံဝန္ထမ္းမ်ား အေနျဖင့္ ဌာနဆိုင္ရာ အိမ္ရာမ်ား႐ရွိ၍ အဆင္ေျပစြာ ေနထိုင္ ရသည့္အတြက္ အိမ္လခ ႀကီးျမင့္စြာ ငွါးရမ္းေနထိုင္ရသူ ဝန္ထမ္း မ်ားက ဝမ္းသာ ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕ရွိ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနပိုင္ ဝန္ထမ္းအိမ္ယာ သံုးထပ္ (၃) ေဆာင္ (၃၆) ခန္း / ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၏ ဝန္ထမ္း အိမ္ရာ ေလးထပ္ (၂) ေဆာင္ (၃၂)ခန္း / လမ္းဦးစီးဌာန ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ သံုးထပ္ (၁) ေဆာင္ (၁၂) ခန္း / မီးသတ္ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ ႏွစ္ထပ္ (၁) ေဆာင္ (၈)ခန္း / က်န္းမာေရး ဌာနဝန္ထမ္း အိမ္ရာ ေလးထပ္ (၂) ေဆာင္ (၄၀) ခန္း ႏွင့္ ခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္း ဝန္ထမ္း အိမ္ရာ ႏွစ္ထပ္ (၁) ေဆာင္ ( ၈ ) ခန္း တို႔တြင္ ဝန္ထမ္းမိသားစုမ်ား ေနထိုင္ လ်က္ရွိၾကသည္။

အိုးအိမ္ဝန္ထမ္းအိမ္ရာတြင္ ေနထိုင္သည့္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနမွ လ/ထ ဦးစီးမွဴး ဦးေဇာ္မင္းက " ဝန္ထမ္း အိမ္ရာမွာ ေနထိုင္ရတာ အဆင္ေျပပါတယ္ က်ြန္ေတာ္ေျပာင္းေရြ႕လာစဥ္က အျပင္မွာ အိမ္ငွါးေနရတာပါ အိမ္ငွါးခ တစ္လကို (၃၅၀၀၀ိ/-) ေပးရပါတယ္ ။ အခုဆိုရင္ အိုးအိမ္ဦးစီးဌာနက ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမွာ ေနထိုင္ ခြင့္႐ရွိၿပီး အခန္းငွါးခက လစာရဲ႕ ၃% သာ ေပးေဆာင္ရတ့ဲအတြက္ သက္သာပါတယ္ အခန္းဖဲြ႕စည္းပံုကအစ အလင္းေရာင္ရရွိၿပီး ေလဝင္/ေလထြက္ လည္းေကာင္းတယ္ က်ယ္က်ယ္ ္ဝန္းဝန္း ရွိတယ္ မိသားစုေနရတာ အဆင္ေျပပါ တယ္ " ဟု ေျပာၾကားခ့ဲေၾကာင္း 

သိရသည္။


Source: MOI Webportal Myanmar

Facebook comments