ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ျမန္မာကုမၸဏီ ပူးေပါင္းကာ သီလ၀ါ ဆိပ္ကမ္း တုိးခ်ဲ႕ျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ ပါ၀င္မည္

javascript

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံက FECON Engineering and Underground construction ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အျဖစ္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ ွSuper Rainbow ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီႏွင့္ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းကာ သီလ၀ါဆိပ္ကမ္း အတုိးခ်ဲ႕ျခင္းအပိုင္း၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ခ်ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါကုမၸဏီက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

အဆိုပါ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ဗီယက္နမ္-ျမန္မာ ကုမၸဏီႏွစ္ခု အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းမႈ လုပ္ငန္းအတြက္ FECON Rainbow Foundation Construction ကုမၸဏီလီမိတက္အျဖစ္ တည္ေထာင္ရန္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာန၏ ယာယီလုိင္စင္ကုိ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္ ရရွိခဲ့သည္။

အဆုိပါ FECON Rainbow Foundation Construction ကုမၸဏီတြင္ FECONဗီယက္နမ္ကုမၸဏီက ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ Super Rainbow ျမန္မာကုမၸဏီက ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွယ္ယာ ပါ၀င္ၿပီး သီလ၀ါ ဆိပ္ကမ္းတိုးခ်ဲ႕ျခင္းအပိုင္း၏ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ခ်ျခင္း လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို လာမည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ တရား၀င္ စတင္ လုပ္ကိုင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း တြင္ အေရးပါလွသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ပႏုိင္ခဲ့သည့္အျပင္ အာဆီယံစီပြားေရး အသိုက္အျမံဳ တစ္ခု အျဖစ္ပါ၀င္လာသည့္ အေျခအေနမ်ားရွိသည့္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လာမည့္ ၂၀၁၆ တြင္ ႏုိင္ငံ၏ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ စြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ အိမ္ျခံေျမ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတုိးလာႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာက္မွန္းတြက္ဆ၍ ယခုကဲ့သုိ႔ ၤFECON Rainbow Foundation Construction ကုမၸဏီကို တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ား အမ်ားဆံုး ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအနက္ အဓိက ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားရွိ သည့္ေနရာတစ္ခု ျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟု ယူဆသျဖင့္ သီလ၀ါစက္မႈဇုန္အတြင္း အုတ္ျမစ္ခ် တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းအျပင္ အျခားေသာ စီမံကိန္းမ်ားစြာကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္လည္း FECON ကုမၸဏီကေမွ်ာ္လင့္ ေၾကာင္း သိရသည္။


Source : http://myanmar.mmtimes.com/

Facebook comments